BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frodyma Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Energia ze źródeł odnawialnych a stan środowiska naturalnego w Unii Europejskiej
Renewable Energy and the Environment in the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 318, s. 38-52, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Zanieczyszczenie środowiska, Metody grupowania
Renewable energy sources, Renewable energy, Environmental pollution, Grouping methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C38, N74, Q42, Q53
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie różnych źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla krajów, dla których zrównoważony rozwój oznacza także lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Głównym celem badań jest ocena wpływu wykorzystywanych źródeł energii na zanieczyszczenie środowiska w Unii Europejskiej. Omówione zostały zmiany w wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzona została analiza stanu zanieczyszczenia środowiska oraz emisji gazów cieplarnianych. Podjęta została próba oceny, czy zwiększające się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma pozytywny wpływ na zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego.(abstrakt oryginalny)

The use of different energy sources is an increasingly serious challenge for the countries for which sustainable development also means better use of energy resources and environmental improvement. The energy production and using of it influences the raise the level of our lives, but at the same time causes the degradation and destruction of the environment. The main aim of the study is to assess the impact of the energy sources used on the natural environment in the European Union. In the paper was discussed changes in the volume of production of energy from renewable sources in each EU countries. Analysis of the state of the natural environment was conducted, with particular reference to of air pollution and greenhouse gas emissions. An attempt was made to assess whether increasing the use of renewable energy sources has a positive impact on reducing environmental degradation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz. Urz. UE L 140/16, 5.6.2009.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  3. Kaufmann L., Rousseeuw P.J. (1990), Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.
  4. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  5. Malina A., Zeliaś A. (1998), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, nr 2.
  6. Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2006), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. [www 1] Strona internetowa głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (dostęp: 12.04.2016).
  9. [www 2] Strona internetowa Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 12.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu