BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobieraj Kamila (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Wpływ zmian w procesie lokalizacji inwestycji elektrowni wiatrowych na realizację unijnych wymagań w zakresie odnawialnych źródeł energii
Impact of the Amendments within the Wind Power Plants Location Procedure on European Union Requirements Regarding Renewable Energy Sources Implementation
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 127-147, bibliogr. 49 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Zasoby naturalne odnawialne, Energia wiatru, Energetyka, Dyrektywy UE
Renewable energy sources, Renewable natural resources, Wind energy, Energetics, EU directives
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Energetyczna, Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstrakt
Kilkuletnie opóźnienia we wdrażaniu do polskiego systemu prawnego dyrektywy OZE spowodowało, że z dużą dozą pewności należy stwierdzić, że Polska może nie osiągnąć przypisanego jej ogólnego celu krajowego w 2020 r. oraz trajektorii dojścia do tego celu krajowego określonego w unijnej dyrektywie OZE (chociaż nie jest to jeszcze niemożliwe). Dodatkowo obecnie przewidywana wiodąca pozycja energetyki wiatrowej w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce (a w efekcie możliwość osiągnięcia przez Polskę ogólnego celu krajowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.) może zostać skutecznie zahamowana poprzez liczne konflikty społeczne związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwego wpływu regulacji obecnie wprowadzonych do polskiego porządku prawnego na ograniczenie konfliktów społecznych związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych, a w efekcie na możliwość zrealizowania przez Polskę obecnych oraz przyszłych wymagań unijnych w zakresie odnawialnych źródeł energii. (abstrakt oryginalny)

A few years old delays in implementation of the Renewable Energy Directive into the Polish legal framework caused that it is likely that Poland may not achieve the national target for share of energy from renewable sources by the year 2020 and indicative trajectories for achieving the national target set out in Renewable Energy Directive (however it is not impossible yet). Additionally, the currently predicted leading role of wind energetics within renewable energy sources development in Poland (and consequently the possibility of achieving by Poland the national target for share of energy from renewable sources by the year 2020) may be effectively constrained by many public protests regarding wind power plants location in Poland. The aim of the study is the analysis of possible impact of regulations currently introducing into the Polish legal framework on public conflicts regarding wind power plants declining and consequently the possibility of current and future European Union requirements within renewable energy sources implementation by Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE L 140/45 z dnia 05.06.2009 r.
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 961.
 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 168.
 6. Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., Warszawa, grudzień 2015.
 7. Propozycja zmian dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.Urz. UE L Nr 273, poz. 32 z dnia 25.10.2003 r.
 8. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych, Warszawa 2014, nr ew. 131/2014/P/13/189/LWR.
 9. Proposal for a directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low carbon investments, Bruksela 15 lipca 2015, COM(2015)337 fin.
 10. Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2010 r., sygn. akt II OSK 1825/09; http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 11. Wyrok NSA z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 1724/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 12. Wyrok NSA z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt II OSK 996/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 13. Wyrok NSA z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt II OSK 911/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 14. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 września 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 407/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 15. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Rz 889/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 16. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 201/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 17. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 302/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 18. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 747/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 19. Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze 2004.
 20. Bednarek-Szczepańska M., Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce, "Polityka energetyczna" z 2016 r., tom 1, zeszyt nr 1.
 21. Cherke M., Elżanowski F.M., Swora M., Wąsowski K.A. (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010.
 22. Cichocki Z., Hajto M., Bidłasik M., Przestrzenne konsekwencje przyjęcia wybranych kryteriów lokalizacji elektrowni wiatrowych, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Warszawa 2013.
 23. Cieślak Z., Fogel A. (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2010.
 24. Chojnacka I., Władztwo planistyczne gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału konstytucyjnego, "Samorząd Terytorialny" nr 1- 2 (2009).
 25. Derucka I., Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze planowania przestrzennego, Wrocław 2013.
 26. Derucka I., Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w realizacji zadań ochrony środowiska, [w:] Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze planowania przestrzennego, tenże, Wrocław 2013.
 27. Elżanowski F.M., Sokołowski M.M., Proces inwestycyjny w kontekście pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, M. Cherke, F.M. Elżanowski, M. Swora, K.A. Wąsowski (red.), Warszawa 2010.
 28. Fogel A. (red.), Ustawa krajobrazowa. Komentarze praktyczne, Warszawa, 2016.
 29. Fogel A., Uwzględnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych, [w:] Wartości w planowaniu przestrzennym, Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Warszawa 2010.
 30. Fogel A., Prawna uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego, "Człowiek i środowisko" nr 1-2 (2012).
 31. Fogel A., Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych, "Samorząd Terytorialny" nr 5(2010).
 32. Fogel A., Partycypacja społeczna w procedurach sporządzania studium uwarunkowań i planu miejscowego - zmiany prawne i problemy faktyczne, "Problemy Planistyczne" nr 1(2009).
 33. Frączek P., Inwestycje energetyczne w Polsce - wyzwania i perspektywy, [w:] Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, K. Giordano, R. Biskup (red), Lublin 201.
 34. Gawlikowska-Fyk A., Priorytety polityki energetycznej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, [w:] Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej, A. Gawlikowska-Fyk, Lublin 2011.
 35. Gawlikowska-Fyk A., Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej, Lublin 2011.
 36. Giordano K., Biskup R. (red), Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, Lublin 2010.
 37. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, tom I, Warszawa 2015.
 38. Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), tom I, Warszawa 2015.
 39. Jendrośka J., Bar M., Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny, Wrocław 2009.
 40. Karski L., System wsparcia energetyki odnawialnej. Refleksje na tle postanowień prawa polskiego i unijnego, [w:] Nowe prawo energetyczne, M. Rudnicki, K. Sobieraj (red), Lublin 2013.
 41. Karski L., Climate Law in Poland, [w:] Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Protection, M. Peeters, M. Stallworthy, J. de Cendra de Larragán (red.), Chelteham Northampton 2012.
 42. Nowicki H., Zasady ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, W. Szwajder (red.), Warszawa 2013.
 43. Peeters M., Stallworthy M., J. de Cendra de Larragán (red.), Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Protection, Chelteham Northampton 2012.
 44. Polska Akademia Nauk, Analiza stanu uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 r., Warszawa, 13 lutego 2015.
 45. Plicińska-Filipowicz A., Kosicki A., Strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych, [w:], Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia prawne, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2015.
 46. Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia prawne, Warszawa 2015.
 47. Rudnicki M., Sobieraj K. (red), Nowe prawo energetyczne, Lublin 2013.
 48. Szulczewska B., Prognoza oddziaływania na środowisko jako narzędzie wspomagające proces planowania przestrzennego, "Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej" nr 2(2010).
 49. Szwajder W. (red.), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu