BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutecka Justyna (Uniwersytet Gdański, doktorantka)
Tytuł
Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989
Changes in the Polish Banking System after 1989
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 2, s. 87-96, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
System bankowy, Sektor bankowy, Banki, Banki centralne, Konsolidacja banków
Banking system, Banking sector, Banks, Central banks, Bank consolidation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po roku 1989 polski system bankowy przeszedł szereg zmian związanych między innymi z liberalizacją, globalizacją i deregulacją. Zmiany te przyczyniły się do powstania charakterystycznego dla gospodarki rynkowej układu dwuszczeblowego. W systemie tym bankiem banków oraz bankiem państwa jest bank centralny ze swą funkcją emisyjną. Utrzymuje on stabilność finansową a tym samym kontroluje wraz z Komisją Nadzoru Finansowego działalność banków komercyjnych. Banki komercyjne po przemianach ustrojowych stały się instytucjami samorządnymi i nastawionymi na zysk oraz konkurencję. Zmiana ta spowodowała, że omawiany sektor od roku 1989 do dziś charakteryzują liczne zmiany związane z procesem konsolidacji. Zagraniczny kapitał, konieczność dostosowania się do wymagań Unii Europejskiej, zmiany technologiczne i prawne spowodowały, że słabsze banki zostały przejęte przez silniejsze ekonomicznie i organizacyjnie instytucje. (abstrakt oryginalny)

After 1989, the Polish banking system underwent a number of changes relating to, among other things, liberalization, globalization and deregulation. These changes contributed to the formation of a two-tier system characteristic of a market economy. In this system, the central bank is the bank of banks as well as the state bank. It maintains financial stability and thus controls the activities of commercial banks. Following the political transformation, commercial banks became self-governing for-profit institutions. Ever since 1989, this sector has been characterized by a number of changes related to the process of consolidation. Foreign capital, the need for alignment with EU requirements, technological and legal change have led to weaker banks being taken over by stronger ones. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 2. Downes J., Godmann J., Finance and Investment Handbook, Barron's, New York, 1990.
 3. Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 4. Komisja Nadzoru Finansowego, strona internetowa - www.knf.gov.pl (23.01.2017).
 5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2. 04. 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 6. Kowalewski O., Rozwój systemu finansowego, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 7. Narodowy Bank Polski, Portal edukacji ekonomicznej, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycjeslownika/system-bankowy (23.01.2017).
 8. Pawłowska M., Wpływ zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność w latach 1997 - 2002. Bank i Kredyt, listopad - grudzień.
 9. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 10. Sitko - Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Solarz J., Uwarunkowania współczesnej bankowości, w: Bankowość na świecie i w Polsce, red. L. Oręziak, B. Pietrzak, Olympus, Warszawa 2001.
 12. Szczepańska O., Sotomska- Krzysztofik P., Pawliszyn M., Instytucjonalne uwarunkowania, stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Narodowy Bank Polski, nr 4/2004.
 13. System bankowy, portal: http://www.podrecznik.edugate.pl/3-instytucje-rynkowe/3-2-system-bankowy/ (23.01.2017).
 14. Talecka A., Niczyporuk P., Bankowość - system bankowy i usługi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 15. The Global Financial System. Functional Perspective, Harvard Bussines Scholl, Boston 1995.
 16. Twarowski B., Wpływ luki kompetencyjnej na osiągnie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 17. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. 2004, nr 90, poz. 864/2.
 18. Ustawa z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim, t. j. Dz. U. 2005, nr 1, poz. 2 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. 1989, nr 4, poz. 22.
 20. Dz.U.2016.0.1988 tj. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu