BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuła Karol (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Luty Lidia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego
Once More about the Selection Procedure for the Linear Ordering Method
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2017, vol. 64, z. 2, s. 163-176, rys., tab., bibliogr. s. 174-175
Statistical Review
Słowa kluczowe
Porządkowanie liniowe, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Miara agregatowa
Linear ordering, Multi-dimensional statistical analysis, Aggregate measure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto po raz kolejny zagadnienie wyboru metody porządkowania liniowego jako odpowiedź na propozycję procedury przedstawionej w pracy Kisielińskiej (2016). Pokazano na dwóch przykładach, że ranking zależy od zastosowanej metody, a różnice są istotne. Pokreślono tym samym konieczność zastosowania kilku metod przed budową ostatecznego rankingu oraz wyeliminowaniu rankingów "odstających". W artykule zaproponowano procedurę ich eliminacji. Oparto ją na średniej arytmetycznej i odchyleniu przeciętnym miar podobieństwa rankingów uzyskanych z wykorzystaniem kilku metod porządkowania liniowego. Z przedstawionych badań wynika, że dokonując wyboru metody porządkowania liniowego należy przeprowadzić obliczenia z zastosowaniem kilku procedur i dokonać wyboru wykorzystując już istniejące rozwiązania w literaturze lub zweryfikować z ekspertami badanej tematyki. (abstrakt oryginalny)

In this paper once again the issue of selecting the method of linear ordering was analyzed as a response to proposed procedure presented in Kisielińska's paper (2016). It was shown in two examples that the ranking depends on the method used, and the differences are significant. Underlined the need to apply several methods before the construction of the final ranking and eliminating the "outliers" rankings. The article proposes a procedure for their elimination. It is based on the arithmetic mean and deviation of average measures of rankings' similarity obtained with the use of several linear ordering methods. The research shows that when choosing a linear ordering methods calculations should be carried out using several procedures and make a selection using the already existing solutions in the literature or verify with the experts of analyzed subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Zeszyty Naukowe AE, 84, Wrocław, 5-7.
 2. Borys T., (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 227-239.
 3. Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 61, Kraków.
 4. Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307-327.
 5. Hwang C. L., Yoon K., (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag.
 6. Kisielińska J., (2016), Ranking państw UE ze względu na potencjalne zaspokojenie zapotrzebowania na produkty rolne z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego, Problemy rolnictwa światowego, 16 (3), Warszawa, 142-152.
 7. Kukuła K., (1989), Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 89, Kraków.
 8. Kukuła K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 9. Kukuła K., Luty L., (2015a), Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, Przegląd Statystyczny, 62 (2), 219-231.
 10. Kukuła K., Luty L., (2015b), Ranking państw UE ze względu na wybrane wskaźniki charakteryzujące rolnictwo ekologiczne, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XVI, 3, Warszawa, 225-236.
 11. Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Paradysz J., (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, AE, Poznań, 87-99.
 12. Młodak A., (2006), Analiza Taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 13. Nowak E., (1977), Syntetyczne mierniki plonów w krajach europejskich, Wiadomości Statystyczne, 10, 19-22.
 14. Pawełek B., (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe UE, Seria specjalna, Monografie, 187, Kraków.
 15. Panek T., (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. Pluta W., (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 17. Strahl D., (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 205-215.
 18. Walesiak M., (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, Przegląd Statystyczny, 61 (4), 363-372.
 19. Wesołowski W. J., (1975), Programowanie nowej techniki, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu