BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Agata (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Ochrona rodzicielstwa po nowelizacji przepisów prawa - wybrane aspekty
Parenthood Protection Following the Amendment of the Legislation - Selected Aspects
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 20-35, bibliogr. 17 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Urlop macierzyński, Urlop pracowniczy, Rodzicielstwo, Sądownictwo
Labour law, Maternity leave, Employee leave, Parenthood, Judicature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zmianom w zakresie uprawnień rodzicielskich mające wpływ na ochronę rodzicielstwa, które zostały wprowadzone do kodeksu pracy w nowelizacji w lipcu 2015 r., a weszły w życie w styczniu 2016 roku. Choć nowelizacja przekształca system uprawnień rodzicielskich i tym samym wzmacnia pewne instrumenty ochronne, to zdaniem autorki- pracodawcy mogą wzbraniać się przed zatrudnianiem młodych ludzi, szczególnie młodych kobiet, dlatego konieczne byłoby wprowadzenie pewnych usankcjonowanych prawnie zachęt dla pracodawców. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych regulacji prawnych, próba zbadania i ocena jak przedstawia się sprawa ochrony rodzicielstwa w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, w jakim stopniu kobieta jest chroniona w okresie ciąży, jakie uprawnienia ma w okresie okołoporodowym, oraz jakie przywileje mają matka i ojciec nowonarodzonego dziecka. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the changes in the parental rights attributing to the parenthood protection, as introduced into the labour code within the amendment of July 2015 and become effective in January 2016. Even though the amendment transforms the system of the parental rights and thus reinforces some of the protective instruments, employers - in the author's opinion - may refrain from employing young people, and in particular young women, which is why it would be essential to implement certain legitimate incentives for employers. The article is aimed at presenting the new legislation, and it is an attempt at investigating and assessing the parenthood protection status in light of the currently effective legislation, the extent of protection to which a woman is entitled during pregnancy, her rights during the perinatal period, as well as the privileges of the mother and the father of a newly born child. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Florek L. , Prawo pracy, Warszawa 2015.
 2. Paruch S. Stępień S., Zmiany w prawie, [w:] Kodeks pracy 2016, Wyd. Dziennik Gazeta Prawna, styczeń 2016.
 3. Soboń M., Ekonomiczne przyczyny ochrony macierzyństwa, [w:] M. Bosak (red.) Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa 2014.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946).
 5. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 103 z dnia 28 czerwca 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. nr 16, poz. 99).
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, 1662; z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735).
 7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).
 8. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268; ze zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735).
 9. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, druk nr.3288.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 2015 r., poz. 1737).
 11. Bińczycka T., Ochrona kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa w prawie wspólnotowym i w polskim ustawodawstwie pracy, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 1998, nr 5.
 12. Buchowska N., Prawa pracownicze kobiet w normach Międzynarodowej Organizacji pracy i Wspólnoty Europejskiej, RPEiS 1999, nr 2.
 13. Godlewska- Bujok B., Uprawnienia związane z rodzicielstwem - nowa odsłona, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2015, nr 9.
 14. Liszcz T., Prawo Pracy instrumentem polityki prorodzinnym państwa, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2007, nr. 6.
 15. Salwa Z., Zakazy zatrudniania kobiet przy pracach im wzbronionych, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2000, nr 9.
 16. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 1957 r. , I CR1226/57, OSN 1959, nr 2, poz. 46.
 17. Wyrok WSA (siedziba w Gdańsku) z dnia 21 marca 2007 r., II SA/Gd 618/6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu