BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowski Paweł (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Uwagi na temat procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 2, s. 4-21
Słowa kluczowe
Podatek akcyzowy, Prawo podatkowe, Rolnictwo, Produkcja rolna
Excise tax, Tax regulations, Agriculture, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przedstawionym artykule autor prezentuje przebieg procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. W tym zakresie autor wyodrębnia dwa funkcjonujące w praktyce sposoby ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego. Za cel artykułu obrano w pierwszej kolejności analizę prezentowanych dotychczas w doktrynie oraz judykaturze argumentów na okoliczność uzasadnienia obu funkcjonujących w praktyce poglądów. W toku analizy autor wskazuje te elementy, które w jego ocenie osłabiają trafność każdego z tych poglądów. Konkludując rozważania autor prezentuje swój własny pogląd, odmienny od dotychczasowych. Uzasadniając słuszność zajętego stanowiska, przytacza argumenty praktyczne przybliżające istotę opracowanej koncepcji. (abstrakt oryginalny)

In the presented article, author presents the process of refunding excise duty to agricultural producers. In this respect, the author distinguishes two practical ways of determining the amount of excise duty refund. The aim of the article was firstly to analyze the arguments presented so far in the doctrine and the jurisprudence on the justification of the two functioning opinions. During the analysis, the author points out those elements which, in his opinion, weaken the relevance of each of these views. In concluding the reflections, the author presents his own views different from the present ones. Justifying the correctness of the position taken, gives practical arguments about the essence of the concept developed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Presnarowicz, Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz. Wzory pism. Przepisy. ABC 2009,s. 13.
  2. M. Hirsz, Limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - znaczenie daty 1 lutego danego roku. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 2016 nr. 2.
  3. B. Pahl, Glosa do wyroku WSA z dnia 10 czerwca 2009 r., I SA/Łd 32/09., LEX 122205.
  4. M. Popławski, R. Dowgier, Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz. TAXPRESS 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu