BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Marek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane aspekty tekstów jednolitych samorządowych aktów prawa miejscowego
Selected Aspects of Texts of the Self-governmental Consolidated Statues of Local Law
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 171-186, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne
Law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praktyka wielokrotnego nowelizowania aktu normatywnego rodzi problemy w ustaleniu obowiązującej treści tego aktu. Problemy te eliminować ma instytucja tekstu jednolitego. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało wybranym aspektom tej instytucji prawnej w odniesieniu do aktów prawa miejscowego. Przybliża ono regulacje normujące obowiązek ogłaszania tych tekstów, ich charakter prawny, a także zasady eliminowania zaistniałych w nich błędów. Podkreśla się również konieczność dokładania najwyższej staranności przy ich redagowaniu w celu zapobieżenia pojawiania się w obrocie prawnym tekstów jednolitych niezgodnych z obowiązującym stanem prawnym. (abstrakt oryginalny)

Practice of amending many times a statute gives rise to some problems in establishing binding contents of the statute. These problems should be eliminated by an institution of a consolidated text. This paper focuses on selected aspects of this legal institution with respect to statutes of local law. It explains regulations normalizing an obligation to announce these texts, their legal character as well as principles of eliminating errors occurring in them . It also emphasizes a necessity of due diligence when editing these texts in order to prevent consolidated texts from being against the binding law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błachut, Michał, Włodzimierz Gromski, Jacek Kaczor. 2008. Technika prawodawcza. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Chmielnicki, Paweł. 2013. "Komentarz do art. 91". W Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Red. Paweł Chmielnicki. LEX/el.
 3. Garlicki, Leszek. 2002. "Kto prostuje błędy w tekście ustawy? Polemika z artykułem Piotra Radziewicza pt. «O sprostowaniu błędów w konstytucji i innych aktach prawnych»". Przegląd Sejmowy 2.
 4. Malinowski, Andrzej. 2016. "Informacja o nieobowiązywaniu przepisu". Przegląd Legislacyjny 1.
 5. Matuszewski, Kazimierz. 1938. "Zagadnienie tekstów jednolitych". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3.
 6. Radziewicz, Piotr. 2002. "O sprostowaniu błędów w konstytucji i innych aktach prawnych". Przegląd Sejmowy 2.
 7. Szafrański, Dariusz, Wojciech Białończyk, Andrzej Bielecki, Łukasz Kasiak, Jacek Piecha. 2014. Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami i przykładami. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Wierczyński, Grzegorz. 2008. Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Wierczyński, Grzegorz. 2015. Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej. LEX/el.
 10. Wierczyński, Grzegorz. 2016. Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. LEX/el.
 11. Wronkowska, Sławomira. 1996. "Glosa do wyroku NSA z dnia 6 lipca 1994 r., SA/Łd 1024/94". Państwo i Prawo 3.
 12. Wronkowska, Sławomira, Maciej Zieliński. 2002. Komentarz do Zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 783 ze zm.
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 283 (ZTP).
 15. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 296 (u.o.a.n.).
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 718 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 814 (u.s.p.).
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 486 (u.s.w.).
 19. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 446 (u.s.g.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21371
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu