BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelec Krzysztof
Tytuł
Uwarunkowania obsługi transportowej miast elektrobusami na przykładzie Sopotu
Conditions for the Intrudiction of Electric Buses in Public Transport - Sopot Example
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 43-54, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport miejski, Komunikacja miejska, Ochrona środowiska, Transport trolejbusowy, Pojazdy elektryczne
City transport, Municipal transport, Environmental protection, Trolleybus transport, Electric vehicles
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Sopot
Abstrakt
Pojazdy o napędzie elektrycznym stanowią jeden z filarów realizacji polityki zrównoważonej mobilności w miastach i aglomeracjach. Przeszło stuletnie doświadczenia w eksploatacji tramwajów, trolejbusów i miejskich kolei elektrycznych zdeterminowały kierunki rozwoju technologicznego tych środków transportu oraz zakres ich wykorzystania w realizacji potrzeb przewozowych mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Rozwój nowoczesnych technologii magazynowania energii elektrycznej stworzył nowe możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych - elektrobusów - w obsłudze transportowej miast i aglomeracji miejskich. Aspekty ekologiczne, brak konieczności budowy sieci trakcyjnej wzdłuż tras elektrobusów i większa, w porównaniu z tramwajami i trolejbusami, elastyczność w obsłudze są najczęściej wymienianymi determinantami wprowadzenia tego rodzaju pojazdów elektrycznych do eksploatacji. Sopot, miasto uzdrowiskowe, jest szczególnie predestynowany do obsługi pojazdami elektrycznymi. Wykorzystywana na obszarze tego miasta komunikacja trolejbusowa stwarza określone warunki funkcjonowania i rozwoju elektrobusów. Rozwijająca się, lecz wciąż pozbawiona wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych, technologia napędów bateryjnych, wskazuje na szereg uwarunkowań i zagrożeń dla pewności obsługi komunikacyjnej miast, zwłaszcza przy intensywnej eksploatacji w zróżnicowanych warunkach terenowych i klimatycznych. Celem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań techniczno-technologicznych, eksploatacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych wprowadzenia elektrobusów do obsługi komunikacyjnej Sopotu. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące efektywnego wykorzystania istniejących rozwiązań technicznych i organizacyjnych przy wprowadzaniu elektrobusów w tym mieście. (abstrakt oryginalny)

Electric vehicles are one of the pillars of the sustainable mobility policy in cities and agglomerations. More than a century of experience in operation of trams, trolleybuses and urban electric railway determined the directions of technological development of the means of transport and the scope of their use. The development of modern technology of charging batteries created new possibilities for the use of electric vehicles (electric bus) in transport services in cities. Ecological aspects, the lack of need for the construction of the overhead line along the routes and greater flexibility of use in comparison with trams and trolleybuses are the most frequently cited determinants of the operating of this new means of electric vehicles. Sopot as a spa town has special conditions for using electric vehicles. Trolleybuses in Sopot also create good conditions for the introduction of electric buses. Developing of battery technology, but still without a long-term experience, shows many conditions and risks for public transport services in cities, especially for the intensive exploitation in a variety of terrain and climate conditions. The paper presents technical and technological, operational, economic and environmental analysis of introduction of electric buses to public transport system in Sopot. It is also an attempt to answer the question about the effective use of existing technical and organizational solutions of the introduction of electric buses in this city. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kuźmiński J., Ekologiczna rewolucja w stołecznych autobusach, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2015, nr 138
  2. Maciejczyk A., Autobusy komunikacji miejskiej o napędzie elektrycznym w Polsce, "Logistyka" 2015, nr 3
  3. Trolleybus as a mean of transport in the light of the trolley project, red. M. Wołek, O. Wyszomirski, Gdańsk 2013
  4. Trolejbus czy elektrobus na przykładzie Gdyni. Analiza porównawcza wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Gdynia przez EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Gdynia 2015
  5. http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,207,tr,75,0,0,0,0,0,podstawowe-dane.html
  6. www.zkmgdynia.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu