BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Józefina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w sektorze rolnym
Mutual Insurance in Agriculture
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 1(23), s. 77-89, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia wzajemne, Ubezpieczenia rolnicze, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Mutual insurance, Agriculture insurance, Mutual insurance society
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22
streszcz., summ.
Abstrakt
Problemem badawczym poruszanym w artykule jest określenie znaczenia ubezpieczeń wzajemnych w sektorze rolnym. Celem opracowania jest opis aktualnej pozycji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) na rynku ubezpieczeń w Polsce oraz identyfikacja czynników ograniczających i stymulujących rozwój systemu ubezpieczeń wzajemnych w sektorze rolnym. W ramach majątkowych ubezpieczeń rolnych w 2016 r. swoje produkty oferowały trzy spośród ośmiu TUW funkcjonujących w dziale II. Z analizy danych gromadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że w składce przypisanej brutto z tytułu ubezpieczeń rolnych udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w 2015 r. wynosił ok. 30%, co w porównaniu do ogólnego udziału w rynku ubezpieczeń działu II (3,511%) może uczynić ten sektor obszarem poszukiwań przewag konkurencyjnych. Wśród największych zalet towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeń rolnych wymieniono, z punktu widzenia gospodarstwa rolnego, niższy koszt ubezpieczenia, zaspokajanie potrzeb ubezpieczeniowych członków oraz możliwość wpływania na losy towarzystwa przez jego członków. Ograniczeń rozwoju tej formy działalności można poszukiwać w niepewności związanej z wysokością składki i potencjalnych świadczeń. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the research problem on how to determine the significance of mutual insurance in the agricultural sector. The aim is to analyse the current position of mutual insurance companies within the agricultural insurance market in Poland and to identify the factors limiting and stimulating the development of the mutual insurance system in the agricultural sector. Three out of eight mutual insurance companies functioning in 2016 within section II, offered the agricultural property insurance products. The data collected by the Polish Financial Supervision Authority shows that the share of the gross written premium of mutual insurance in the agricultural insurance market in 2015 was approximately 30% and comparing to the total share of section II in insurance market (3,511%), it may create this sector a potentially good area to search for competitive advantages. The biggest advantages of mutual insurance companies in the agricultural insurance market are e.g. lower cost of insurance, possibility to meet the insurance members' needs and the ability to influence company activities by its affiliates. The restrictions on the development of this form of activity are connected with the uncertainty associated with the amount of contributions and the potential benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CONCORDIA Polska TUW, http://concordiaubezpieczenia.pl/, (dostęp: 02.02.2016).
 2. Handschke J., Kaczała M., Łyskawa K. (red.), 2015, Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Warszawa.
 3. ICMIF, 2016, Global Mutual Market Share, International Cooperative and Mutual Insurance Federation, https://icmif.org/global-mutual-market-share-2013, (dostęp: 30.10.2016).
 4. Instytut Sobieskiego i Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, 2014, Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych - bezpieczeństwo i oszczędności dla jednostek samorządu terytorialnego. Poradnik.
 5. Jedynak T., 2016, Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, Ubezpieczenia w Rolnictwie, "Materiały i Studia" nr 58, s. 75-97.
 6. Kaczała M., Rojewski K., 2015, Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, Poltext, Warszawa.
 7. KNF, 2000, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2000, http://knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html, (dostęp: 29.10.2016).
 8. KNF, 2005, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2005, http://knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html, (dostęp: 29.10.2016).
 9. KNF, 2010, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2010, http://knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html, (dostęp: 29.10.2016).
 10. KNF, 2015a, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń II/2015, http://knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html, (dostęp: 29.10.2016).
 11. KNF, 2015b, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2015, http://knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html, (dostęp: 29.10.2016).
 12. KNF, 2016, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń II/2016, http://knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/index.html, (dostęp: 29.10.2016).
 13. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013, Konferencja "Szanse i bariery dla rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie rolnictwa", http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,5743,konferencja-szanse-i-bariery-dla-rozwoju-towarzystw-ubezpieczen-wzajemnych-na-przykladzie-rolnictwa.html, (dostęp: 15.05.2017).
 14. Łazowski J., 1998, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wyd. Prawnicze LEX, Sopot.
 15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015, Cele i zadania do realizacji w MRiRW w latach 2015-2019, http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Cele-i-zadania-do-realizacji-w-MRiRW-w-latach-2015-2019, (dostęp: 15.05.2017).
 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa.
 17. Monkiewicz J. (red.), 2000, Podstawy ubezpieczeń. Tom I - mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa.
 18. OECD, 2011, Managing in Agriculture: Policy Assessment and Design, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264116146-en, (dostęp: 02.02.2016).
 19. Pawłowska-Tyszko J. (red.), 2015, Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 20. Płonka M., 2011, Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe" nr 11, s. 397-410.
 21. Płonka M., 2013, Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 22. Sangowski T. (red.), 2001, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 23. Sulewski P., Majewski E., Meuwissen M., 2014, Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 2, s. 127-144.
 24. TUW TUW, https://tuw.pl/, (dostęp: 02.02.2016).
 25. TUZ TUW, http://tuz.pl/, (dostęp: 02.02.2016).
 26. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844).
 27. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152).
 28. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. 2005 nr 150 poz. 1249).
 29. Uzasadnienie do Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-186-2016/$file/8-020-186-2016.pdf, (dostęp: 16.06.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu