BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matelski Dariusz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wschodni)
Tytuł
Dyskusje naukowe wokół ewakuacji Ołtarza Mariackiego w latach II wojny światowej : uwagi do książki: Stanisław Waltoś, Grabież ołtarza Wita Stwosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, ss. 407, il., mapa
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 189-207, bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Wojna Światowa II, Dziedzictwo kulturowe, Ochrona zabytków
World War II, Cultural heritage, Conservation
Abstrakt
Ołtarzowi Wita Stwosza historiografia polska i niemiecka poświęciły już sporo uwagi oraz jego twórcy, jak również wojennym i powojennym losom Ołtarza Mariackiego (szkoda, że w większości nie wykorzystano ich w omawianej publikacji). Jednak do tej pory nikt nie pokusił się o kompleksowe ukazanie jego grabieży. Tę dotkliwą lukę w dość udany sposób wypełnił książką Grabież ołtarza Wita Stwosza Stanisław Waltoś. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arend S., Studien zur deutschen kunsthistorischen "Ostforschung" im Nationalsozialismus. Die Kunsthistorischen Institute an den (Reichs-) Universitäten Breslau und Posen und ihre Protagonisten im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2009 [http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/arend-sabine-2009-07-15/PDF/arend.pdf; dostęp: 13.11.2015].
 2. Bocheński Z., Uzbrojenie w krakowskich dziełach Wita Stwosza, "Rocznik Krakowski" 1935, t. 26.
 3. Bochnak A., Wit Stwosz w Polsce, Warszawa 1950.
 4. Bochnak A., Wojenne losy ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, "Przegląd Artystyczny" 1946, r. 1, nr 5.
 5. Burzliwe dzieje Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza wg Profesora Karola Estreichera jr., red. Z. K. Witek. Konsultacja historyczna - D. Matelski, Kraków 2007, ss. 40, płyta CD, płyta DVD; przedruk [w:] Otwarcie i poświęcenie Muzeum Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji w willi prof. Karola Estreichera jr. 29 kwietnia 2009 r. godz. 1630 w XXV rocznicę śmierci Profesora - folder, red. Z. K. Witek, Kraków 2009, 2 płyty DVD pt. Ród Estreicherów; Biblia z lipowego drewna. Karty z dziejów Ołtarza Mariackiego, red. S. Waltoś, Kraków 2009, 2 płyty DVD pt. Ród Estreicherów. Przedruk [w:] Nie od razu Kraków zbudowano, Kraków 2012, płyta DVD nr 1.
 6. Chrzanowski I., Aleksander Brückner. Wyd. z rękopisu Władysław Berbelicki, "Ruch Literacki", R. XI, 1970, nr 2, przedruk [w:] W. Berbelicki, Aleksander Brückner 1856-1939, Warszawa 1989, s. 88-98.
 7. Chrzanowski T., Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Warszawa 1985.
 8. Dettloff Sz., Krakowski projekt na ołtarz bamberski Wita Stwosza, "Rocznik Krakowski" 1935, t. 26.
 9. Dettloff Sz., Przyczynki do genealogii rodziny Wita Stwosza, "Rocznik Krakowski" 1935, t. 26.
 10. Estreicher jr K., Rabunek ołtarza Mariackiego, [w:] Kraków za czasów Wita Stwosza. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa 1983 roku, red. J. Małecki, Kraków 1986.
 11. Grabowski J., Zarząd Miejski w czasie okupacji, "Rocznik Krakowski" (1949-1957), t. 31.
 12. Gutkowska M., Ubiory w ołtarzu Mariackim Stwosza na tle zabytków wieku XV, "Rocznik Krakowski" 1935, t. 26.
 13. Hermanowicz H., Stanisław Kolowca, "Fotografia", nr 12, 1968.
 14. Kopera F., Wit Stwosz w Krakowie, "Rocznik Krakowski" 1907, t. 10.
 15. Król L., Stanisław Kolowca - fotograf Ołtarza Mariackiego, [w:] Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, Kraków 2006.
 16. Lepszy L., Dwie rzeźby z epoki Wita Stwosza, "Rocznik Krakowski" 1918, t. 18.
 17. Lutze E., Katalog der Veit-Stoss-Ausstellung im Germanischen Museum: Nürnberg, Juni bis August 1933, Nürnberg 1933.
 18. Lutze E., Veit Stoss, Berlin 1938.
 19. Madajczyk Cz., Die okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939-1945, Köln 1988.
 20. Matelski D., Ewakuacja i straty dóbr kultury zachodniej i centralnej Polski w 1939 roku, "Zapiski Historyczne", t. 68, 2003, z. 1.
 21. Matelski D., Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. 1, Kraków 2006 (reprint na CD Kraków 2011, 2012, 2014) [wersja elektroniczna: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=13506from=FBC; dostęp: 13.11.2015].
 22. Matelski D., Karol Estreicher jr 1906-1984 - biografia wielkiego Polaka, t. 1: do 1939 roku, Kraków 2016.
 23. Matelski D., Losy polskiego dziedzictwa kultury w przededniu wojny i we wrześniu 1939 roku, [w:] Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009), red. L. Nowak, M. Szczerbiński i G. Wieczorek, Gorzów Wielkopolski 2010.
 24. Matelski D., Osadnictwo i wpływy niemieckie na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XVIII wieku, [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, t. 12, red. J. Machnik i I. Stawowy-Kawka, Kraków 2004.
 25. Matelski D., Regulacje prawne Państwa Kościelnego w zakresie wywozu dzieł sztuki i ich wpływ na prawodawstwo polskie w latach 1918-1939, [w:] Z Żywca do Opola - góral z urodzenia, opolanin z wyboru. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Adamowi Suchońskiemu z okazji pięćdziesięciolecia pracy dla środowiska naukowego i pięćdziesięciolecia działalności dla miasta Opola, red. B. Kubis, Opole 2011.
 26. Matelski D., Restitution of Polish Cultural Values in International Relations, "The Polish Quarterly of International Affairs" 2003, vol. 12, nr 2.
 27. Matelski D., Restytucja polskich dóbr kultury w prawodawstwie międzynarodowym i układach Polski z sąsiadami, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. Michałowi Gnatowskiemu, red. H. Konopka i D. Boćkowski, Białystok 2004.
 28. Matelski D., Restytucja polskich dóbr kultury w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr 2 (LVI).
 29. Mężyński A., "Kommando Paulsen". Październik-grudzień 1939 r., Warszawa 1994.
 30. Mężyński A., Kommando Paulsen. Organisierter Kunstraub in Polen 1942-1945, Köln 2000.
 31. Muthesius S., Polnisch oder Deutsch? Aspekte der kulturpolitischen Auseinandersetzungen um Veit Stoß, [w:] Wit Stwosz - Veit Stoß. Ein Künstler in Krakau und Nürnberg. Hrsg. von Ch. Hölz, München 2000.
 32. Nowakowski A., Blask Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza (Shine St. Mary's Altar by Veit Stoss), Kraków 2011.
 33. Nowakowski A., Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Warszawa 2011 (biblioteka "Gazety Wyborczej", t. 20).
 34. Porębski M., Tryptyk "Zaśnięcia Marii Panny" z kościoła Mariackiego w Krakowie. Struktura i obrazowanie, "Folia Historiae Artium" 1989, t. 25.
 35. Przybyszewski B., Nieznane archiwalia dotyczące Wita Stwosza, "Biuletyn Historii Sztuki" 1952, t. 14, z. 2. tenże, Horb czy Horben (ponowne spojrzenie na pochodzenie Wita Stwosza), [w:] Kraków w czasach Wita Stwosza, Kraków 1986.
 36. Ptaśnik J., Ze studiów na Witem Stwoszem i jego rodziną, "Rocznik Krakowski" 1911, t. 13.
 37. Rożek M., Wit Stwosz, Kraków 2014.
 38. Sappok G., Veit Stoss-Legende und Ihre Entstehung, "Jomsburg" 1938, Jg. 2, H. 3.
 39. Stabrawa A., Nieznane dokumenty dotyczące domu Wita Stwosza w Krakowie, "Rocznik Krakowski" 1987, t. 51.
 40. Szydłowski T., O Wita Stwosza ołtarzu Mariackim i jego pierwotnym wyglądzie, Kraków 1920.
 41. Szydłowski T., Pokłosie rocznicy Wita Stwosza, "Rocznik Krakowski" 1935, t. 26.
 42. Szydłowski T., Wit Stwosz w świetle naukowych i pseudo-naukowych badań, Kraków 1913.
 43. Szydłowski T., Ze studiów nad Stwoszem i sztuką jego czasów, "Rocznik Krakowski" 1935, t. 26.
 44. Szyling A., Moje dowodzenie w roku 1939, PAU, Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości, t. 2, Kraków 2007.
 45. Waltoś, Na tropach doktora Fausta i inne szkice, Warszawa 2004.
 46. Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005 r., red. D. Horzela i A. Organista, Kraków 2006.
 47. Wolska A., "Największa strata Krakowa", "Rocznik Krakowski" 2010, t. 76.
 48. Wyrozumska B., Dokument rady miasta Norymbergi z 2 marca 1499 r. dla Wita Stwosza, "Rocznik Krakowski" 2004, t. 70.
 49. Wyrozumski J., Karol Estreicher jr - miłośnik Krakowa, [w:] Dziennik wypadków, t. 7: 1981-1984, cz. 2, wstęp i redakcja Z. K. Witek. Konsultacja historyczna - D. Matelski, Kraków 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu