BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramek Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Tytuł
Opłacalność inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE)
Profitability of Investment Based on Renewable Energy Sources (RES)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 111-126, tab., bibliogr. 35 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Zasoby naturalne odnawialne, Surowce odnawialne, Ekologia, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Inwestycje ekologiczne, Międzynarodowa współpraca ekologiczna, Emisja zanieczyszczeń
Renewable energy sources, Renewable natural resources, Renewable resources, Ecology, Financing of the environmental protection, Ecological investments, International ecological cooperation, Pollution emission
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wciąż rosnąca konsumpcja jest motorem rozwoju niezrównoważonych energo- i materiałochłonnych technologii produkcyjnych uwalniających do atmosfery, wód i gruntów duże ilościzanieczyszczeń. Pozyskiwanie zielonej energii stwarza możliwości mniejszej ingerencji w środowisko naturalne, a tym samym wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju energetycznego. Atrakcyjność alternatywnych źródeł energii, w przeciwieństwie do konwencjonalnych jest rozpatrywana pod względem kosztów, ryzyka i zanieczyszczających gazów. Aby osiągnąć założone cele emisyjne (CO2, SO2, NOx, PM) konieczne jest uznanie za priorytet rozwój technologii OZE w ramach sektora energetycznego. Wybierając instalację wyposażoną w odnawialne źródła energii należy uwzględnić wiele czynników, które ostatecznie zdecydują o opłacalności systemu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to draw attention to the problem of energy security in terms of the possibilities of using renewable energy sources. Increasing consumption is the engine of growth unsustainable energy and materials intensive technology production release into the atmosphere, water and land large amounts of impurities. Acquisition of green energy creates opportunities for less pressure on the environment, and thus part of a strategy of sustainable energy development. The attractiveness of alternative energy sources, as opposed to the conventional is considered in terms of costs, risks and polluting gases. To achieve the goals emission (CO2, SO2, NOx, PM) is necessary to recognize as a priority the development of renewable energy technologies in the energy sector. Choosing the installation equipped with renewable energy sources must take into account many factors that ultimately decide the profitability of the system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925).
 3. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961).
 4. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223).
 5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. UE L 12.315.1).
 7. Dyrektywa UE 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. UE L 09.140.16).
 8. Bell J. N. B., Treshow M., Zanieczyszczenia powietrza a życie roślin, Warszawa 2004, s. 30-31.
 9. Chwieduk B., Jędrzejczuk H., Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych w wybranym budynku jednorodzinnym, "Rynek Energii", (2015) 6, 74-80.
 10. Connolly D., Lund H., Mathiesen B. V., Smart Energy Europe: The technical and economic impact of one potential 100% renewable energy scenario for the European Union, "Renewable & Sustainable Energy Reviews", 60 (2016), s. 1634-1653.
 11. deLlano-Paz F., Calvo-Silvosa A., Iglesias Antelo S., Soares I., The European low-carbon mix for 2030: The role of renewable energy sources in an environmentally and socially efficient approach, "Renewable & Sustainable Energy Reviews", 48 (2015), s. 49-61.
 12. Dul Ł., Ocena opłacalności farm wiatrowych, "Rynek Energii", (2013) 1, s. 104-111.
 13. Fais B., Blesl M., Fahl U., Voss A., Analysing the interaction between emission trading and renewable electricity support in TIMES, Climate Policy (Earthscan), 2015, 15 (3), s. 355-373.
 14. Głuchy D., Analiza porównawcza opłacalności inwestycji w źródła fotowoltaiczne, "Informatyka, Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska", (2012) 4b, s. 28-31.
 15. Gniatowska R., Wąs A., Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla "zielonej energii", "Inżynieria i Ochrona Środowiska", 18 (2015) 1, s. 23-33.
 16. http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_ets_pl.pdf, s. 1, [13.10.2016].
 17. http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/itemlist/, [14.10.2016].
 18. http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/reform-eu-ets/, [13.10.2016].
 19. http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/artykuly/zmiany-klimatu-a-inwestycje, [03.08.2016].
 20. http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2015/artykuly/zmiany-klimatu-a-inwestycje, [03.08.2016].
 21. Janka R. M., Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, Warszawa 2014, s. 6.
 22. Jankiewicz S., Grądzik P., Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 79 (2016) 1, s. 248.
 23. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisji, "Raport z rynku CO2", 52 (2015), s. 1-3.
 24. Lewandowski M. W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa 2006, s. 21.
 25. Lichota J., Podkomorzy P., Wójs K., Fotowoltaika. Pieniądze unijne decydują, "Rynek Energii", (2015) 5, s. 69-74.
 26. Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, Warszawa 2009.
 27. Liszka Sz., Bogacki M., Ocena techniczno-ekonomiczna inwestycji OZE przy pomocy pakietu narzędzi RETScreen® International, FEWE, 2010, s. 2-4.
 28. Mazurkiewicz J., Lis P., Ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Rynek Energii", (2015) 4, 11-20.
 29. Ortega-Izquierdo M., del Río P., Benefits and costs of renewable electricity in Europe, "Renewable & Sustainable Energy Review", 61 (2016), s. 372-383.
 30. Priesnitz R., Cooperatively Solar, "Natural Life" 2015, January/February, s. 15-19.
 31. Rodrigo S. G., Changing the energy model: step back on the Europe 2050 strategy?, "European Energy & Environmental Law Review", 25 (2016) 2, s. 65.
 32. Rudnicki M., Metody oceny ekonomicznej i finansowej publicznych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, "Studia Ecologiae et Bioethicae", (2005) 3, s. 329-338.
 33. Suska-Szczerbicka M., Weiss E., Ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego produkcji energii elektrycznej farmy wiatrowej, "Rynek Energii", (2015) 6, s. 74-80.
 34. Tsoutsos T., Tournaki S., Weiss I., Caneva S., Arancón S., Masson G., Latour M., Auer H., Lettner G., Sinke W., Olson C., Veltkamp A.C., Pause F., Mango F. De, Bastone L., Raganella M., Dalla Chiesa C., Strbac G., Pudjianto D., Montoya C., Vázquez R. and Guilmard S., Photovoltaics competitiveness in Middle East and North Africa countries the European project PV PARITY, "International Journal of Sustanaible Energy", 34 (2015) 3-4, s. 202-210.
 35. U. S. Energy Information Administration, Renewable Energy, "Monthly Energy Review", July 2016, s. 150-161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu