BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Jacek (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Tytuł
Wykorzystanie bezzałogowych aparatów latających w świetle wybranych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego
The Use of UAV's in Terms of Selected Principles of International Humanitarian Law
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 95-110, bibliogr. 27 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Międzynarodowe prawo humanitarne, Prawo przewozowe, Interwencja humanitarna, Prawo, Konflikty zbrojne
International humanitarian law, Transport law, Humanitarian intervention, Law, Armed conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezzałogowe aparaty latające są jednym z przykładów wykorzystania nowoczesnych technologii we współczesnych konfliktach zbrojnych. Do niedawna używano ich przede wszystkim do działań z zakresu nadzoru i zbierania informacji wywiadowczych, lecz coraz częściej wykorzystywane są także do misji bojowych. W związku z powyższym pojawił się szereg pytań dotyczących etycznych, moralnych oraz prawnych aspektów stosowania tego rodzaju środków walki. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały teoretyczne założenia związane z głównym problemem badawczym tj. aspekt definicyjny oraz obowiązujące normy prawa międzynarodowego odnoszące się do dronów. Następnie w odniesieniu do bezzałogowych aparatów latających analizie poddano dwie fundamentalne reguły prawa konfliktów zbrojnych w postaci zasady rozróżnienia i proporcjonalności. Artykuł uzupełniono o wnioski końcowe oraz wskazano perspektywy dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Unmanned aerial vehicles are commonly used in contemporary armed conflicts. Recently they were only used for intelligence, reconaissance and surveillance missions but for some time they also participate in combat missions. As a result, arise a great number of questions concerning moral, ethical and legal aspects of using UAV's as a mean of warfare. The first part presents problem of homogenous definition of UAV and list applicable rules of international humanitarian law related to drones. In order to determine the legality of UAV's as a mean of warfare, further analysis include two basic rules of law of armed conflicts - proportionality and distinction in terms of unmanned aircrafts. Article has been complemented by conclusions and prospects for futher research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerson D., Applying Ius In Bello Proportionality to Drone Warfare, "Oregon Review of International Law" 2014, vol. 16, no. 2.
 2. Blank L. R., After 'Top Gun': How Drone Strikes Impact the Law of War, "University of Pennsylvania Journal of International Law" 2012, vol. 33.
 3. Casey-Masen S., Pandora's Box? Drone strikes under ius ad bellum, ius in bello and international human rights law, "International Review of the Red Cross" 2012, vol. 94, no. 886.
 4. Cwojdziński L., Zasady wykonywane przez systemy platform bezzałogowych i powody ich stosowania, www.5zywiolow.pl/wp-content/uploads/2014/02/zasady-uzycia-uav-leszek-cwojdzinski.pdf, dostęp dnia 29.09.2015 r.
 5. Deklaracja o zakazie używania na wojnie kul rozszerzających się lub rozpłaszczających, Haga, 29.07.1899 r.
 6. Deklaracja w sprawie pocisków wybuchających małego kalibru, Petersburg, 11.12.1868 r.
 7. Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, www.icty.org/x/file/ Press/nato061300.pdf, dostęp dnia 06.04.2016 r., s. 19.
 8. Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003.
 9. Henckaerts J.M. i Doswald-Beck L., Customary International Humanitarian Law. Volume I: Rules, Cambridge 2005.
 10. Jang H.D., The lawfulness off and case for combat drones in the fight against terrorism, www.nslj.org/pdfs/2_NatlSecLJ_1-42_Jang.pdf, dostęp dnia 05.04.2016 r.
 11. Joint Doctrine Note 2/11. The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, The Development, Concepts and Doctrine Centre, Shrivenham 2011.
 12. Karpowicz K., Kozłowicz K., Bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 13. Konwencja o amunicji kasetowej, Dublin, 30.05.2008 r.
 14. Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, Genewa, 10.10.1980 r.
 15. Konwencja o zakazie użycia, składowania,, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, Ottawa, 3-4.12.1997 r.
 16. Lewis M.W., Crawford E., Drones and Distinction: How IHL Encouraged the Rise of Drones, "Georgetown Journal of International Law" 2013, vol. 44, no. 3.
 17. Marcinko M., Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, [w:] Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego, pod red. M. Marcinko, Kraków 2011.
 18. Marcinko M., Prowadzenie wojny powietrznej w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, [w:] Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, pod red. Z. Falkowski i M. Marcinko, Warszawa 2014.
 19. Millson R.A., Herman D.A., Killing by Drones: Legality under International Law, The Foundation for Law, Justice and Society, Oxford 2015.
 20. Protokół Dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół I), Genewa, 08.06.1977 r.
 21. Rousseau J.J., Umowa społeczna, przekł. A. Peretiakowicz, Warszawa 2010.
 22. Słownik terminów i definicji NATO, AAP-6 (2014), Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Słownik NATO 2014.
 23. Schmitt M.N., Drone Attacks under the Ius ad Bellum and Ius in Bello: Clearing the 'Fog of Law', "Yearbook of International Humanitarian Law" 2010, vol. 13.
 24. Schmitt M.N., Precision attack and international humanitarian law, "International Review of the Red Cross" 2005, vol. 87, no. 859.
 25. Sinha M.K., Hinduism and International Humanitarian Law, "International Review of the Red Cross" 2005, vol. 85.
 26. Unmanned Aircraft Roadmap Systems 2005-2030, Office of the Secretary of Defense, Stany Zjednoczone 2005.
 27. Wall A.E., Legal and Ethical Lessons of NATO's Kosovo Campaign, "International Law Studies" 2002, vol. 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu