BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackiewicz Irena (Społeczna Akademia Nauk), Jackiewicz Aleksandra M. (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Benchmarking : teoria i praktyka
Benchmarking : Theory and Practice
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 117-131, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Benchmarking, Narzędzia zarządzania, Administracja publiczna
Benchmarking, Management tools, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł odpowiada na pytania dotyczące możliwości i ograniczeń zastosowania benchmarkingu w sektorze publicznym, a także wskazuje na ryzyko związane z upowszechnianiem tej metody w procesie usprawniania funkcjonowania urzędów. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. Pierwsza, systematyzuje podstawy związane z istotą, rodzajami benchmarkingu oraz prezentuje korzyści i ograniczenia zastosowania tej koncepcji w tym w sektorze publicznym. Celem części drugiej, empirycznej, jest analiza jego zastosowania w administracji publicznej jako instrumentu doskonalenia zarządzania urzędem. (fragment tekstu)

The aim of the article is to describe and analyze the theory and practice of benchmarking. The paper presents the experience connected with adopting benchmarking as a management tool in a project conducted by public sector institution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen B. (1999), Industrial benchmarking for competitive advantage, "HumanSystems Management", nr 18, January [online], www.researchgate.net/profile/Bjorn_Andersen2/publication/233862760_Industrial_benchmarking_for_competitive_advantage/ links/00b7d53204c1c18578000000.pdf, dostęp: 3 lutego 2017.
 2. Czekaj J., Zakrzewska-Bielawska A. (2006), Benchmarking jako metoda restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713 [online], gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/119638736.pdf, dostęp: 3 lutego 2017.
 3. Dowiat-Urbański D. (2016), Szef służby cywilnej, Służba publiczna w Polsce - diagnoza, prezentacja, "Przegląd Służby Cywilnej", nr 1/2016.
 4. Godzisz A., Bania S. (2012), Benchmarking jako skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae", Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Nr 2.
 5. Grudzewski W.M., Jagusztyn-Grochowska S., Zużewicz L. (1999), Benchmarking istota i zastosowanie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 6. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 7. Kuczewska J. (2007), Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Kuźmicz K. (2014), Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Oficyna Wolters Kluwer.
 9. Macuda M., Łuczak K. (2014), Wykorzystanie benchmarkingu w optymalizacji kosztów świadczeń zdrowotnych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, nr 5 (266).
 10. Moriarty J.P. (2009), En route to a theory of benchmarking [online], citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.1762&rep=rep1&type=pdf, dostęp: 3 lutego 2017.
 11. Nazarko J., Kuźmicz K., Urban J. (2009), Benchmarking szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, "Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 2/3/4 [online], pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/viewFile/3165/3166, dostęp: 3 lutego 2017.
 12. Procesy kadrowe w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Porównanie wybranych obszarów (2015), Raport, F5 Konsulting Sp. z o.o., M4 Management Polska Sp. z o.o., materiały DSC KPRM.
 13. Przegląd systemów zarządzania. Raport zbiorczy (2015), PwC Polska, materiały DSC KPRM.
 14. Rigby D., Bilodeau B. (2015), Management Tools & Trends 2015, Bain&Company [online], www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools_2015.pdf, dostęp: 3 lutego 2017.
 15. Roman K. (2016), Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem [w:] A. Wadlewski, A. Modliński, Innowacyjne działania w zakresie zarządzania i marketingu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 16. Rostkowski T., Witkowski M. (2016), Liderzy w administracji publicznej. Potrzeby rozwoju kompetencji kadry kierowniczej urzędów w Polsce, "Przegląd Służby Cywilnej", nr 1 [online], dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/liderzy_w_administracji_publicznej._potrzeby_rozwoju_ kompetencji_kadry_kierowniczej_urzedow_w_polsce_0.pdf, dostęp: 3 lutego 2017.
 17. Siemionek A., Siemionek M. (2015), Wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach województwo pomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 855 - Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t 2.
 18. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 19. Sasak J. (2013), Benchmarking procesów jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 169/14 - Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki.
 20. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - jednolity tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1345.
 21. Szafrańska A., Szyran-Resiak A. (2011), Benchmarking [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 22. Szydełko M., Kołodziejczuk B. (2016), Benchmarking jako fakultatywny instrument doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania jakością, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 440.
 23. Ziębicki B. (2007), Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 24. Zimniewicz K. (2003), Współczesne metody i koncepcje zarządzania, Wyd. II zm., PWE, Warszawa.
 25. Źródło-Loda M. (2013) Benchmarking - Nowoczesna koncepcja zarządzania organizacją, "Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie", z. 67 [online], www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155/1/1/13._malgorzata_zrodlo-loda_benchmarking__nowoczesna_koncepcja_zarzadzania_organizacja.pdf, dostęp: 3 lutego 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu