BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gądzik Zuzanna Barbara (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka)
Tytuł
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2016 r. (I KZP 24/15)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 176-187, bibliogr. 22 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Funkcjonariusz publiczny, Prawo karne, Ochrona praw człowieka, Sąd Najwyższy, Sądownictwo
Public official, Criminal Law, Human rights protection, Supreme Court, Judicature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Glosa dotyczy postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (I KZP 24/15) odnoszącego się do możliwości i zakresu objęcia lekarza ochroną należną funkcjonariuszowi publicznemu w kontekście przestępstwa stypizowanego w przepisie art. 226 k.k. W kontekście powyższego postanowienia przedstawione i scharakteryzowane zostały przypadki, w których lekarz może skorzystać z takiej ochrony (np. w zakresie udzielenia choremu pomocy doraźnej). Analizie poddano również nieuwzględnioną w orzeczeniu problematykę zastosowania normy zawartej w art. 231a k.k. w stosunku do podmiotów korzystających z ochrony tożsamej z ochroną funkcjonariusza publicznego. (abstrakt oryginalny)

Gloss applies to the Supreme Court's resolve dated 28 April 2016. (I KZP 24/15) relating to the possibility and scope of covering medicals and doctors a legal protection granted to a public official in the context of Polisch Criminal Court. In the context of the foregoing rulling, there have been defined and characterized cases in which a doctor can take advantage of such protection. The Authoress analyzed also issues of application of the standard contained in Article. 231a of Polish Criminal Code in relation to entities benefiting from protection identical to the protection of a public official. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cychosz P., Wątpliwości wokół konstrukcji ustawowego ujęcia znamion przestępstwa znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2012, z. 2.
 2. Daszkiewicz K., Uchylenie odpowiedzialności lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Palestra 2002, nr 11-12.
 3. Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, tekst dostępny na stronie: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dorazny;5422109.html.
 4. Dukiet-Nagórska T., Prawnokarne konsekwencje niepodjęcia interwencji lekarskiej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w sposób niewłaściwy na skutek niedostatku środków finansowych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2000, nr 6-7.
 5. Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.
 6. Filar M., Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego, Prawo i Medycyna 1999, nr 3.
 7. Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014.
 8. Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 9. Konieczniak P., Udział w proteście zbiorowym jako przewinienie zawodowe lekarza, Prawo i Medycyna 1999, nr 2.
 10. Kukuła Z., Funkcjonariusz publiczny, Zakres pojęciowy, Jurysta 2012, nr 11.
 11. Kulesza J., Brak zgody pacjenta na zabieg leczniczy, a lekarski obowiązek udzielenia pomocy, Prawo i Medycyna 2005, nr 19.
 12. Kulesza J., Lekarski obowiązek pomocy na tle obowiązku ogólnoludzkiego (art. 162 k.k.), Prawo i Medycyna 2006, nr 22.
 13. Marcinkowska A., Lekarz jako osoba pełniąca funkcję publiczną, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014, z. 1.
 14. Michalak K., Toruński M., Uwagi wokół pytania prawnego I KZP 24/15, Jurysta 2016, nr 3.
 15. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 16. Poździoch S., Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, Warszawa 2013.
 17. Radecki W., Status prawny służb i straży przyrodniczych, Prok. i Pr 2001, nr 9.
 18. Stefański R. A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 19. Stefański R. A., Glosa do wyroku SN z dnia 18 maja 2004 r., sygn.. WK 10/04, Prok. i Pr. 2005, nr 1.
 20. Wanatowska W., Kulesza W., Odpowiedzialność prawna lekarza, Warszawa 1988.
 21. Zielińska E. (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Warszawa 2014.
 22. Zoll A. (red.) Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. II, Zakamycze 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu