BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waliszewski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej
Changes in Credit Intermediation in Poland Following the Implementation of the Mortgage Credit Directive
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 2(24), s. 3-17, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
Kredyt hipoteczny, Dyrektywy UE, Ochrona konsumenta, Pośrednictwo kredytowe
Mortgage credit, EU directives, Consumer protection, Credit intermediation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D18, D14, G21
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano najważniejsze nowe regulacje dotyczące pośrednictwa kredytu hipotecznego wynikające z implementacji dyrektywy hipotecznej do polskiego porządku prawnego. W pierwszej części artykułu z identyfikowano przyczyny podjęcia prac nad dyrektywą hipoteczną. W kolejnych rozdział ach przedstawiono skalę pośrednictwa kredytowego i dotychczasowe regulacje, a następnie najważniejsze zmiany wynikające z tej dyrektywy: rejestr pośredników kredytowych i warunki, które należy spełnić, aby być do niego wpisanym, nadzór KNF, wymogi w zakresie wiedzy i kompetencji oraz obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Hipoteza artykułu jest sformułowana następująco: wprowadzone przez unijne regulacje zmiany w obszarze finansowania hipotecznego konsumentów mają zwiększyć odpowiedzialność za zadłużenie zarówno kredytodawców, klientów, jak i pośredników kredytowych. Artykuł pow stał z wykorzystaniem aktualnej literatury przedmiotu oraz w oparciu o analizę danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the key new regulations concerning mortgage credit intermediation resulting from the implementation of the Mortgage Credit Directive to the Polish legal order. The first part of the article identifies the reasons for undertaking works on the Mortgage Credit Directive. The following chapters detail the scale and the regulation of mortgage intermediation in Poland and the changes resulting from the Directive: the credit intermediary register and the conditions to be fulfilled to be entered into it, the KNF (Polish Financial Supervision Authority) supervision, the knowledge and competence requirements as well as the obligation to have a civil liability policy. The article is based on the current literature covering this area and the available statistical data. The following hypothesis is being debated upon throughout the article: the amendments introduced by EU regulations in the field of consumer mortgage financing shall increase the liability of credit providers, clients and credit intermediaries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartoszewicz A., 2017, Prawidłowość wdrożenia ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami hipotecznymi i agentami (druk senacki nr 433) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Opinie i ekspertyzy, Kancelaria Senatu, Warszawa.
  2. Czechowska I.D., 2016, Architektura bezpieczeństwa i ochrony interesów konsumentów na rynku usług finansowych, [w:] Szymańska A. (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Czugan P., 2014, Kredyty hipoteczne wkrótce z dedykowaną ustawą, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, 28 lipca 2014 r.
  4. Daniecki M., 2017, Komu podarowano polskich kredytobiorców?, http://dyskusja.biz/finanse/eksport-czesci-kredytowego-rynku-hipotecznego-komu-podarowano-polskich-klientow-60854 (dostęp: 10.04.2017)
  5. European Mortgage Federation, 2016, Hypostat 2016, www.ehipoteka.pl/ehipoteka/pol/content/download/.../Hypostat%202016%20FINAL.pdf (dostęp: 10.05.2017).
  6. Kornas J., 2011, Kredyt hipoteczny w nowej Ustawie o kredycie konsumenckim (na tle dyrektywy 2008/48/WE), "Monitor Prawa Bankowego" nr 12.
  7. KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), 2017, Nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Jakie korzyści przyniesie kredytobiorcom jeszcze w tym roku?, https://kpf.pl/nowa-ustawa-o-kredycie-hipotecznym-jakie-korzysci-przyniesie- kredytobiorcom-jeszcze-w-tym-roku/ (dostęp: 15.05.2017).
  8. Waliszewski K., 2016, Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne, "Finanse" nr 1 (9).
  9. ZBP, 2017, Ustawa o kredycie hipotecznym to krok w dobrym kierunku, https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/konferencja-prasowa-ustawa-o-kredycie-hipotecznym-to-krok-w-dobrym-kierunku (dostęp: 15.04.2017).
  10. Zombirt J., 2005, Przed nową dyrektywą o kredycie hipotecznym, "Rynek Terminowy" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu