BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowski-Węgrzynowski Przemysław
Tytuł
Pozycja procesowa prezydenta miasta na prawach powiatu w postępowaniach ze specustawy drogowej. Rozważania na marginesie uchwały składu orzekającego siedmiu sędziów NSA z dnia 16 lutego 2016 r., 1 OPS 2/15
The Procedural Position of the Mayor of a Town with District Rights During Proceedings Dealing with the Special Road Law Considerations with respect to the Resolution Adopted by Seven Judges of the Supreme Administrative Court on 16th February 2016, I OPS 2/15
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 145-153, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Drogi publiczne, Postępowanie sądowe
Highway road, Legal proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa) od początku swojego istnienia sprawiała wiele problemów interpretacyjnych. Jednym z nich jest z pewnością kwestia pozycji procesowej prezydentów miast na prawach powiatu, którzy występują w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie ww. ustawy w dwóch rolach. Z jednej bowiem strony są oni organem właściwym do prowadzenia tychże postępowań, a z drugiej występują jako strona danego postępowania. Wobec braku wyraźnej regulacji ze strony ustawodawcy w praktyce urzędów uwidoczniły się obecnie różne rozwiązania co do sposobu prowadzenia postępowań na podstawie specustawy drogowej. Analiza tych rozwiązań oraz ich ocena mogą doprowadzić do konkluzji, że część z nich jest względnie poprawna, a przynajmniej możliwe jest ich prawne i logiczne uzasadnienie. Jednakże w państwie prawa niedopuszczalne jest tolerowanie takiej sytuacji, dlatego też należy wystosować wobec ustawodawcy stosowne postulaty zmiany specustawy drogowej oraz zastanowić się, które spośród stosowanych przez organy administracji publicznej rozwiązań są najbardziej poprawne i pożądane. (abstrakt oryginalny)

The act on special conditions for preparing and implementing public road investment (the so called special road act) has always caused problems as far as its interpretation goes. One of these problems is the issue of the procedural position of mayors of towns with district rights who are present in the proceedings conducted according to the above mentioned act. On one hand, they constitute the competent authority to conduct the proceedings. On the other hand, they are a party to the very same proceedings. Because there is no clear regulation on the part of the legislator there can be observed varied solutions as to how to conduct proceedings under the special road law. An analysis of these solutions may lead one to a conclusion that some of them are relatively correct, or at least their legal and logical justification is possible. However, in a country abiding by law such a situation must not be tolerated. That is why, petitions advocating changes to the special road law must be delivered to the legislator. It is also important that we consider which of the solutions implemented by public administration offices is most correct and desirable. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniak, Patrycja, Maksymilian Cherka, Filip M. Elżanowski, Krzysztof A. Wąsowski. 2012. Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Chróścielewski, Wojciech. 1995. "Gmina jako strona postępowania administracyjnego - konsekwencje prawne uchylenia art. 27a k.p.a.". Samorząd Terytorialny 4: 21-29.
 3. Chróścielewski, Wojciech. 2013. "O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze". Państwo i Prawo 12: 15-30.
 4. Chróścielewski, Wojciech, Zbigniew Kmieciak. 2002. "Glosa do wyroku SN z dnia 7 czerwca 2001 r., III RN 104/00". Orzecznictwo Sądów Polskich 10 (poz. 133).
 5. Gdesz, Mirosław. 2008. "Zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych". Polskie Drogi 10: 64-65.
 6. Nahajewski, Mariusz. 2012. "Istotne problemy ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne specustawą drogową". Przegląd Legislacyjny 3: 66-82.
 7. Sagan, Beata. 2013. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis [Lex - dostęp 30.09.2016].
 8. Tarno, Jan P. 2006. "Status prawny jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym". Państwo i Prawo 2: 13-29.
 9. Wolanin, Marian. 2009. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Woś, Tadeusz. 2004. "Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 19 maja 2003r., OPS 1/03". Samorząd Terytorialny 12: 70-79.
 11. Woś, Tadeusz. 2009. "Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w tzw. specustawie drogowej - aspekty proceduralne". Przegląd Prawa Publicznego 11: 6-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21369
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu