BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miodowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Uwagi do książki : Małgorzata Dajnowicz, Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 293
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 221-230, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Programy partii politycznych
Political parties, Programs of political parties
Firma/Organizacja
Narodowa Demokracja
Kraj/Region
Województwo białostockie
Abstrakt
Przegląd stanu badań nad szeroko pojętą tematyką endecką prowadzić musiał do niedawna do wniosku, że ostatnim regionem kraju, gdzie o aktywności narodowych demokratów wciąż niewiele było wiadomo pozostawało pogranicze podlasko-mazowieckie. Piszę o tym w czasie przeszłym bowiem pod koniec 2015 roku nakładem Wydawnictwa Neriton ukazała się monografia Małgorzaty Dajnowicz zatytułowana Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939). Autorka od lat związana pozostaje zawodowo z Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, w którym kieruje Zakładem Ruchów Społecznych i Politycznych. W dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji w języku polskim, francuskim, rosyjskim i angielskim. Pełni też funkcję redaktor naczelnej "Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych". (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bechta M., Narodowo radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2004.
 2. Bergmann O., Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929, Poznań 1998.
 3. Dajnowicz M., Działalność polityczna elit Narodowej Demokracji na Białostocczyźnie w latach 1918-1928, [w:] Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, Białystok 2012.
 4. Dajnowicz M., Formy działalności inteligencji polskiej w narodowych organizacjach politycznych w początkach XX wieku (na przykładzie ziem północno-wschodnich), [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie - działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 5. Dajnowicz M., Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Białystok 2005.
 6. Dajnowicz M., Program polityki narodowej na łamach "Dziennika Wileńskiego" (1906-1907). Poglądy narodowych demokratów na temat kwestii polskiej w zachodniej części imperium rosyjskiego i w polityce międzynarodowej, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010.
 7. Dąbrowski P., Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918, Kraków 2010.
 8. Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939, Toruń 2006.
 9. Dwojnych A., Endecja na Mazowszu Północnym a Kościół katolicki 1898-1939, Kraków 2008.
 10. Giertych J., Polski obóz narodowy, Wydano nakł. aut., Londyn 1977.
 11. Hall A., Dziedzictwo Narodowej Demokracji, "Myśl Polska", Londyn 1985.
 12. Jackowski S., Roman Dmowski i jego droga do Niepodległości, "Poldom", Londyn 1980.
 13. Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989.
 14. Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
 15. Kotowski A. S., Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Toruń 2006.
 16. Kozicki S., Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907), "Myśl Polska", Londyn 1964.
 17. Kulak T., Jan Ludwik Popławski 1854-1908. Biografia polityczna, t. 1-2, Wrocław 1984.
 18. Lisiak H., Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939, Poznań 2006.
 19. Łukawski Z., Koło polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej, Wrocław 1967.
 20. Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918-1928, Lublin 2002.
 21. Marczewski J., Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914, Warszawa 1967.
 22. Miodowski A., Konflikt pomiędzy liberalnymi, a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa polskiego w Rosji w dobie rewolucji lutowej, "Studia Podlaskie" 2006, t. XVI.
 23. Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej "Przeglądu Wszechpolskiego" 1895-1905, wybór, wstęp i oprac. B. Toruńczyk, Warszawa 1981.
 24. Orzechowski M., Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 1918 roku), Wrocław 1965.
 25. Polacy w austriackim parlamencie, red. W. S. Kucharski, Lublin 1997.
 26. Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie, oprac. i wstępem opatrzył Z. Grot, Poznań 1956.
 27. Radomski G., Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1926, Toruń 2001.
 28. Sobczak M., Narodowa Demokracja wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich przed I wojną światową, Wrocław 2007.
 29. Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, M. Matusiewicz, K. Skłodowski, Suwałki-Białystok 2007.
 30. Świercz P., Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1999.
 31. Tyszkiewicz A., Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933, Kraków 2004.
 32. Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.
 33. Wapiński R., Narodowa Demokracja na Pomorzu w latach 1920-1939, Gdańsk 1964.
 34. Wapiński R., Narodowa Demokracja w walce o władzę i "rząd dusz" w latach 1926-1939, Wrocław 1980.
 35. Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.
 36. Wasiutyński W., Rozważania o nacjonalizmie, Gdańsk 1981.
 37. Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.
 38. Wierzchosławski Sz., Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914, Toruń 1992.
 39. Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887-1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
 40. Zaleska I., Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny światowej, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu