BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuziński Sabina (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Pojęcie etyki i deontologii w zawodzie adwokata
The Concept of Ethics and Deontology in the Profession of Lawyer
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 76-94, bibliogr. 45 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Etyka, Prawo, Administracja samorządowa, Kodeks etyki, Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów
Ethics, Law, Self-government administration, Code of ethics, Code of professional ethics for statutory auditors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie obserwujemy rażące zanikanie granic wyznaczających normy zachowań, dlatego też warto zwrócić uwagę na takie zagadnienie jak etyka zawodowa. W obliczu ostatnich zmian w zakresie etyki adwokackiej przedmiotem moich teoretycznych rozważań będzie miejsce i rola takich zapisów w praktyce zawodów zaufania publicznego, jak i również relacja deontologii zawodowej do prawa powszechnie obowiązującego i etyki powszechnej. Treść merytoryczna tegoż opracowania dotyczy etyki adwokackiej, w której określę jej specyfikę, opiszę drogę do zawodu na podstawie prawa o adwokaturze, przybliżę pozycję palestry i czynniki wpływające na jej budowanie oraz przedstawię wagę istnienia i wykonywania zawodu obrońcy. W kolejnej części objaśnię pojęcie immunitetu adwokackiego, dokonam wnikliwej analizy praw i obowiązków zebranych w Zbiorze Etyki adwokackiej i Godności Zawodu skupiając się na relacjach adwokata z klientem, wymiarem sprawiedliwości oraz kolegami z korporacji jak również kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną członka palestry. Konkludując swoje rozważania przeanalizuję wszystkie argumenty za i przeciw skodyfikowaniu tych zasad w określone zbiory. (abstrakt oryginalny)

In the modern world we observe the disappearance of gross limits to norms of behavior, which is why it is worth paying attention to such issue as professional ethics. In the wake of recent changes in the ethics advocates the subject of my theoretical considerations will be the place and role of such provisions in practice professions of public trust, as well as professional ethics relation to current law and universal ethics. The content of the merits of that analysis is based on the ethical code which identifies its characteristics, I will describe the way the profession under the laws of the Advocacy, bring the position of the bar and factors affecting the building and introduce the importance of the existence and exercise of the profession of lawyer. The next section will explain the concept of immunity attorney, I make a careful study of the rights and duties collected in the ECR Ethics and Dignity of the Profession of lawyers focusing on the relationship with the customer advocate, justice and colleagues from corporations as well as issues related to disciplinary liability a member of the Bar. Concluding its consideration to examine all the arguments for and against codify these principles in certain sets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483.
 2. Kodeks Etyki Adwokackiej uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r., (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 - 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89 poz. 555.
 4. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2014r. Nr 0, poz. 635, ze zm.
 5. Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz. U. Nr 30 poz. 227.
 6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. K 19/08, OTK ZU 2011, Nr 3, poz. 24.
 7. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 2009r., II AKz 151/09, Prok. i Pr. 2009 Nr 11-12, poz. 37.
 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2002 r., II DS. 8/02; OSNAPiUS 2004, Nr 1, poz. 2.
 9. Uchwała składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 16 czerwca 1994r., I KZP 5/94, Palestra 1994 Nr 7.
 10. Agacka-Indecka J., Tajemnica zawodowa adwokata - znaczące rozstrzygnięcia sądów (cz. 2), Pal. Nr 9-10/2005.
 11. Antkowiak P., Polskie europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, Warszawa 2013, Nr 1.
 12. Cederbaum H., Wolność słowa i pisma, Pal. 1929, Nr 1.
 13. Ciupa S. W., Umowy o świadczenie pomocy prawnej, (w:) Bereza A. (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2010.
 14. Czerwińki M., Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uzasadniony interes społeczny, Pal. 11-12/2013.
 15. Czeszejko Z., Krzemiński Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów, Warszawa 1971.
 16. Domagalski M., Adwokat musi ważyć słowa, Rzeczpospolita z dnia 27 lutego 2011.
 17. Encyklopedia Warszawy, Wyd. PWN, Warszawa 1994.
 18. Folga-Januszewska D., Muzea Warszawy. Przewodnik Olszanica, Warszawa 2012.
 19. Gaus G. F., What is deontology? Part two: Reasons to act, The Journal of Value Inquiry 2001.
 20. Gulis K., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów w świetle zmian prawa ubezpieczeniowego, R.Pr. 2004, Nr 4.
 21. Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004.
 22. Kamińskiej-Szmaj I. (red.), Jarosz M., Słownika Wyrazów Obcych, Warszawa 2001.
 23. Klatka Z., Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, Warszawa 2004.
 24. Kotarbiński T., Przegląd Kulturalny, Pisma etyczne, Wrocław 1987.
 25. Kotliński T. J., Redzik A., Historia adwokatury, Warszawa 2014.
 26. Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa 2005.
 27. Kremens K., Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów, Warszawa 2010.
 28. Krzemiński Z., Etyka adwokata. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Warszawa 2008.
 29. Krzemiński Z., Etyka zawodowa, (w:) Krzemiński Z. (red.), Adwokatura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1974.
 30. Kuczma P., Adwokat jako zawód zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Pal. Nr 3-4/2012.
 31. Kulesza M., Zawód zaufania publicznego, Warszawa 2002.
 32. Kunicka-Michalska B., Tajemnica zawodowa adwokata - znaczące rozstrzygnięcia sądów (cz. 1), Pal. Nr 7-8/2005.
 33. Kunicka-Michalska B., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972.
 34. Maryniarczyk A. (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2001.
 35. McNaughton D., i Rawling P., On defending deontology, Ratio 11 1998.
 36. Nauman J., Komentarz do Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, Warszawa 2012.
 37. Pietrażecki L., O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, Warszawa 2002.
 38. Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007.
 39. Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E. H. (red.), Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska, Warszawa 1999.
 40. Skuczyński P.; Zaufanie (lojalność) (w:) H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych, s. 98 - 105.
 41. Sobański R., Zawód prawnika jako professio, Palestra, 7-8/2011.
 42. Świeczkowski K., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących zawody prawnicze, Prokurator 2006, Nr 3.
 43. Tomaszek A., Deontologia zawodu adwokata i radcy prawnego wobec otwarcia korporacji, MoP 2009, Nr 22.
 44. Waligórski M. A., Pawłowski S., Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005.
 45. Wojtczak K., Co to jest wolny zawód, Kraków1997, Nr 1 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu