BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korybut-Marciniak Maria (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Przyczynek do badań nad służbą Polaków z ziem litewsko-białoruskich w administracji cywilnej Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku
Contribution to the research of service of the Poles from the territory of the Lithuanian-Belarusian civil administration in the Russian Empire in the nineteenth century
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 41-57, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Urzędnik państwowy, Biurokracja
Civil service, Public officials, Bureaucracy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Cesarstwo Rosyjskie
Russian Empire
Abstrakt
Zbiorowość urzędników administracji publicznej Cesarstwa Rosyjskiego na ziemiach polskich wcielonych do Rosji podczas rozbiorów stanowi białą plamę w polskiej historiografii. Grupa administracyjnych pracowników polskiego pochodzenia w strukturach państwa rosyjskiego w XIX stuleciu wydaje się szczególnie interesująca w pryzmacie stosunków społeczno-kulturowych. Przede wszystkim była ona częścią konstytuującej się warstwy inteligencji, częścią traktowaną "po macoszemu" przez badaczy społeczeństwa ziem litewsko- białoruskich. (fragment tekstu)

Community of Poles as civil servants in the public administration of Russian Empire on the Lithuanian-Belarusian territory in the nineteenth century is a white stain in Polish historiography. A cursory evaluation of the group might show servility of the group but insightful look at individual biographies raises doubts of its absolute submission. Many of the officials, losing their hope for political change in the territory annexed to Russia, tried to find their place in the reality after partition on the one hand, and not lose their national identity on the other. Certainly, tsarist's officials of Polish origin were not a monolith. This is a group, which could be devoted to in-depth studies without stereotypical thinking about "a foreign uniform".(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, f. 378, inw. 131.
 2. Памятная книжка Виленской губернии на 1845 г., Wilno 1845
 3. Памятная книжка Виленской губернии на 1873 г., Wilno 1873.
 4. Полное собрание законов Российской Империи, 2-е собрание.
 5. Beauvois D., Inteligencja bez wyjścia (1803-1832), [w:] Inteligencja polska pod zaborami, red. R. Czapulis-Rastenis, Warszawa 1978.
 6. Beauvois D., Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, t. 1, Uniwersytet Wileński, Lublin 1991.
 7. Caban W., Inteligencja prowincjonalna wobec walki o niepodległość w XIX wieku na przykładzie urzędników administracji państwowej Guberni Radomskiej, [w:] Polska w XIX i XX wieku, Społeczeństwo i gospodarka, red. W. Caban, J. Szczepański, Kielce 2013.
 8. Caban W., Urzędnicy administracji państwowej a powstanie styczniowe (na przykładzie guberni radomskiej), [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, t. 5, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987.
 9. Chwalba A., Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Warszawa 2001.
 10. Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999.
 11. Cichoń P., Korpus urzędniczy w myśli administracyjnej Księstwa Warszawskiego 1807-1815, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2004.
 12. Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich, Warszawa 2001.
 13. Knopp T., Prefekci Księstwa Warszawskiego. Przyczynek do portretu zbiorowego, "Studia Historyczne" 2012, R. 55, z. 3-4.
 14. Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1966, t. III.
 15. Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925), Poznań 1930.
 16. Korybut-Marciniak M., Kariery urzędnicze mieszkańców ziem litewsko-białoruskich w aparacie administracyjnym Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji, t. VI, red. T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk, Lublin 2016.
 17. Korybut-Marciniak M., Na służbie w Petersburgu - stolica carów w oczach Artura Dolińskiego, "Echa Przeszłości" 2014, t. XV.
 18. Korybut-Marciniak M., Stanisław i Artur Dolińscy-rosyjscy urzędnicy. Problem tożsamości Polaków w obcej służbie, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm, legalizm. "Dusza urzędnika" - ludzie i ich kariery, red. A. Szmyt, Olsztyn 2015.
 19. Korybut-Marciniak M., Wilno-Nowogród-Petersburg-Warszawa. Życie carskiego urzędnika, [w:] Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII-XIX w.), red. I. Janicka, A. Kołodziejczyk, Olsztyn-Gdańsk 2014.
 20. Latawiec K., Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy, "Annales UMCS", sectio F, vol. LVIII, 2003.
 21. Latawiec K., Obsada personalna chełmskiego zarządu powiatowego w latach 1867-1915, "Rocznik Chełmski", t. 10, 2006.
 22. Latawiec K., Urzędnicy pochodzący z guberni białoruskich w korpusie cywilnej administracji ogólnej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Przyczynek do badań nad inteligencją urzędniczą w imperium rosyjskim, [w:] Дыяспара. Культуралогiя. Гiсторыя, пад рэд. А. Мальдзiса, А. Смаленчука, Минск 2006.
 23. Marszałek P. K., Gubernatorzy wojskowi w systemie polskiej administracji początków XIX wieku, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2012, T. 64, z. 1.
 24. Mickiewicz A., Dziady, t. II, Paryż 1844.
 25. Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm i legalizm. "Dusza urzędnika" - zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, red. N. Kasparek, M. Klempert, Olsztyn 2015.
 26. Między irredentą a kolaboracją. Ukoda, lojalizm, legalizm. "Dusza urzędnika" - ludzie i ich kariery, red. A. Szmyt, Olsztyn 2015.
 27. Osiecka M., Urzędnicy Komisji Rządowych Królestwa Polskiego 1815-1867, "Miscellanea Historico-Archivistica" 2014, t. 21.
 28. Romanowski A., Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904, Kraków 2003.
 29. Rostocki W., Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831, Warszawa 1972.
 30. Sikorska-Kulesza J., Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Warszawa 1995.
 31. Smyk G., Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915, Lublin 2011.
 32. Smyk G., Zasady funkcjonowania rosyjskiego modelu biurokratycznego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2006, nr 2.
 33. Stolzman M., Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863), Olsztyn 1987.
 34. Suma T., Urzędnicy poczty Królestwa Polskiego w latach 1815-1866: próba charakterystyki zbiorowości, Warszawa 2008.
 35. Szczepański J., Urzędnicy administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1815-1866, Kielce 2015.
 36. Śliwowska W., Mikołaj I i jego czasy (1825-1856), Warszawa 1865.
 37. Tokć S., Dziarżalny aparat caryzmu u Biełarusi y 30-60 h gg. XIX st., Dysertacja doktorska obroniona na Akademii Nauk Białorusi w Mińsku w 1997 r.
 38. Wiech S., Lustracje urzędników administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1866-1873, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych, red. S. Kalembka, N. Kasparek, Olsztyn 2001.
 39. Wiech S., Między pragmatyzmem a serwilizmem. Charakterystyka postaw i zachowań urzędników Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego w ocenie carskiej policji politycznej, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli - "W obcym mundurze", red. L. Michalska-Bracha i M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013.
 40. Wiech S., Urząd generał-gubernatora w Rosji i w Królestwie Polskim, "Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 59, 2007, z. 1.
 41. Wiech S., Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedynskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896, oprac. S. Wiech, Kielce 2007.
 42. Zasztowt L., Kresy 1832-1864, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1997.
 43. Zieliński Z., Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem 1871-1918, Poznań 2014.
 44. Żywicki J., Urzędnicy - architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni...: ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1915, Lublin 2010.
 45. Горизонтов Л. Е., Служить или не служить империи? Поляки в России XIX в., [w:] Rosyjsko-polskie kontakty językowe, literackie i kulturalne, red. W. Choriew, M. Wołos, Moskwa 2011.
 46. Горизонтов Л. Е., Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше, Москва 1999.
 47. Шепелев Л.Е, Чиновный мир России XVII - иачало XX в., Sankt Petersburg 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu