BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarska Aleksandra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Finansowe efekty współdziałania publicznych szkół wyższych z podmiotami zewnętrznymi : w kierunku komercjalizacji wiedzy
The Financial Effects of Cooperation of Higher Education Institutions with External Entities : Towards Commercialisation of Knowledge
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 1, s. 59-71, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Komercjalizacja wiedzy, Współpraca
Higher education, Knowledge commercialisation, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja efektów współdziałania publicznych szkół wyższych z podmiotami zewnętrznymi. Jego realizacja pozwoli rozpoznać obszary, w których wiedza poddawana jest komercjalizacji. Analizie poddano finansowe efekty współdziałania publicznych szkół wyższych (mierzone wartością przychodów) w obszarach działań oraz regulacje prawne w nich stosowane. Współdziałanie publicznych szkół wyższych z podmiotami zewnętrznymi nakierowane jest głównie na kształcenie, prowadzenie badań naukowych i propagowanie ich wyników, a także na działanie w zakresie działalności gospodarczej. Współdziałanie szkół wyższych odbywa się na podstawie przepisów prawa regulujących działania organizacji sektora publicznego. Unormowania prawne usprawniają realizację zadań, ułatwiają ich funkcjonowanie i wspierają decyzje, dotyczące zarządzania tak złożoną organizacją, jaką jest szkoła wyższa. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przy udziale lub na zlecenie przedsiębiorców przyczynia się do wykorzystywania potencjału naukowego szkół wyższych oraz do wdrażania nowych rozwiązań, odpowiadającym potrzebom gospodarki. Odpowiednio wykorzystana wiedza i doświadczenie naukowców (pracowników uczelni) może mieć swoją potencjalną wartość i posiadać zdolność do przynoszenia korzyści finansowych. Zarządzający szkołą wyższą mogą ją komercjalizować. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the effects of cooperation of public higher education institutions with external entities. Realization of the study will allow to distinguish fields in which knowledge is subject to commercialisation. The financial effects of cooperation of public higher education institutions (measured with the value of income) in the scopes of action as well as legal regulations applied within them have been analyzed. Cooperation of public higher education institutions with external entities is mainly aimed at education, conducting research and promoting its results as well as undertaking actions in the scope of business activity. Cooperation of higher education institutions is executed on the grounds of the rules of law regulating activity of public sector organisations. Legal regulations make the realization of tasks more efficient, they facilitate their functioning. They also support decisions concerning management of complex organisations to which a higher education institution belongs. Conducting research and development works with the cooperation of entrepreneurs or by their order contributes to exploitation of the scientific potential of higher education institutions as well as to implementation of new solutions which correspond to the market's needs. Knowledge and experience of researchers (employees of a higher education institution) - when used in a proper manner - can have their potential value and ability to bring financial advantages. They can be commercialised by the managing staff of a higher education institution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R., (red.) (2003), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Difin, Warszawa.
  2. Ernst & Young Business Advisory. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Listopad 2009. Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum.
  3. Frączkiewicz-Wronka A. (2012), Analiza interesariuszy jako metoda wspierająca formułowanie strategicznych zamierzeń w organizacji. [W:] Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 17, s. 269-292.
  4. Geryk M. (2012), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 134.
  5. Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 5-6.
  6. Kwiek M. (2010), Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 106.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, Dz. U. Nr 246, poz. 1796.
  8. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z 27.07.2005 r.
  9. Ziębicki B. (2014), Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.01.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu