BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipczak Mateusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Odpowiedzialność karna a brak zagrożenia dla dobra prawnego przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo
Criminal Responsibility and Lack of Threat to the Legal Good in Crimes of Abstract Exposure to Danger
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 49-71, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Prawo karne, Regulacje prawne, Odpowiedzialność karna
Responsibility, Criminal Law, Legal regulations, Criminal liability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na niniejszy tekst składają się rozważania o zakresie odpowiedzialności karnej w ramach przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Celem przeprowadzonej analizy jest próba zarysowania możliwości uzasadnienia ograniczenia odpowiedzialności karnej za wskazany typ przestępstw przez uwzględnienie tzw. przeciwdowodu braku zagrożenia. Rozważania skupiły się na relacji przeciwdowodu z konstrukcją normy prawnej, a także na problemie legitymacji prawnokarnej, definicji abstrakcyjnego narażenia i przedmiotu ochrony w odniesieniu do reguł wykładni prawa karnego. (abstrakt oryginalny)

This paper gives some consideration to criminal liability with regard to crimes of abstract exposure to danger. The aim of this discussion is an attempt at justifying a potential restriction on criminal responsibility for this type of crimes by application of a lack of danger to the legal good. The consideration concentrates on a relation between the lack of danger and the legal norm as well as legitimacy of criminal law, a definition of the abstract danger exposure and a legally protected subject with regard to legal interpretation rules. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baroke, Urs. 2011. "Grenzenlos Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes durch Gefährdungsdelikte". W Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht. Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts. Hrsg. Walter Gropp, Arndt Sinn, Ferenz Nagy. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht.
 2. Brehm, Wolfgang. 1973. Zur Dogmatik des abstrakten Gefährdungsdelikts. Tübingen: Mohr.
 3. Buttler, Ilona. 2014. Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006-2013 (raport). Warszawa.
 4. Dębski, Ryszard (red.). 2013. System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Dębski, Ryszard. 1995. Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nieokreślonych w ustawie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Filipczak, Mateusz. 2014. "Przedpole zagrożenia dla dobra prawnego a opis czynu z art. 178a § 1 k.k.". Państwo i Prawo 7.
 7. Giezek, Jacek, Piotr Kardas. 2002. "Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki". Palestra 9/10: 7-26.
 8. Giezek, Jacek. 2002. "Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego". Przegląd Prawa i Administracji L: 113-134.
 9. Grabowski, Andrzej. 2009. Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Graul, Eva. 1991. Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumptionen im Strafrecht. Berlin: Duncker  Humblot.
 11. Greco, Luis. 2011. "Gibt es Kriterien zur Postulierung eines kollektiven Rechtsguts?" W Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011: Strafrecht als Scientia Universalis. Hrsg. Heinrich Jäger Schünemann. Walter de Gruyter.
 12. Gruszecka, Dagmara. 2012. Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia: Analiza karnistyczna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Hoyer, Andreas. 1987. "Die Eignungsdelikte". Strafrechtliche Abhandlungen n.F. Bd. 61. Berlin: Duncker Humblot.
 14. Hryniewicz, Elżbieta. 2013. "Skutek w prawie karnym". Prokuratura i Prawo 7-8: 108-126.
 15. Hryniewicz, Elżbieta. 2012. Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Królikowski, Michał. 2010. "Okoliczności wyłączające jako konstrukcja sprawiedliwości korygującej". Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XIV, 2: 5-24.
 17. Kulesza, Jan. 2014. "Zarys teorii kryminalizacji". Prokuratura i Prawo 11-12: 87-111. 
 18. Matczak, Marcin. 2007. Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 19. Otto, Hans. 2005. Grundkurs Strafrecht. Die einzelnen Delikte. Berlin: Duncker Humblot. 
 20. Pohl, Łukasz. 2007. Struktura normy sankcjonowanej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 21. Potocka-Banaś, Barbara, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus. 2008. "Alkohol etylowy - wybrane problemy kliniczne i diagnostyczne". Diagnostyka Laboratoryjna 2: 225-230.
 22. Raszeja, Stefan, Władysław Nasiłowski, Jan Markiewicz. 1990. Medycyna sądowa. Warszawa: PWN.
 23. Schröder, Horst. 1967. "Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?" Juristenzeitung 17: 522-525.
 24. Schröder, Horst. 1969. "Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht". Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 81: 7-28.
 25. Wohlers, Wolfgang. 2000. Deliktstypen des Präventionsstrafrechts - zur Dogmatik "moderner" Gefährdungsdelikte. Berlin: Duncker Humblot.
 26. Wróbel, Włodzimierz. 2009. "Pojęcie «dobra prawnego» w wykładni przepisów prawa karnego". W Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca. Red. Łukasz Pohl. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 27. Wróbel, Włodzimierz. 1993. "Struktura normatywna przepisu prawa karnego". RPEiS 3: 93-103.
 28. Wróblewski, Jerzy. 1983. Meaning and Truth in Juridical Decision. Wyd. II. Helsinki: A-Tieto Oy.
 29. Wróblewski, Jerzy. 2015. Pisma wybrane. Wybór i wstęp Marek Zirk-Sadowski. Warszawa: Wolters Kluwer.
 30. Zoll, Andrzej. 2011. "Konstytucyjne uzasadnienie kryminalizacji". W Źródła prawa karnego. Red. Tadeusz Bojarski, Andrzej Marek. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21376
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu