BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślażyńska-Kluczek Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany na rynku usług finansowych w kontekście dyrektywy PAD
Changes on the Financial Services Maret in Light of Pad Directive
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 129-144, wykr., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Karty płatnicze, Transakcje bezgotówkowe, Rynek usług finansowych, Płatność
Financial services, Payment cards, Non-cash transactions, Financial services market, Payment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług finansowych to rynek, który ulega ciągłym przemianom. W związku z integracją europejską dążeniem organów unijnych jest zapewnienie sprawnego przepływu dóbr, usług i kapitału pomiędzy krajami na Starym Kontynencie. Drogą do zapewnienia integracji są odpowiednie przepisy prawne. Jednym z takich przepisów jest tzw. dyrektywa PAD, której celem jest zapewnienie równości traktowania konsumenta na rynku płatności w obrębie Europy. Dyrektywa zmierza do harmonizacji rynku finansowego w zakresie płatności w UE, ułatwienia przenoszenia rachunków zarówno w kraju macierzystym jak i pomiędzy państwami Unii, dąży do transparentności i porównywalności ponoszonych przez klientów opłat, jak również do zapewnienia dostępu do rachunku płatniczego dla każdego. Celem artykułu jest analiza wpływu dyrektywy PAD na rynek usług finansowych. Autor stawia tezę, że ustanowiona regulacja wpłynie na poprawę transparentności świadczonych usług, jak również przyczyni się do rozwoju obrotu bezgotówkowego.(abstrakt oryginalny)

The financial services market has been undergoing significant change in recent years. Due to the European integration there is a need for efficient flow of goods, services and capital between countries. This paper analyzes PAD directive as one of the key legislative developments affecting the market and examines some important issues facing the financial services market and its regulation. The main aim of analyzed legislative framework is to help the EU internal market in improving the work of payment accounts. It seeks to improve transparency and comparability of fee information, enable easy and fast switching of payment accounts and ensure the access to basic bank accounts. This paper discusses whether this regulation could have a positive impact on transparency of financial services offer and increase in cashless payments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avgouleas Emilios. 2000. "The harmonization of rules of conduct in EU financial markets: economic analysis, subsidiary and investor protection", European Law Journal, vol 6 nr 1.
 2. Bednarowska Zofia, Pułkośnik Wioleta. 2013. Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Warszawa: PRM.
 3. Gnela Bogusława (red.). 2007. Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Oficyna.
 4. Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.). 2015. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 5. Fojcik-Mastalska Eugenia. 1996. Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres harmonizacji. Wrocław: Unimex.
 6. Iwanicz-Drozdowska Małgorzata. 2008. Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 7. Kozakiewicz Mariusz, Kwas Marek. 2014. Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2014-2020. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 8. Koźliński Tomasz. 2013. Zwyczaje płatnicze Polaków. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 9. Mróz Bogdan. 2014. "Konsument w sieci - wyzwania i zagrożenia". Handel wewnętrzny nr 4(351): 202-212.
 10. Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. 2013. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Warszawa.
 11. Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. 2014. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Warszawa. (do wykresu).
 12. Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. 2014. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
 13. Rutkowska-Tomaszewska Edyta. 2014. "Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK". Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5/3.
 14. Schwartz Barry. 2004. "The Tyranny of Choice". Scientific American April.
 15. Spencer Peter. 2001. Regulation of the payments market and the prospect for digital money. Basel: Bank for International Settlements.
 16. Szpringer Włodzimierz. 2009. Społeczna odpowiedzialność banków: Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Ślażyńska-Kluczek Dorota. 2015. "Analiza opłaty intercharge". Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXII: 225.
 18. Ślażyńska-Kluczek Dorota. 2015a. "Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych w Polsce i Europie". Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2/35.
 19. Tereszkiewicz Piotr. 2015. Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Studium instrumentów ochronnych w prawie prywatnym i prawie unijnym. Lex: Wolters Kluwer.
 20. Tochmański Adam. 2015. Dlaczego warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych. Gdańsk: Narodowy Bank Polski.
 21. Związek Banków Polskich. 2015. Informacja nt. stanu wykorzystania przez konsumentów możliwości przenoszenia rachunków bankowych zgodnie z Rekomendacją Związku Banków Polskich w I półroczu 2015 roku. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu