BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pytel Artur (Uniwersytet Śląski, doktorant)
Tytuł
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia
Healthcare Tasks of Territorial Self-Government
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 6, s. 63-74
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zadania samorządu terytorialnego, Regulacje prawne
Health care protection, Local government task, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor charakteryzuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, rozwijając tę tematykę o historyczne uwarunkowania ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, wpływ decentralizacji władzy na ochronę zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego, doniosłość znaczenia przepisów Konstytucji RP w zakresie ochrony zdrowia, funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz rolę jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia. (abstrakt oryginalny)

In this article, the author describes the healthcare tasks of the territorial self-government units, developing this theme with the historical healthcare conditions in the territorial self-government units, the impact of decentralization of authority on healthcare in territorial self-government units, the significance of the provisions of the Polish Constitution regarding healthcare, the functioning of medicinal entities performing healthcare tasks in the territorial self-government units and the role of territorial self-government units in healthcare. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Jasłowski, B. Owcorz-Cydzik, D. Sobusik, Samorządowa polityka zdrowotna, Katowice 2004, s. 52.
 2. A. Frączkiewicz-Wronka, Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia [w:] Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2005, s. 27.
 3. A. Kurzynowski, P. Błędowski, Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 2001, s. 297.
 4. A. Pyrzyńska, Dostęp pacjenta do świadczeń zdrowotnych, "Państwo i Prawo" 2011/12, s. 17.
 5. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 6. D. Cendrowicz, J. Korczak, Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego na przykładzie pomocy społecznej [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, red. T. Bąkowski, LEX/el. 2015.
 7. D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, LEX nr 128089.
 8. E. Nojszewska, Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, Warszawa 2012, s. 68-69.
 9. H. Izdebski [w:] Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, red. M. Dercz, LEX/el. 2016.
 10. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2012, s. 166.
 11. I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2014.
 12. J. Korczak, Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2012.
 13. J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2009, s. 78-79.
 14. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Warszawa 2009, s. 175.
 15. M. Augustyniak, T. Moll, Komentarz do art.7 ustawy o samorządzie gminnym [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX/el. 2016.
 16. M. Augustyniak, T. Moll, Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, LEX/el. 2015.
 17. M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa-Poznań 2001, s. 121.
 18. M. Dercz, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005, s. 86.
 19. M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, LEX/el. 2014.
 20. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za ograniczenie dostępności do leczenia i nieuzyskanie świadczenia zdrowotnego w nowym systemie opieki zdrowotnej, "Prawo i Medycyna" 2000/6-7, s. 5.
 21. M. Węgrzyn, Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Wrocław 2013, s. 91.
 22. M. Węgrzyn-Skarbek, Organizacja pomocy społecznej w gminach, "Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka" 2007/3, s. 209.
 23. M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013, s.33.
 24. Prawo publiczne ochrony zdrowia, red. M. Dercz, Warszawa 2013, s. 35.
 25. T. Bąkowski, "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty", "Zadania własne gminy", "Zakres działania gminy" oraz "Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym" w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym [w:] Studia prawnoadministracyjne. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego, red. T. Bąkowski, K. Żukowski, Gdańsk 2012, s. 39-47.
 26. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, red. T. Mróz, Białystok 2011, s. 100.
 27. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 28. W. Skrzydło, Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, red. M. Chmaj, Kraków 2002, s. 51.
 29. W. Śniecikowski, Podstawowa opieka zdrowotna należy do zadań własnych gminy, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/podstawowa-opieka-zdrowotna-nalezydo-zadan-wlasnych-gminy (dostęp: 26.07.2015).
 30. Zdrowie publiczne, red. T.B. Kulik, A. Pacian, Warszawa 2014, s. 254.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu