BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baraniecka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał społeczny jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw firm japońskich w Polsce. Stan obecny i perspektywy
The Social Capital as The Conditioning of The Functioning of Supply Chains of Japanese Companies In Poland. Current Status and Perspectives
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (9), 2017, nr 315, s. 66-80, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Kapitał społeczny, Łańcuch dostaw
Supply Chain Management (SCM), Social capital, Supply chain
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14, L21, O19
streszcz., summ.
Abstrakt
Łańcuchy dostaw firm japońskich, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej, są postrzegane jako źródło najlepszych praktyk w zakresie budowania relacji opartych na zaangażowaniu, lojalności i zaufaniu. Duża efektywność i skuteczność działań w omawianych łańcuchach dostaw wiąże się głównie ze specyficznymi uwarunkowaniami społecznymi, w jakich te funkcjonują. Co jednak, jeśli te silnie zintegrowane systemy umieścimy w innych uwarunkowaniach społecznych? Czy inny poziom lub rodzaj kapitału społecznego może wpłynąć na wyniki japońskich łańcuchów dostaw? A jeśli tak, jak można to zbadać i ocenić? Na te i inne pytania, traktując to jako cel niniejszego artykułu, odpowiada jego autorka, podkreślając jednocześnie znaczenie kapitału społecznego jako niedocenianego do tej pory uwarunkowania funkcjonowania łańcuchów dostaw. Autorka ocenia ponadto zarówno aktualny, jak i przyszły wpływ kapitału społecznego na łańcuchy dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw firm japońskich w Polsce. W realizacji celu niniejszego artykułu będą pomocne wyniki badań łańcuchów dostaw firm japońskich w Polsce oraz pogłębione studia autorki nad znaczeniem kapitału społecznego w zarządzaniu łańcuchami dostaw.(abstrakt oryginalny)

Supply chains of Japanese companies, both in the literature, as well as in economic practice are seen as a source of best practices for building relationships based on commitment, loyalty and trust. High efficiency and effectiveness in the Japanese supply chains is mainly connected with specific social determinants in which they operate. But what if these highly integrated systems put in other social conditions? Is another level or type of social capital may affect the results of the Japanese supply chains? And if so, how this can be explored and evaluated? These and other questions try to answer the author of the article, emphasizing the importance of social capital as an unappreciated until now conditions the functioning of supply chains. The author evaluates both current and future influence of social capital on supply chains, with special emphasis on the supply chains of Japanese companies in Poland. The objective of this article will help to get the results of the supply chains of Japanese companies in Poland as well as deep studies of the author on the significance of social capital in supply chain management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Płoszajski P., red. (2008), Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 2. Baraniecka A. (2005), Znaczenie kapitału społecznego w tworzeniu sieci dostaw [w:] J. Witkowski (red.), Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1078, Wrocław.
 3. Baraniecka A. (2013a), Directions of Supply Chain Development [w:] M. Szymczak (ed.), Managing Towards Supply Chain Maturity, Palgrave, London.
 4. Baraniecka A. (2013b), Social Capital Management in the Supply Chain [w:] M. Szymczak (ed.), Managing Towards Supply Chain Maturity, Palgrave, London.
 5. Branstetter L. (2000), Vertical Keiretsu and Knowledge Spillovers in Japanese Manufacturing: An Empirical Assessment, "Journal of the Japanese and International Economies", No. 14, s. 73-104, za: M. Wachowska (2012), The Importance of Japanese Keiretsu Groups for Knowledge Spillovers [w:] B. Skulska, A. Jankowiak (eds.), Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 256, Wrocław.
 6. Broadbent J.P. (2000), Social Capital and Labor Politics in Japan: Cooperation or Cooptation Policy Sciences, Vol. 33, Iss. 3, December.
 7. Czapiński J., Panek T., red. (2011), Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com.
 8. Czapiński J., Panek T., red. (2013), Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com.
 9. Fukuyama F. (1995), Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press Puberbacks Book, New York, s. 26, za: A. Matysiak (1999) Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 63.
 10. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa- -Wrocław.
 11. Fukuyama F. (2007), Rola biznesu w budowaniu kapitału społecznego, Wykład Francisa Fukuyamy na konferencji Gazety Prawnej oraz Szkoły Głównej Handlowej, Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa (materiały elektroniczne).
 12. Garcia F.P., Martinez L.S., de Guavera Radoselovics J.F. (2008), Estimation of Social Capital in the World. Time Series by Country, "Documentos de Frabaja", No. 9, Fundacion BBVA, Hiszpania.
 13. Gliński B. (1999), Rządzenie i zarządzanie w Japonii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa.
 14. Grabowiecki J. (2006), Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 15. Grabowiecki J. (2011), Keiretsu Groups: Their Role in Japanese Economy and Reference Point (or a Paradigm) for Other Countries, IDE-JETRO, Tokyo.
 16. Grabowiecki J. (2011), Przyczyny regresu japońskich grup kapitałowo-przemysłowych keiretsu [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, Wrocław.
 17. Grosse T. (2002) Kapitał jak katalizator, "Nowa Gospodarka", 7 października 2002.
 18. Inoguchi T. (2000), Social Capital in Japan, "Japanese Journal of Political Science", Vol. 1, Iss. 1, May.
 19. Japan and the Japanese (1973), Japan Publications, Inc. Tokyo, San Francisco.
 20. Kusumato Y. (2010), Japonia we współczesnym świecie - w świetle prywatnych refleksji JE Ambasadora Japonii w Polsce pana Yūichi Kusumoto, http://www.swps.pl/ english-version/news/562-warszawa/uczelnia/warszawa-uczelnia-struktura/warszawauczelnia- strony-internetowe-jednostek-dydaktyczno-naukowych/warszawa-uczelniacentrum- cywilizacji-azji-wschodniej/7343-ccaw-wystapienia-konferencyjne-japoniawe- wspolczesnym-swiecie-w-swietle-prywatnych-refleksji-je-ambasadora-japoniiw- polsce-pana-yuichi-kusumoto.
 21. Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 22. Raszyński K. (2004), Kapitał społeczny, "Opcja na Prawo", nr 11.
 23. Strategia rozwoju kapitału społecznego Polski do roku 2020 (2013), "Monitor Polski" z dnia 16 maja 2013 r. poz. 378.
 24. Wachowska M. (2012), The Importance of Japanese Keiretsu Groups for Knowledge Spillovers [w:] B. Skulska, A. Jankowiak (eds.), Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 256, Wrocław.
 25. Witkowski J. (1999), Logistyka firm japońskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu