BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Alicja (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Cechy polityki ochrony środowiska na poziomie gminy
Features of the Environmental Policy at the Level of the Municipality
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 49-55
Słowa kluczowe
Gmina, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Regulacje prawne
District, Environmental protection, Ecological politics, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizowana współcześnie w Polsce polityka ochrony środowiska przeszła od 1989 r. swoistą transformację. Do atrybutów polityki ochrony środowiska realizowanej na poziomie gminy można zaliczyć: wielopodmiotowość polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem pozapaństwowych aktorów, wyposażenie organów administracji samorządowej w kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska, programowanie ochrony środowiska ze względu na potrzebę rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze środowiskowym, a także uznanie zasady zrównoważonego rozwoju jako fundamentalnej zasady określającej sposób realizacji zadań organów gminy z zakresu ochrony środowiska. Autorka podkreśla jednak, że są to cechy, które ze względu na zmieniające się otoczenie zarówno społeczne, jak i przyrodnicze będą z czasem ewoluowały pod względem jakościowym. (abstrakt oryginalny)

The environmental policy pursued in modern times in Poland has undergone a unique kind of transformation since 1989. The attributes of the environmental policy pursued at the level of the municipality include multiple factors of the environmental policy, particularly regarding non-state actors, the award of environmental protection powers to bodies of territorial self-government administration, programming environmental protection because of the need to solve local problems in the environmental area, as well as acknowledging the principle of sustainable development as a fundamental principle of defining the method of performing the environmental tasks of the municipal authorities. However, the authoress emphasizes that these are the qualities which will evolve over time in terms of quality because of the changing social and natural environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, L. Tyszkiewicz, K. Podgórski, Problematyka prawna ochrony środowiska, Katowice-Warszawa 1976.
 2. A. Antoszewski, Ochrona środowiska w systemie politycznym, w: H. Lisicka (red.), Ochrona środowiska w polityce, Wrocław 1999, s. 11.
 3. A. Delorme, Wprowadzenie do zagadnień polityki ekologicznej, Wrocław 1088.
 4. A. Lisowska, Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i programowe, Wrocław 2005, s. 26-27.
 5. A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 6. B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2005.
 7. B. Poskrobko (red.), Ochrona środowiska. Poradnik dla gmin, Białystok 1992.
 8. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 1998.
 9. C. Wodzikowski, Parki narodowe - przyczynek konfliktów społecznych, "Ochrona Środowiska. Prawo a Polityka" 2011/2.
 10. E. Mazur-Wierzbicka, Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Warszawa 2012.
 11. F. Piontek (red.), Zarys polityki sozologicznej, Wrocław 1986.
 12. G. Grabowska, Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2001.
 13. H. Lisicka, A. Lisowska (red.), Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania, Wrocław 2012.
 14. H. Siebert, Economics of the Environment. Theory and Policy, Berlin 1992.
 15. I. Macek, Konflikty i dylematy ekologiczne, "Ochrona Środowiska. Prawo a Polityka" 2009/2.
 16. I. Moffatt, Sustainable Development: Principles, Analysis and Policies, New York-London 1996.
 17. J Jager, A. Liberatore, K. Grundlage (red.), Global Environmental Change and Sustainable Development in Europe, Luxemburg 1995.
 18. J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2002.
 19. J. Stelmasiak, A. Wąsikowska, Zasady ogólne prawa ochrony środowiska, w: J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 30.
 20. K.Giordano, Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin 2005.
 21. L. Campiglio, L. Pineschi, D. Siniscalco, D. Treves (red.), The Environmental after Rio, London 1994.
 22. L. Jastrzębski, Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1990.
 23. L. Łustacz, Kompleksowa ochrona środowiska. (w świetle ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska), "Prawo i Polityka" 1980/3, s. 40.
 24. M. Bar, Tytuł I. przepisy ogólne. Dział III. Polityka ekologiczna oraz programy ochrony środowiska, w: J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 223.
 25. M. Podolak, Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji, Lublin 2004.
 26. M. Redclift, T. Bebton (red.), Social Theory and the Global Environment, London 1994.
 27. R. Alberski, Polityka ochrony środowiska w Polsce, Wrocław 1996, s. 88.
 28. S. Czaja (red.), Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, Wrocław 2005.
 29. S. Grzybowski, Problematyka ochrony środowiska człowieka a przepisy prawa cywilnego, "Państwo i Prawo" 1972/1, s. 26 i n.
 30. S. Wróbel, Samorząd gminny a lokalne konflikty ekologiczne, w: H. Lisicka (red.), Ochrona środowiska w polityce, Wrocław 1999, s. 203.
 31. S. Wrzosek, Ochrona prawna środowiska przyrodniczego i przestrzeni, w: B. Prandecka (red.), Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego. Kompendium do nauczania i studiowania, Wrocław 1993.
 32. T. Borys (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999.
 33. U. Jüdes, Nachhaltige Sprachverwirrung. Ayf dem Suche nach einer Theorie des Sustainable Development, "Politische Ökologie" 1997/52.
 34. W. Brzeziński, Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, Warszawa 1975, s. 28.
 35. W. Brzeziński, Zagadnienia strukturalne w ochronie środowiska człowieka, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1977/10.
 36. W. Goetel, Gospodarcze motywy ochrony przyrody, w: W. Szafer (red.), Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, Warszawa 1976.
 37. W. Radecki, Organizacja ochrony środowiska, w: W. Radecki (red.), Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2010, s.150.
 38. W. Radecki, Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w PRL, Wrocław 1981.
 39. W. Radecki, Prawo o lasach. Komentarz, Wrocław 1993.
 40. W. Radecki, Samorząd terytorialny i ochrona środowiska. Przepisy z komentarzem, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu