BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Izabela (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Opodatkowanie świadczeń związanych z działalnością socjalną pracodawcy
Taxation of Benefits Connected with Social Welfare Activities of the Employer
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 148-162, bibliogr. 31 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatki, Prawo podatkowe, Działalność socjalna przedsiębiorstwa, Świadczenia socjalne, Przychody, Przychody przedsiębiorstw
Income tax, Taxes, Tax regulations, Social enterprise activity, Social benefits, Revenue, Revenues of companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opodatkowanie składników wynagrodzenia za pracę budzi wiele wątpliwości podatkowych. Pracownicy w zamian za wykonywaną pracę często otrzymują oprócz wynagrodzenia zasadniczego również inne świadczenia, które mają uatrakcyjnić pracę w danym zakładzie. Liczne z nich związane są z działalnością socjalną pracodawcy, która może być finansowana z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub niezależnie od niego. Przejawami działalności socjalnej są m.in.: świadczenia urlopowe, rzeczowe, dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi oraz pożyczki dla pracowników. W artykule omówiono zasady opodatkowania tych świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wskazano na rozbieżności orzecznicze w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Taxation of salary ingredients raises many tax issues. The employees in exchange for their work often receive in addition to the basic salary other benefits which should make their work more attractive in the company. Many of them are connected with the social activities of the employer, which may be financed from the Company's Social Found or independently of it. Manifestations of social activities are for instance: holiday benefits, benefits in kind, subsidies for recreation, subsistence allowance and loans to employees. The article discusses the principles of income taxation on individuals of these benefits and pointed to divergence of jurisprudence in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 ze zmianami.
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy - Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz. 141 ze zmianami.
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku - o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami.
 4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku - o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. 1992r. Nr 21, poz. 86 ze zmianami.
 5. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku - o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz. U. z 1994r. Nr 43, poz. 163 ze zmianami.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa - Dz. U. 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami.
 7. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. 2009r. Nr 125, poz. 1037 ze zmianami.
 8. Wyrok SN z dnia 4 lipca 2007 r., II PK 25/07, OSNP 2008, nr17-18, poz. 251.
 9. Wyrok WSA w Opolu z dnia 26 listopada 2007 r., I SA/Op 330/07, LEX nr 456887.
 10. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2009 r., nr ITPB2/415-1126/08/MK.
 11. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2009 r., nr ILPB3/423-240/09-3/JG.
 12. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2009 r., nr IBPBII/1/415-712/09/BD.
 13. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2009 r., nr IPPB4/415-651/09/BD.
 14. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2010 r., nr IBPBII/1/415-833/09/AŻ.
 15. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2010 r., nr IBPBII/1/415-866/09/BD.
 16. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 r., nr IPPB5/423-83/10-4/JC.
 17. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2010 r., nr ITPB2/415-56/10/IL.
 18. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2010 r., nr ITPB2/415-90/10/ENB.
 19. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., nr IPPB4/415-111/10-2/JS.
 20. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 czerwca 2010 r., nr IBPBII/1/415-272/10/SŚ.
 21. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2010 r., nr IPPB2/415-220/10-2/AK.
 22. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 października 2010 r., nr IBPBII/1/415-668/10/BD.
 23. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2011 r., nr IPPB2/415-576/11-2/AS.
 24. Pismo MF z dnia 30 lipca 1997 r., PO 3-4852/722-491/WK/97, Dor. Pod. 1998, nr 1, s.28.
 25. Przybyszewska D., Siwkowska B., Smolnik M., Wyderska D., Bony i paczki w ujęciu podatkowym i składkowym, "Gazeta Podatkowa" nr 98 (2012), 930.
 26. Roszewska K., Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1999.
 27. Strzelec D., Świadczenia na rzecz pracowników, Warszawa 2011.
 28. Styczyński R., Świadczenia na rzecz pracowników w świetle ustaw podatkowych, Warszawa 2011.
 29. Zieleń S., Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym. Aspekty praktyczne, Wrocław 2011.
 30. Opodatkowanie i składkowanie świadczenia urlopowego wypłaconego w kwocie wyższej niż odpis podstawowy na ZFŚS "Przegląd Podatku Dochodowego" nr 16 (328). http://www.zfss.pl/artykul,160,2662,opodatkowanie-i-oskladkowanie-swiadczenia-urlopowego.html (9.12.2016).
 31. Dopłaty do letniego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny oraz byłych pracowników, "Przegląd Podatku Dochodowego" nr 13 (2013), 349. http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/przeglad-podatku-dochodowego/doplaty-do-letniego-wypoczynku-pracownika-i-czlonkow-jego,przeglad-podatku-dochodowego,artykul,163803.html (9.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu