BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśkiewicz-Nawrocka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zeug-Żebro Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Badanie zróżnicowania sytuacji demograficznej w Polsce w latach 2005-2014
The Study of Diversity of the Demographic Situation in Poland in the Years 2005-2014
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 318, s. 69-83, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja demograficzna, Autokorelacja przestrzenna, Rozwój demograficzny, Przemiany demograficzne, Rozwój regionalny
Demographic situation, Spatial autocorrelation, Demographic development, Demographic transformation, Regional development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C01, C49, J19
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachodzące od lat 80. XX w. zmiany demograficzne w Polsce uwidoczniają wyraźny proces starzenia się społeczeństwa, na który ogromny wpływ mają procesy: rozrodczości, umieralności i migracji. Zjawisko to jest poważnym problemem demograficznym, jak i społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do wielu niekorzystnych konsekwencji, tj. zwiększenia wydatków ze środków publicznych, zmian zasad funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i szkolnictwa, zwiększenia popytu na usługi opiekuńcze, obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków socjalnych, wydłużenia wieku emerytalnego, wzrostu stopy bezrobocia, masowej migracji zarobkowej. Ze względu na wagę problemu w opracowaniu została przeprowadzona analiza przestrzenna potencjału demograficznego w Polsce w latach 2005, 2008, 2011 i 2014.(abstrakt oryginalny)

The demographic changes occurring in Poland since the 80s of the twentieth century clearly show the aging of the population, which the processes of fertility, mortality and migration have a huge impact. This phenomenon is a serious problem of demographic and socio-economic because it leads to many adverse consequences, ie. an increase in public expenditure, policy changes the functioning of social security, health and education, increased demand for care services, reducing pension benefits and social benefits, the retirement age, increase in unemployment, mass migration. Because presented problem is very important in the study was carried out spatial analysis of demographic potential in the years 2005, 2008, 2011 and 2014.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association - LISA, "Geographical Analysis", No. 27.
 2. Arbia G. (2006), Spatial Econometrics: Statistical Foundations and Applications to Regional Growth Convergence, Springer, New York.
 3. Bivand R. (1980), Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii [w:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji geografii, PWN, Poznań.
 4. Cliff A.D., Ord J.K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
 5. Geary R. (1954), The Contiguity Ratio and Statistical Mapping, "The Incorporated Statistician", No. 5.
 6. Getis A., Ord J.K. (1992), The Analysis of Spatial Association by Use of Distance Statistics, "Geographical Analysis", No. 24.
 7. Griffith D.A. (2003), Spatial Autocorrelations and Spatial Filtering, Springer, Berlin- -Heidelberg.
 8. Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 9. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Cedewu.pl, Warszawa.
 10. Kuc M. (2012), The Implementation of Synthetic Variable for Constructing the Standard of Living Measure in European Union Countries, "Oeconomia Copernicana", nr 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
 11. Moran P.A.P. (1950), Notes on Continuous Stochastic Phenomena, "Biometrika", No. 37(1).
 12. Parysek J.J., Wojtasiewicz L. (1979), Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, t. LXIX.
 13. Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 15. Zeug-Żebro K. (2014), Analiza przestrzenna procesu starzenia się społeczeństwa polskiego [w:] J. Hozer, A. Gdakowicz (red.), Metody ilościowe w ekonomii, t. 2, "Zeszyty Naukowe", nr 811, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 36, Szczecin.
 16. Zeug-Żebro K. (2015), Wielowymiarowa analiza zjawiska starości w Polsce [w:] J. Mika, M. Miśkiewicz-Nawrocka (red.), Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, cz. 7, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 17. [www 1] Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu