BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania
The Competitiveness of Polish Industrial Goods Exports to the Visegrad Group Countries and the Economic Coherence of the Group
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 2 (962), s. 21-41, tab., bibliogr. 19 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Eksport, Artykuły przemysłowe, Konkurencyjność eksportu
Export, Manufactured goods, Export competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F18, F43, O52
streszcz., summ., Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 063/WE-KMi/01/2016/S/6063
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka, Unia Europejska (UE)
Visegrad Group, European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie konkurencyjności polskiego eksportu produktów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej. W analizie konkurencyjności wykorzystano wskaźniki RCA, IIT oraz udziały w eksporcie. Zagadnienie to nabiera znaczenia zwłaszcza w kontekście możliwości rozszerzenia wymiany. Badania prowadzono, aby zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania istniejącej spójności ekonomicznej badanych gospodarek w tej dziedzinie. Wnioski z badań potwierdzają istnienie takich możliwości, lecz konieczna jest likwidacja barier infrastrukturalnych oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń związanych z poprawą konkurencyjności. Mogłoby to przynieść znaczący wzrost konkurencyjności, gdyż wszyscy członkowie Grupy mieli podobne warunki początkowe, natomiast różne drogi rozwoju doprowadziły do nieco innych wyników gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The article examines the competitiveness of the export of Polish industrial goods to the countries of the Visegrad Group. Competitiveness was analysed using the main indicators RCA, IIT and export shares. Given the possibility for expanded trade within the group, this issue is important. The research was done to show the opportunity which the coherence of export presents. The conclusions confirm that there are indeed opportunities, but infrastructural barriers must be overcome and an effort must be made to exchange experience gained from improving competitiveness. These measures could boost competitiveness for all because every member of the Group had the same initial terms, but their different approaches to development have yielded different economic results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki T. [2013], Potencjał konkurencyjny państw Grupy Wyszehradzkiej - zmiany strukturalne w wymianie handlowej [w:] Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska- Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Daszkiewicz N., Olczyk M. [2008], Konkurencyjność podmiotów - ujęcie teoretyczne [w:] Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, PWN, Warszawa.
 3. Daszkiewicz N., Olczyk M. [2014], Competitiveness of the Visegrad Countries - Paths for Competitiveness Growth [w:] International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives, red. D. Kiendl-Wender, K. Wach, F.H. Joanneum, Graz.
 4. Dębiec K. [2016], Polsko-czeska wymiana handlowy w 2015 r., https://czechrepublic.trade. gov.pl/pl/wymiana-handlowa/181176,polsko-czeska-wymiana-handlowa-w-2015-r-.html (data dostępu: 20.04.2016).
 5. Flejterski S. [1984], Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa", nr 9.
 6. Gorynia M., Łaźniewska E. [2010], Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 7. Hübner D. [1993], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista", nr 4.
 8. Jagiełło E.M. [2008], Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo "Poltext", Warszawa.
 9. Janus E. [2016], Wymiana handlowa z Węgrami, https://hungary.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/ 184884,wymiana-handlowa-z-wegrami.html (data dostępu: 20.04.2016).
 10. Maciejewski M. [2014], Rola czynników wytwórczych w eksporcie państw Grupy Wyszehradzkiej na rynki pozaunijne [w:] Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa.
 11. Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 12. Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Raport końcowy [2011], Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 13. Puślecki Z., Walkowski M. [2010], Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 14. Radło M.J. [2008], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, red. W. Bieńkowski i in., Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa.
 15. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa, lata 2005-2015.
 16. Sadecki A. [2013], Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy regionalnej [w:] Grupa Wyszehradzka - Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju, red. A. Gil, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", r. 11, z. 1.
 17. Szymanik E. [2016], Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5(953), https://doi.org/ 10.15678/ZNUEK.2016.0953.0507.
 18. Szymanik E. [2017], Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki, "Przegląd Zachodni", nr 2 (w druku).
 19. Wierzbołowski J. [1995], Państwo jako aktywny uczestnik kształtowania międzynarodowej konkurencyjności [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, red. M. Lubiński, T. Smuga, Raporty. Studia nad Konkurencyjnością, nr 35, IRiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0202
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu