BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichorska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki : stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii
Misselling - the Sale of Unnecessary Financial Instruments and its Effects : Legal Status in Poland and Great Britain
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 2(24), s. 18-34, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Nadzór nad rynkiem finansowym, Skarga, Regulacje prawne, Chybiona sprzedaż, Nieuczciwe praktyki
Financial instruments, Financial market supervision, Plaint, Legal regulations, Misselling, Dishonest practices
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G22
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Wielka Brytania
Poland, United Kingdom
Abstrakt
Do sądów oraz instytucji nadzoru finansowego i instytucji ochrony konsumentów wielu krajów dociera coraz więcej skarg na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych, polegające na sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb i możliwości klientów, a z reguły zbędnych. Proceder ten określany jest mianem missellingu. Występuje najczęściej przy sprzedaży wiązanej obejmującej takie instrumenty, jak kredyt, karty płatnicze lub lokaty uzupełnione określoną formą ubezpieczenia. Sprzedaż o znamionach missellingu naraża klientów na niepotrzebne ryzyko i generuje dodatkowe koszty obsługi. Zrodziło to potrzebę zaostrzenia regulacji odnoszących się do sprzedaży produktów finansowych. W artykule wyjaśniono pojęcie missellingu i podano jego przykłady w Polsce i Wielkiej Brytanii. Opisano także zmiany przepisów w tym zakresie oraz sposoby ich egzekwowania w obu krajach. (abstrakt oryginalny)

In many countries courts, financial supervisory institutions and security institutions receive increasing number of complaints about fraudulent practices of financial institutions, which sell products unsuitable for the needs and capabilities of customers, and are in most cases unnecessary. This procedure is called misselling. It most often occurs in case of a tie-in sale which entails such instruments as credit, payment cards, or deposits supplemented by a specific form of insurance. Products bearing the hallmarks of misselling expose customers to unnecessary risks and bring about additional handling costs. This has caused the need to tighten regulations related to the sale of financial products. The article explains the concept of misselling and provides its examples both in Poland and Great Britain. It also describes amendments to the provisions in this area and the ways in which they are enforced in both countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowska I.D. (red.), 2016, Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Dunkley E., 2016, UK banks face more than £1bn in extra PPI costs, "Financial Times", https://www.ft.com/content/2e997baa-5886-11e6-9f70-badea1b336d4 (dostęp: 20.04.2017).
 3. FCA, 2015a, Cash savings remedies: Feedback and Policy Statement to CP15/24 and next steps, www.fca.org.uk/news/ps15-27-cash-savings-remedies (dostęp: 1.04.2017).
 4. FCA, 2015b, Cash savings: Sunlight remedy, www.fca.org.uk/news/cash-savings-sunlightremedy(dostęp: 1.04.2017).
 5. FCA, 2016, Annual Report and Accounts 2015/16, Financial Conduct Authority, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/537002/fca_annual_report_15_16_dot_gov.pdf (dostęp: 30.03.2017).
 6. FCA, About us, https://www.fca.org.uk/about (dostęp: 12.08.2016).
 7. Financial Ombundsman, 2017, Statistics, http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/ombudsman-news/139/chart_issue139.pdf (dostęp: 30.03.2017).
 8. InvestorWords, http://www.investorwords.com/18753/misselling.html#ixzz4FbZqYNdo(dostęp: 10.08.2016).
 9. KNF, 2013, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa.
 10. Krasnodębska-Tomkiel M., 2016, Misselling, czyli sprzedaż nieetyczna, "Gazeta Bankowa" nr 6.
 11. Orlicka J., 2015, Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i missellingu w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, "Prawo Asekuracyjne" nr 4 (85).
 12. Rzecznik Finansowy, 2016a, Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami. Raport Rzecznika Finansowego, https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf (dostęp: 10.08.2016).
 13. Rzecznik Finansowy, 2016b, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport Rzecznika Finansowego. Część II, http://rf.gov.pl/pdf/RAPORT%20UFKCZ%202-WERSJA%20OST-30-03-2016%20pop.pdf (dostęp: 10.08.2016).
 14. UOKiK, 2016, UOKiK zakończył kolejne postępowanie w sprawie opłat likwidacyjnych, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12132&news_page=2 (dostęp: 2.04.2017).
 15. Wierzbicka E., 2015, Ochrona klienta ubezpieczeń w Polsce, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2, http://przedsiebiorstwo.waw.pl/files/78/920/wierzbicka-knop-nr-02-2015.pdf (dostęp: 20.09.2016).
 16. Wojnowska S., Gniadek K., 2015, Miss... co?!?, "Gazeta Ubezpieczeniowa" z 26 maja 2015, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56955:miss-co&catid=122&Itemid=153 (dostęp: 10.08.2016).
 17. Wyman O., 2011, Financial Service, Misselling in the UK, https://web.actuaries.ie/sites/default/files/event/2011/07/111020%20ERM%20Forum%20-%20Daniel%20Mikkelsen.pdf (dostęp: 20.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu