BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Mediacje relacji orientacja przedsiębiorcza-wynik firmy
Mediation of the EO-Firm Performance Relationship
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 1, s. 85-97, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Orientacja przedsiębiorcza, Wynik finansowy, Mediacje, Przedsiębiorczość
Entrepreneurial orientation, Financial performance, Mediation, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono mediację jako technikę analityczną pozwalającą na wyjaśnienie zgłaszanych przez badaczy znacznych odchyleń w wielkości i kierunku relacji orientacja przedsiębiorcza (entrepreneurial orientation, EO) - wynik firmy. Syntetycznie omówiono założenia prowadzenia analiz mediacyjnych, wskazując praktyki, które należy stosować, aby prawidłowo przeprowadzić takie postępowanie. Ustalono, że choć mediacja nie jest nowym w statystyce narzędziem rozwiązywania problemów badawczych, to w naukach o zarządzaniu odnotowuje się wyraźny deficyt jej stosowania. Dlatego celem opracowania jest identyfikacja zmiennych mediujących relację orientacja przedsiębiorcza (EO)- wynik firmy. Studia efektów mediacji przedstawiane w literaturze poświadczyły użyteczność omawianej techniki analitycznej w kontekście problematyki EO. Realizacja tego celu pozwoliła sformułować listę czynników mediujących zależność "orientacja przedsiębiorcza - wyniki firmy". (abstrakt oryginalny)

In the study, the mediation was presented as an analytical technique allowing the explanation of significant fluctuations in size and the direction of the entrepreneurial orientation (EO)-firm performance relationship. The assumptions of analysis of mediation were discussed as the whole, pointing to the practices, which should be used in order to carry out this process properly. It was found out, that mediation, despite not being a new tool of solving the research problems in statistics, is not commonly used in the management sciences. That is why, the aim of the study is to identify mediating variables which explain entrepreneurial orientation (EO)-firm performance relationship. The studies on the effects of mediation presented in the scientific literature confirmed the usefulness of the analytical technique in the context of the EO discussion. It allowed to compile the list of the meditative factors on the relationship "entrepreneurial orientation (EO)-firm performance". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron, R.M., Kenny, D.A. (1986) The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
 2. Bedyńska, S., Brzezicka, A., Cypryańska, M. (2012), Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? [w:] Statystyczny drogowskaz. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, S. Bedyńska, M. Cypryańska red., Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa, s. 18-45.
 3. Bratnicki M. (2011), Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, R. Krupski (red.), Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych, s. 137-160.
 4. Brown, T. E., Davidsson, P., Wiklund, J. (2001), An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behaviour. Strategic Management Journal, Vol. 22, no 10, s. 953-968.
 5. Covin, J.G., Slevin, D.P. (1989), Strategic management of small firms in hostile and bening environments. Strategic Management Journal, Vol. 10, s. 75 - 87.
 6. Covin, J.G., Slevin, D.P. (1991), A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 16, s. 7-25.
 7. Davidsson, P., Wiklund, J. (2001), An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behaviour. Strategic Management Journal, 22(10), 953-968.
 8. Dyduch, W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 9. Dyduch, W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 10. Falencikowski, T. (2016), Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego, [w:] S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 11. García, L.F., Lajara, B.M. (2002), New venture competitive strategies and performance: An empirical study, M@n@gement, Vol. 5, no 2, s. 127-145.
 12. Harms, R. (2013), From entrepreneurial orientation to performance: Inside the black box of corporate entrepreneurship. M@n@gement, vol. 16 no. 4, s. 357- 432.
 13. Harms, R., Reschke, H., Kraus, S., Fink, M. (2010), Antecedents of innovation and growth: Analyzing the impact of entrepreneurial orientation and goal oriented management. International Journal of Technology Management, Vol. 52, no 1-2, s. 135-152.
 14. Helm, R., Mauroner, O., Dowling, M. (2010), Innovation as mediator between entrepreneurial orientation and spin-off venture performance. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 11, no 4, s. 472-491.
 15. Karpacz, J. (2014), Identyfikacja zdolności operacyjnych organizacji: zdolność technologiczna, [w:] A. Stabryła, T. Małkusa, Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Mfiles.pl., Kraków.
 16. Kraśnicka T., Ingram T., Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 210-211.
 17. Krzakiewicz, K., Cyfert, Sz. (2016), Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji dynamicznych zdolności, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy SGH, nr 149.
 18. Lumpkin, G. T., Dess, G.G. (1996), Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, Vol. 21, no 1, s. 135-172.
 19. Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (2001), Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, Vol. 16, s. 429-451.
 20. Miller, D. (1983), The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, Vol. 29, s. 770-791.
 21. Pichlak M, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012, s. 219-233.
 22. Preacher, K.J. Selig, J. P. (2012), Advantages of Monte Carlo confidence intervals for indirect effects, Communication Methods and Measures, Vol. 6, s. 77-98.
 23. Rauch, A. Wiklund, J., Lumpkin, G.T., Frese, M. (2009), Orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 33, no 3, s. 761-787.
 24. Real, J.C. Roldán, J.L., Leal, A. (2014), From entrepreneurial orientation and learning orientation to business performance: Analysing the mediating role of organizational learning and the moderating effects of organizational size. British Journal of Management, Vol. 25, s. 186-208.
 25. Stańczyk-Hugiet, E. (2016), Procesy uczenia się w organizacji. Perspektywa orientacji na uczenie i orientacji na wykonanie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 148.
 26. Stevenson, H.H., Jarillo, J.C. (1990), A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, Vol. 11, no 5, s. 17-27.
 27. Szpitter, A.A. (2014) Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: Model tercji organizacji - ujęcie fraktalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 28. Turek, D., Wojtczuk-Turek, A. (2015), Rola statystycznego "efektu mediacji" w naukowym wyjaśnianiu zjawisk w zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 3, s. 73-90.
 29. Wiklund, J., D. Shepherd D. (2003), Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses. Strategic Management Journal, Vol. 24, s. 1307-1314.
 30. Wiklund, J., Shepherd, D. (2005) Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, Vol. 20, no. 1, s. 71-89.
 31. Zahra, S.A., Covin, J.G. (1995), Contextual influences on the corporate entrepreneurship performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, Vol. 10, no 3, s. 43-58.
 32. Zakrzewska-Bielawska, A. (2014), Ewolucja struktur organizacyjnych - w drodze do elastyczności i innowacyjności, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Lichtarski, J., Nowosielski, S., Osbert-Pociecha, G., Tabaszewska-Zajbert E. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 615-624.
 33. Zbierowski, P. (2012) Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 34. Ziębicki, B. (2014) Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.01.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu