BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Telusiewicz Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
"Pochopny" sąd opiekuńczy (uwagi w przedmiocie nowelizacji art. 112 kro)
The "Inconsiderate" Guardianship Court (Comments on the Amendment of Art. 112 of the Family and Guardianship Code)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 7-19, bibliogr. 41 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Współpraca sądowa, Rodzicielstwo, Rodzina, Ubóstwo, Sądy powszechne, Opieka nad dzieckiem, System pieczy zastępczej
Judicature, Judicial cooperation, Parenthood, Family, Poverty, Common courts, Childcare, Foster care system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest odniesienie do nowelizacji art. 1123 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z obowiązującym już § 2, wskazanego artykułu, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne. W uzasadnieniu projektowanej zmiany wskazano na kilka argumentów mających przekonać do niniejszej zmiany. Wśród nich wymieniono następujące: pochopna ingerencja sądów we władzę rodzicielską; konieczność doprecyzowania przepisów prawnych; zwiększającą się ilość przypadków ingerencji sądu w zakres władzy rodzicielskiej ze względu na złą sytuację materialną rodziców. Przedmiotowy artykuł stanowi przyczynek w dyskusji odnoszącej się do wymienionej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. (abstrakt oryginalny)

This article contains comments on the amendment of Article 1123 of the Act of 25 February 1964 - the Family and Guardianship Code, in force as of 30 April 2016. In accordance with the previously adopted § 2 of the mentioned Article, placing a child in foster care against the will of the parents solely due to their poverty is not admissible. In the justification of the draft amendment, several arguments supporting its introduction were presented. These included the inconsiderate interference of courts in parental authority, the necessity to make legal regulations more specific, and increasing interference of courts in the extent of parental authority due to the poor financial situation of the parents. This article contributes to the discussion on the aforementioned amendment to the Family and Guardianship Code. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 2015, poz. 2082 z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 2016, poz. 406.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2012, poz. 977.
 5. M. Andrzejewski, O ingerowaniu sądu w sferę władzy rodzicielskiej - rozważania prawne i pedagogiczne [w:] Rodzina w prawie, red. A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2009.
 6. M. Andrzejewski, O specyfice rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Tom II, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011.
 7. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011.
 8. M. Bańko, red., Słownik języka polskiego, tom 6, Warszawa 2007.
 9. A. Dzięga, Dobra osobiste - dobra rodziny, "Człowiek - Rodzina - Prawo" Nr 5 (2013).
 10. H. Dolecki, T. Sokołowski, red., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2013.
 11. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013.
 12. H. Haak, Wystąpienie u małoletniego przejawów demoralizacji jako podstawa faktyczna ingerencji sądu [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociućki, M. Łączkowska, A. N. Schulz, Toruń 2008.
 13. A. Herbet, Dobre imię - wizerunek - prywatność. Aktualne problemy dóbr osobistych na tle orzecznictwa sądowego, "Przegląd Prawno - Ekonomiczny" Nr 18 (1/2012).
 14. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012.
 15. A. Kiliańska, Ograniczenie władzy rodzicielskiej, "Przegląd Prawno - Ekonomiczny" Nr 18 (1/2012).
 16. K. Piasecki, red. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006.
 17. K. Pietrzykowski, red. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
 18. T. Smyczyński, Integralność człowieka w świetle jego statusu rodzinnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, z. 2, s. 25-26.
 19. T. Smyczyński, red., System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, tom 12, Warszawa 2003.
 20. T. Smyczyński, Problem nowelizacji osobowego prawa rodzinnego [w:] Rodzina w prawie, red. P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2007.
 21. T. Smyczyński, red., System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, tom 11, Warszawa 2009.
 22. T. Smyczyński, O stosunku prawnym opartym na więzi rodzinnej [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010.
 23. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.
 24. T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987.
 25. T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013.
 26. P. Telusiewicz, Autorytet rodziców w świetle art. 95 i 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [w:] Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2008.
 27. P. Telusiewicz, Służebna rola zwrotu "rodzinny" w przepisach prawa polskiego, Lublin 2013.
 28. P. Telusiewicz, Nietrafiony projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, "Człowiek - Rodzina - Prawo" Nr 2 (2014).
 29. P. Telusiewicz, Kryteria doboru odpowiednich zarządzeń przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 821, "Acta Iuris Stetinensis", nr 6, Szczecin 2014.
 30. J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1995.
 31. Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 1967 roku, III Cr 84/67, OSNC 1968/2/21.
 32. Postanowienie SN z dnia 12 września 1978 roku, III CRN 158/78, Lex nr 8128.
 33. Postanowienie z dnia 27 października 1997 roku, III CKN 321/97, Lex nr 236525.
 34. Postanowienie SN z dnia 3 grudnia 1998 roku, II CKN 871/98, Lex nr 1215492.
 35. Postanowienie SN z dnia 5 stycznia 1999 roku, III CKN 979/98, Lex nr 1215106.
 36. Postanowienie SN z dnia 4 marca 1999 roku, II CKN 1106/98, Lex nr 1125073.
 37. Postanowieniu SN z dnia 28 kwietnia 2000 roku, II CKN 452/00, Lex nr 52548.
 38. Postanowienie SN z dnia 13 września 2000 roku, II CKN 1141/00, Lex nr 51969.
 39. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 28 października 2010 roku, I ACa 458/10, Lex nr 784436.
 40. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=164 (data wejścia 1 września 2016 roku).
 41. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9C0B0274208E59B2C1257C920043DF23 (data wejścia 1 września 2016 roku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu