BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smol Marzena (Polish Academy of Sciences), Avdiushchenko Anna (Jagiellonian University, Poland), Kulczycka Joanna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Circular Economy (CE) Assumptions in WEEE Management : Polish Case Study
Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu ZSEE w Polsce
Źródło
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 531-549, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka zamkniętego obiegu, Gospodarka odpadami, Rozwój zrównoważony, Studium przypadku
Closed circuit economy, Waste management, Sustainable development, Case study
Uwagi
summ., streszcz., This study is supported by the Electra project (agreement number 2012-2738), that is financed by the Erasmus Mundus programme of the European Union." Ministry of Science and Higher education of Poland (statutory research of Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences MEERI PAS and AGH University of Science and Technology).
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej (UE), przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy - CE) jest niezbędne do realizacji inicjatywy na rzecz zasobooszczędności przewidzianej w ramach strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE wskazuje, iż dalsza trwała poprawa w zakresie zasobooszczędności jest osiągalna i może przynieść znaczne korzyści gospodarcze. W systemach gospodarki o obiegu zamkniętym istnieje możliwość zachowania jak najdłużej wartości dodanej produktów i eliminacja odpadów. Założenia te dotyczą także kwestii związanych z zarządzaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Znowelizowane przepisy dotyczące ZSEE mają na celu zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz wymuszają od producentów podjęcia działań w zakresie ich unieszkodliwiania - ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. W Polsce wytwarzanych jest obecnie ok. 14 kg ZSEE/1osobę rocznie, z czego jedynie 4 kg ZSEE/1 osobę jest zbieranych selektywnie. Oznacza to, że jedno z największych potencjalnych źródeł surowców (odzysk z ZSEE, tj. telefonów komórkowych, komputerów, ekranów, monitorów, artykułów gospodarstwa domowego) jest niewykorzystane. Z uwagi na fakt, iż europejska dyrektywa wymaga od państw członkowskich UE powtórnego wykorzystania oraz odzysku i recyklingu komponentów sprzętów elektrycznych i elektronicznych, zakłada się poprawę w wykorzystaniu odpadów w charakterze zasobów. W pracy omówiono kluczowe znaczenie podmiotów gospodarczych i konsumentów w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym ich eko-innowacyjne działania wspierające rozwój CE na każdym etapie łańcucha wartości - od produkcji do konsumpcji, naprawy i regeneracji, gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi wprowadzanymi z powrotem do gospodarki. Proponowane działania powinny być zgodne we wskazanymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi przepisami. (abstrakt autora)

It is currently emphasised at European level that an essential way to deliver the resource efficiency agenda established under the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth is through moving towards a more circular economy (CE). European Union (EU) documents indicate that greater and sustained improvements of resource efficiency performance can bring large economic benefits. One of the most important advantages of CE systems is to keep the added value in products for as long as possible and eliminate waste. This also applies to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations. The WEEE regulations are intended to reduce the amount of e-waste being disposed of and require EEE producers to pay for its reuse, recycling and recovery. According to Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOS) data, every Pole generates approx. 14 kg of electronic waste annually (in EU - 17 kg/capita annually) and only 4 kg of these waste is selective selected. This indicates that the recovery of raw materials from WEEE, i.e. cell phones, computers, screens, monitors, household goods is one of the largest potential sources of raw materials, but it is wasted. Currently, the management and recovery of materials from WEEE is on the agenda of the EU and many individual countries as its disposal in an improper manner could have a significant impact on the environment. Efficient WEEE management has become a key goal, due to the pollution that could potentially result from the hazardous substances its components contain, but also because reusing its materials can be an important potential supply of resources. It should be mentioned that action on the circular economy is closely linked with key EU priorities, including jobs and growth, the investment agenda, climate and energy, the social agenda and industrial innovation, and with global efforts on sustainable development. The paper presents the importance of economic actors in Poland, such as business and consumers, which play a fundamental role in moving to a more CE model. Their eco-innovative actions support the CE at each step of the value chain - from production to consumption, repair and remanufacturing, waste management, and secondary raw materials that are fed back into the economy. The proposed actions should be consistent with the local, regional, national and European level regulations, which are also presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act on waste of 14 December 2012 (Journal of Law 2013, item. 21).
 2. Act on waste electrical and electronic equipment of 1 September 2015 (Journal of Law 2015, item 1688).
 3. Bastein; T., Roelofs, E.; Rietveld, E.; Hoogendoorn, A. (2013). Opportunities for a Circular Economy in the Netherlands. Report commissioned by the Netherlands Ministry of Infrastructure and Environment. Delft: TNO.
 4. Central Statistical Office of Poland (CSO, 2015). Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2014 roku. Warsaw: Central Statistical Office of Poland.
 5. Cholewa M.; Jarosiński A.; Kulczycka J. (2014). Możliwość pozyskiwania surowców nieenergetycznych z elektroodpadów w Polsce. In: Czyż, M. (ed.). Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, Cracow: AGH Press.
 6. Commission of European Communities. Communication No. 297, 2014. On the review of the list of critical raw materials for the EU and the implementation of the Raw Materials Initiative (COM, No. 297, 2014).
 7. Commission of European Communities. Communication No. 398, 2014. Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe. (COM, No. 398, 2014).
 8. Commission of European Communities. Communication No. 614, 2015. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. (COM, No. 614, 2015).
 9. Cucchiella, F.; D'Adamo, I.; Koh, S. L.; Rosa, P. (2015). Recycling of WEEEs: An economic assessment of present and future e-waste streams. Renewable and Sustainable Energy Reviews 51: 263-272.
 10. digitaleurope.org. Accessed 21 November 2016.
 11. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Directive 2008/98/EC).
 12. Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment.
 13. Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (Directive 2009/125/EC).
 14. ec.europa.eu. Accessed 21 November 2016.
 15. ec.europa.eu/eurostat. Accessed 21 November 2016.
 16. elektrosmieciwsieci.pl. Accessed 21 November 2016.
 17. euromanuforum.com. Accessed 21 November 2016.
 18. Grodzińska-Jurczak, M.;, Tomal, P.; Tarabuła-Fiertak, M.; Nieszporek, K.; Read, A. D. (2006). Effects of an educational campaign on public environmental attitudes and behaviour in Poland. Resources, Conservation and Recycling 46(2): 182-197.
 19. Karpus, K. (2013). The new Polish Act on Waste of 2012. Polish Yearbook of Environmental Law (3): 31-52.
 20. Koellner, T.; Suh, S.; Weber, O.; Moser, C.; Scholz, R. W. (2007). Environmental Impacts of Conventional and Sustainable Investment Funds Compared Using Input-Output Life-Cycle Assessment. Journal of Industrial Ecology 11(3): 41-60.
 21. Kulczycka J.; Karaś H. (2016). Legalny a nielegalny handel ZSEE - skutki i zagrożenia. Cuprum Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud 1(78): 65-73.
 22. Smol, M.; Kulczycka, J.; Henclik, A.; Gorazda, K.; Wzorek, Z. (2015). The possible use of sewage sludge ash (SSA) in the construction industry as a way towards a circular economy. Journal of Cleaner Production 95: 45-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8319
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu