BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Joanna (Kielecki Park Technologiczny)
Tytuł
Bariery działalności innowacyjnej w sektorze przedsiębiorstw : studium przypadku
The Barriers of Innovative Activity in the Enterprises Sector
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 1, s. 73-83, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Bariery innowacyjności, Procesy innowacyjne, Studium przypadku
Innovations, Innovative character, Innovativenesss barriers, Innovation processes, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja barier procesu innowacji w teorii i praktyce przedsiębiorstw. Studia literatury umożliwiły przedstawienie dotychczas rozpoznanych barier procesu innowacji, z kolei informacje pozyskane w drodze wywiadu bezpośredniego z właścicielką firmy pozwoliły na ich weryfikację w praktyce. W analizie wyników uzyskanych z przeprowadzonego wywiadu, wykorzystano etapy procesu innowacji opracowane przez Knosalę i innych. Stanowiło to podstawę w interpretacji uzyskanych wyników. Rezultatem prac badawczych było ustalenie barier, które były i są nadal dotkliwe w procesie wdrażania innowacji, szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw o ograniczonych zasobach finansowych i ludzkich, wynikających z ograniczonego potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa. Rozważania poprzedzono przeglądem definicji innowacji, innowacyjności oraz działalności innowacyjnej. Omówiono także proces innowacji i jego poszczególne etapy, które wytyczyły kierunek rozpoznania barier w praktyce przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży kosmetycznej. Ustalenia badawcze przyczyniły się do uaktualnienia informacji o barierach procesu innowacji. Tym samym korygując dotychczas prezentowane w literaturze bariery, o obecnie odczuwane. Realizacja celu opracowania wiązała się z wykorzystaniem zarówno metody analizy i krytyki piśmiennictwa, jak i studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the barriers of the innovation process in terms of their theory and practice. The study of literature allowed to present previously identified barriers of innovation process. Moreover, the information obtained through direct interview with the entrepreneur led to their verification in practice. In the analysis the stages of the innovation process developed by Knosala and others (2014) were used. This was the basis for the results interpretation. The result of this research was to determine the barriers that are still severe in the implementation of innovation, especially for micro-enterprises, which have limited financial and human resources, what results from the limited internal potential. These considerations were preceded by a review of the definitions of innovation and innovation activity. The innovation process and its stages was also discussed, this initiated the identification of barriers in the enterprises of the cosmetic industry. The research contributed to the updating information about barriers in the innovation process, beside this, it corrected the previously presented in the literature barriers. Implementation of the aim of this study was associated with the use of a method of analysis and criticism of literature as well as methods of diagnostic survey. Regarding the diagnostic survey method an interview with the owner of the company as a case study was used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolińska, M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Główny Urząd Statystyczny (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczen stwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-20122014,14,2.html, dostęp 18.05.2016
 3. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., (2011), Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A. (2014), Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Matusiak K.B, Guliński J. (red.) (2010a), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 6. Matusiak K.B, Guliński J. (red.) (2010b), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań́ - Łódź́ - Wrocław - Warszawa.
 7. Oslo Manual (2005), OECD. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005, s. 48-52.
 8. Panek R. (2009), Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 2(13)/2009 T.2.
 9. Pietras P., Godek P. (2011), Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, Łódź: PARP.
 10. Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London.
 11. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 12. Stawasz E. (2011), Rodzaje innowacji w: Matusiak K.B. (red.) Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa, s. 257.
 13. Wójcik-Karpacz, A., Mazurkiewicz Sz. (2015a), Practices of technology parks supporting innovative activities: Evidence from Poland, Managing Global Transitions 13 (4), s. 331-354.
 14. Wójcik-Karpacz, A., Mazurkiewicz Sz. (2015b), Rola parków technologicznych w kształtowaniu przedsiębiorczego rozwoju przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 5 (CD), s. 575-590.
 15. Zadura-Lichota P. (red.) (2015), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.01.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu