BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Obligacje przychodowe a finansowanie gminnych inwestycji
Revenue Bonds and Financing Municipal Investments
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 5, s. 70-83, rys.
Słowa kluczowe
Obligacje przychodowe, Inwestycje gminne, Finansowanie inwestycji w gminie, Wskaźnik zadłużenia, Świadczenia pieniężne
Revenue bonds, District investments, Investment financing in district, Debt ratio, Cash benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sposobem na pozyskanie finansowania dla przedsięwzięć z zakresu zadań użyteczności publicznej zarówno przez gminy, jak i spółki komunalne mogą być obligacje przychodowe oraz pewne mechanizmy zadłużania komunalnych spółek prawa handlowego. W przypadku obligacji nowa ustawa o obligacjach z 15.01.2015 r. doprecyzowała wcześniejsze regulacje, co spowodowało wzmocnienie pozycji obligatariuszy i tym samym zmniejszyło ryzyko związane z emisją obligacji przychodowych. Obligacje są jednym z nielicznych instrumentów, z których wynikające zadłużenie nie wlicza się do limitów zadłużenia określonego w ustawie o finansach publicznych, a pozyskiwanie inwestorów nie wymaga wdrażania procedury zamówień publicznych. Innym sposobem na ominięcie rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych jest "ukrywanie" zadłużenia w spółkach komunalnych. Porozumienia (tzw. umowy wsparcia) mogą zakładać formalne przejęcie zadłużenie przez spółkę i jednocześnie zobowiązują samorząd do przekazywania spółce świadczenia pieniężnego, w wysokości odpowiadającej kwocie obciążenia spółki z tytułu zobowiązania dłużnego i przypadających do spłaty odsetek. (abstrakt oryginalny)

Revenue bonds and certain mechanisms of indebtedness of municipal commercial companies can be ways of obtaining financing for projects in the area of public service tasks, both by municipalities and municipal companies. In the case of bonds, the new Act on Bonds of 15 January 2015, provided detail to the earlier regulations, which resulted in the strengthening of the position of bondholders and therefore reduced the risk related to issuing revenue bonds. Bonds are one of the few instruments from which the resulting debt is not included in the limits of debt specified in the Public Finance Act, while the attraction of investors does not require the implementation of the public procurement procedure. Another way of bypassing the rigours of Article 243 of the Public Finance Act is to "hide" the debt in municipal companies. Agreements (so-called support agreements) can provide for the company formally taking over the debt and, simultaneously obligate the self-government to provide a monetary benefit to the company at an amount corresponding to the amount by which the company is encumbered with the debt liability and payable interest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Weiss [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2006, s. 375, 382 i 445.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu