BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Damurski Łukasz (Politechnika Wrocławska), Polak Małgorzata
Tytuł
Komunikacja społeczna w procesach multilevel governance na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Public Communication in Multilevel Governance Processes Using the Example of the Wrocław Functional Area
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 18-28, tab., załącznik
Słowa kluczowe
Wielopoziomowe rządzenie, Zarządzanie miastem, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Multilevel governance, City management, Town spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocławski Obszar Metropolitalny
Wroclaw Metropolitan Area
Abstrakt
Wzrastająca złożoność procesów decyzyjnych zmusza samorządy do poszukiwania nowych, skutecznych i przejrzystych zarazem sposobów opracowania i wdrażania polityki rozwoju. Jednym z nich jest multilevel governance (zarządzanie wielopoziomowe, wieloszczeblowe). W artykule przestawiono projekt multilevel governance zrealizowany w latach 2013-2015 we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami wszystkich trzech typów jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), biorących udział w projekcie, opisano procesy komunikacji społecznej w działaniach typu multilevel governance. Zdaniem autorów najważniejsze wyzwania stojące przed instytucjami realizującymi projekty w formule multilevel governance dotyczą podziału zadań, obiegu informacji, zaufania i partycypacji społecznej. (abstrakt oryginalny)

The increasing complexity of decision-making processes is forcing self-governments to look for new, effective and simultaneously transparent methods of preparing and implementing the development policy. One of them is multilevel governance. The article illustrates the multilevel governance project implemented in 2013-2015 in the Wrocław Functional Area. The public communication processes have been described in the activities of the multilevel governance type on the basis of interviews with representatives of all three types of territorial self-government unit (municipality, county, voivodship) involved in the project. According to the authors, the most important challenges facing institutions implementing projects in the multilevel governance formula apply to the demarcation of tasks, information flow, trust and social participation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chuda, M.K. Wyrwicka, Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2013/59, s. 5-17.
 2. B. Dolnicki, Koncepcja powiatu metropolitalnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 5-17.
 3. I. Seredocha, Kultura organizacyjna w jednostkach administracji samorządowej i jej znaczenie, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kultura-organizacyjna-w-jednostkach-administracji-samorzadowej-i-jej-znaczenie-cz-2.
 4. J. Hausner (red.), J. Górniak, S. Mazur, S. Kołdras, R. Paszkowska, Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Kraków 1999, http://www.msap.ae.krakow.pl/doki/komunik.pdf.
 5. J.E. Innes, D.E. Booher, Planning with complexity. An introduction to collaborative rationality for public policy, New York 2010.
 6. K. Lesiw-Głowacka i in., Delimitacja Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Wrocław 2014, https://www.irt.wroc.pl/irt_wroclaw/web/uploads/pub/news/news_282/text/delimitacja WrOF.
 7. L. Hooghe, G. Marks, Types of Multi-Level Governance, "European Integration online Papers" 2001/11.
 8. Ł. Damurski, From formal to semi-formal and informal communication in urban planning: insights from Polish municipalities, "European Planning Studies" 2015, s. 1-20.
 9. Ł. Damurski, Kultura planistyczna w Polsce: analiza wybranych komponentów w ujęciu porównawczym, w: T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Warszawa 2015, s. 345-354.
 10. Ł. Damurski, Smart city, integrated planning and multilevel governance. A conceptual framework for e-planning in Europe, "International Journal of E-Planning Research" 2016/4, s. 41-53.
 11. Ł. Mikuła, Metropolitalny wymiar polityki przestrzennej na przykładzie aglomeracji poznańskiej, "Studia Miejskie" 2012/8, s. 57-68.
 12. M. Belof, Teoria a praktyka planowania regionalnego: doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., Wrocław 2013.
 13. M. Götz, Multi-level governance w kontekście kryzysu gospodarczego strefy euro - wybrane zagadnienia, w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin 2013.
 14. M. Polak, Multi-Level Governance jako narzędzie realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego w ocenie uczestników projektu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, praca magisterska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, niepubl.
 15. P. Getimis, Comparing Spatial Planning Systems and Planning Cultures in Europe. The Need for a Multi-scalar Approach, "Planning Practice and Research" 2012/1, s. 25-40.
 16. P. Swianiewicz, Samorząd jako część państwa i samorząd jako wspólnota obywateli - ile spójności, ile autonomii? "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2, s. 29-35.
 17. R. Sura, Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne), "Samorząd Terytorialny" 2015/10, s. 9-15.
 18. Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, http://www.powiatwroclawski.pl/strona-1271-studium_spojnosci_funkcjonalnej_we_1.html.
 19. Territorial Agenda of the European Union 2020. Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, Agreed at the Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development on 19th May 2011 Gödöllő, Hungary.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu