BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Edward (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Nowożytnej)
Tytuł
Pervaâ agrarnaâ programma Konstitucionno-Demokratičeskoj Partii
The first agrarian program of Constitutional-Democratic Party
Pierwszy program agrarny Partii Konstytucyjno-Demokratycznej
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 133-145, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Programy partii politycznych, Rolnictwo
Political parties, Programs of political parties, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Partia Konstytucyjno-Demokratyczna
Constitutional-Democratic Party
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Powstała w październiku 1905 roku Partia Konstytucyjno-Demokratyczna na swoim pierwszym zjeździe przyjęła program, w którym również znalazły się punkty dotyczące kwestii chłopskiej. Między innymi proponowano bezrolnym i małorolnym chłopom przydzielenie ziemi państwowej i apanażowej, a także częściowe uwłaszczenie ziemi obszarniczej za wynagrodzeniem dotychczasowym właścicielom w tych regionach, gdzie by jej nie wystarczało. Postulowano utworzenie państwowego funduszu ziemi, przesiedlanie chłopów i uregulowanie kwestii dzierżawy. Program ten na posiedzeniu Komitetu Centralnego i na drugim zjeździe partii w styczniu 1906 roku uznano za niewystarczający i proponowano jego zmianę. Jednak liderzy partii z Pawłem Milukowem na czele uznali, że nie należy dokonywać żadnych zmian, co odbiło się na rezultatach wyborów do I Dumy Państwowej w 1906 roku, kiedy tylko 4% chłopów głosowało na partię kadetów.(abstrakt oryginalny)

The Constitutional Democratic Party, which was established in October 1905, during its First Congress adopted a program that took into consideration the peasant issue. Among many others, party members proposed landless peasants and smallholders to allocate state and appanage land as well as partial enfranchisement of lands, with refund paid to its owners in the regions with no land to offer. They postulated the creation of a state fund land, resettlement of peasants and regulation of the lease. The program in question was declared insufficient at the meeting of the Central Committee and the Second Party Congress in January 1906. However, party leaders with Paul Miliukov amongst them, decided that no changes should be implemented, which gravely affected the results of the elections to the State Duma in 1906 with only 4% of farmers voting for the party of cadets.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Гocудаpcтвeнный Apхив Poccийcкoй Фeдepации в Мocквe (ГAPФ): - ф. 102 Дeпаpтамeнт Пoлиции, oп. 1905, д. 999 чаcть 43, Пpoгpамма Koнcтитуциoннo-Дeмoкpатичecкoй Паpтии выpабoтанная учpeдитeльным cъeздoм паpтии 12-18 oктябpя 1905 гoда, л. 88. - ф. 523 Koнcтитуциoннo-Дeмoкpатичecкoй Паpтии, oп. 1, д. 27, л. 9.
  2. Пpoтoкoлы Цeнтpальнoгo Koмитeта Koнcтитуциoннo-Дeмoкpатичecкoй Паpтии, t. 1, 1905-1911 гг., Мocква 1994.
  3. Cъeды и кoнфepeнции Koнcтитуциoннo-Дeмoкpатичecкoй Паpтии, t. 1, 1905-1907 гг., Мocква 1997.
  4. Милюкoв П.H., Bocпoминания. Toм пepвый. (1859-1917), Мocква 1990.
  5. Пoлитичecкиe паpтии Poccии. Koнeц XIX - пepвая тpeть XX вeка. Дoкумeнтальнoe наcлeдиe. 1902-1905 гг., Мocква 2001.
  6. Kизeвeттep A.A., Hа pубeжe двух cтoлeтий. Bocпoминания, 1881-1914, Мocква 1997.
  7. Шeлoхаeв B.B., Kадeты - главная паpтия либepальнoй буpжуазии в бopьбe c peвoлюциeй 1905-1907 гг., Мocква 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu