BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Statystyczna analiza wydatków żywnościowych gospodarstw domowych 50+
Statistical Analysis of Food Expenditure of Households 50+
Źródło
Śląski Przegląd Statystyczny, 2017, nr 15 (21), s. 251-264, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Silesian Statistical Review
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Modelowanie ekonometryczne, Żywność
Households, Household expenditures, Econometric modeling, Food
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C13, D13, H31
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań przeprowadzonych w artykule jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na artykuły żywnościowe i napoje. Do kwantyfikacji prawidłowości w kształtowaniu się tych wydatków pod wpływem wybranych zmiennych objaśniających wykorzystano model potęgowo-wykładniczy. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizę dochodów i wydatków przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. W badaniu wydatków na artykuły żywnościowe stwierdzono istotny dodatni wpływ poziomu wydatków ogółem na osobę, a ujemny liczby osób w gospodarstwie. Statystycznie istotny okazał się również wpływ klasy miejscowości zamieszkania, przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa oraz wykształcenia i wieku głowy gospodarstwa domowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research conducted in the article is a statistical analysis and modeling of expenditure for food and drinks of households in which the head of house-hold was 50 years old and more. To describe the impact of selected variables on expendi-ture of households, the power-exponential model was used. The study includes the year 2014 and the integrated data set of 20,607 households. The analysis of income and ex-penditure was carried out on the basis of a set of individual non-identifiable data of household budgets, which was made available for consideration by the CSO. The analysis of expenditure for food showed a significant positive impact of total expenditure per capita and a negative impact of number of people in households. Statistically significant was also an impact of the class of place of living, the socio-economic group, subjective assessment of the financial situation of households, education and age of the head of the household.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk I., 2013, Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-nie, Szczecin.
 2. Dudek H., 2006, Zastosowanie ekonometrycznych modeli udziału wydatków na żywność w statystyce społecznej, Wiadomości Statystyczne, nr 12, GUS, Warszawa, s. 40-50.
 3. Gałązka M., Grzelak A., 2012, Ocena wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2009, [w:] A. Czyżewski, A. Matuszczak (red.), Ekonomia i jej otoczenie społeczne, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 4. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa.
 5. Podolec B., 2000, Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 6. Podolec B., 2014, Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach empirycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 7. Podolec B., Ulman P., Wałęga A., 2008, Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 8. Polska w liczbach, 2015, GUS, Warszawa.
 9. Rusnak Z., 2004, Dobrobyt ekonomiczny gospodarstw domowych, [w:] W. Ostasiewcz (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Włodarczyk-Śpiewak K., 2003, Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Zalega T., 2011, Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotny-mi w województwie mazowieckim, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 93, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-6739
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sps.2017.15.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu