BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bębnowski Damian (Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej)
Tytuł
Analiza statystyczna wybranych aspektów handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej
The Statistical Analysis of Selected Aspects of the Foreign Trade of the Second Polish Republic
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 157-188, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Analiza statystyczna
Foreign trade, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
II Rzeczpospolita
Abstrakt
Historia gospodarcza jest nauką interdyscyplinarną, rozwijającą się na styku historii i ekonomii. Niejednokrotnie studia prowadzone w jej ramach wymagają sięgania do dorobku innych dyscyplin1. W badaniach historyczno-gospodarczych inspirujące wydaje się zatem korzystanie m.in. z metod ekonomicznych. Opracowanie stanowi kontynuację oraz pogłębienie badań w zakresie bilansu handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej. W 2014 roku opublikowałem tekst poświęcony tej problematyce2. Celem niniejszych rozważań jest próba statystycznego ujęcia wybranych aspektów zagranicznej wymiany handlowej Polski międzywojennej. (fragment tekstu)

Economic history is an interdisciplinary science, developing in the contact between history and economics, although this kind of studies often needs to refer to the achievements of other disciplines. In the economic history research it seems to be inspiring to use for example economic methods. The aim of this article is to present the results of statistical analysis which was about selected aspects of the Polish foreign trade in the interwar period. The data are obtained from 'The Small Statistical Yearbook' for years 1930-1939 and cover the period 1922-1939. The tests were conducted using statistical program 'Gretl' and the results were confronted with the selected literature. The analysis concerned the following dependences: import and export in Poland; import and domestic trade turnover in Poland; export and domestic trade turnover in Poland; Polish global import and import through the port of Gdynia; Polish global import and import through the port of Gdansk; Polish global export and export through the port of Gdynia; Polish global export and export through the port of Gdansk. There were also researched: the share of import through the ports of Gdynia and Gdansk in Polish global import, the share of export through the ports of Gdynia and Gdansk in Polish global export, the commodity composition of Polish import and export. For that purpose there were constructed the simple econometric models, based on the method, which is Pearson correlation coefficient. There were used basic descriptive statistics (arithmetic mean and median) and constructed the corresponding graphs and tables.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bębnowski D., Bilans handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej. Próby przezwyciężania kryzysów, [w:] Wiek XX wiekiem kryzysu? Kryzys człowieczeństwa, czyli ludobójstwa w minionym stuleciu, red. J. Gałuszka, Kraków 2014.
 2. Drozdowski M.M., Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska odrodzona 1918-1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982.
 3. Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław 1980.
 4. Gospodarcze skutki Anschlussu, "Polityka Gospodarcza", 25.03.1938, nr 59.
 5. Graban M., Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwoju miasta, Gdynia 2012.
 6. Kałuski M., Polskie dzieje Gdańska do 1945 roku (Zbiór szkiców), Pelplin 2004.
 7. Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa 2014.
 8. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Warszawa 2007.
 9. Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983.
 10. Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939, t. 1: W dobie inflacji 1918-1923, Warszawa 1967; t. 3: Wielki kryzys: 1930-1935, Warszawa 1982; t. 4: Lata interwencjonizmu państwowego 1936-1939, Warszawa 1989.
 11. Mały Rocznik Statystyczny, 1930-1939.
 12. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2010.
 13. Piwarski K., Dzieje Gdańska w zarysie, Gdańsk 1997.
 14. Program Gretl - http://gretl.sourceforge.net/ oraz http://www.kufel.torun.pl/ (dostęp: 04 II 2016).
 15. Rusiński W., Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie, Warszawa 1963.
 16. Rusiński W., Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych, Warszawa 1986.
 17. Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski, t. 1: Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1946.
 18. Samecki P., Handel międzynarodowy. Elementy polityki handlowej, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2005.
 19. Samuelson P.A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 2, Warszawa 2002.
 20. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2005.
 21. Sobczyk M., Statystyka, Warszawa 2007.
 22. Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu