BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ujma Magdalena (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Archiwa prywatne rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny w XVIII-XIX w. (w świetle Zbioru Zygmunta Glogera w Archiwum Państwowym na Wawelu)
Private archives of noble families from the border Podlasie and Lublin and Lithuania in the eighteenth and nineteenth centuries (the collection of Zygmunt Gloger in the State Archive of the Wawel)
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 9-20, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zabytki, Dziedzictwo kulturowe
Monuments, Cultural heritage
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Archiwum Narodowego na Wawelu
State Archive of the Wawel
Abstrakt
Archiwa podworskie, czyli archiwalia powstałe na dworach szlacheckich i magnackich stanowią istotną część zasobu Archiwum Narodowego na Wawelu. Przechowywane są tutaj pozostałości archiwów rodzinnych między innymi Sanguszków, Chodkiewiczów, Tarnowskich i Potockich. Interesujący jest jednak również zespół archiwalny zwany "Zbiorem Zygmunta Glogera". Jego zaletą jest duża różnorodność. Dokonując kwerendy archiwalnej odnajdujemy w nim materiały genealogiczne i gospodarcze, wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich, inwentarze dóbr ziemskich, inwentarze dóbr ruchomych, korespondencję, a także źródła powstałe w wyniku funkcjonowania sądownictwa. (fragment tekstu)

The primary source of knowledge in the subject careers are documents and files stored in the archives of the once private. Their pieces are among others in the ECR Zygmunt Gloger. Its advantage is a large variety. We find in the genealogical material and economic, excerpts from books municipal and earthly, worldly goods inventories, inventories of movable property, correspondence, and sources resulting from the functioning of the judiciary. Here are excerpts private archives rich in genealogical material and economic. The chronological range of content "Compendium Zygmunt Gloger" includes the era of traditional Polish as well as centuries XIX and XX (l. 1515-1907). Geographically it concerns among other things, Lithuania, Podlasie and Lublin province. An important part of the "Collection of Zygmunt Gloger" are records of family and property. The sources of this type generally includes correspondence, accounts, wills, documents or their copies proving ownership, extracts from court records, genealogical material. In the ECR Zygmunt Gloger stand out documents and files related to history: Branickich, Barzów, Biedrzychowskich, Potocki, Bielski, Woynów, Suchodolski, Poniatowski, Zamoyski, Czartoryski, Szembeków, Sapieha, the Radziwill, Denhoff, Lubomirski.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zbiór Zygmunta Glogera - Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w., nr 67-462. - Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII, XVIII-XIX w., nr 1-66. - Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w., nr 463-550. - Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w., nr 551-576. - Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XV-XIX w., nr 750-758. - Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w, nr 719-726. - Zbiór luźnych kwitów, rewersów, obligacji, asygnat różnych, w większości niezidentyfikowanych rodzin szlacheckich 1635-1836, sygn. 29/678/0/2/462.
 2. Anusik Z., Stroynowski A., Radziwiłłowie w epoce saskiej. Zarys dziejów politycznych i majątkowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 1989, t. 33.
 3. Bömelburg J., Między Inflantami, Prusami i Rzeczpospolitą. Kariera rodu Denhoffów (1580-1650), [w:] Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo - społeczeństwo - kultura, red. B. Dybaś i D. Makiłła, Toruń 2003.
 4. Choińska M., Społeczeństwo miasta Tykocina w XVIII i XIX w., Białystok 2013 (praca doktorska).
 5. Długosz J., Latyfundia Lubomirskich w XVII wieku: (Powstanie, rozwój, podziały), Wrocław 1997.
 6. Homecki A., Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku, Wrocław 1970.
 7. Homecki A., Rozwój terytorialny latyfundium Lubomirskich (starszej gałęzi rodu) w latach 1581-1754, "Studia Historyczne" 1972, t. 15, z. 3.
 8. Karolczak K., Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2001.
 9. Kowalski M., Księstwa Rzeczypopolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Warszawa 2013.
 10. Kowalski M., Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej, "Przegląd Geograficzny" 2009, t. 81, z. 2.
 11. Kriwoszeja I., Ewolucja konstrukcji lokalnych "centrum-prowincja": transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793-1863: na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa, "Studia Europaea Gnesnensia" 2010, t. 1-2.
 12. Kus J., Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca jako źródło do badań gospodarczych i społecznych latyfundium magnackiego w XVI-XVII w., "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998, t. 9.
 13. Leskiewiczowa J., Próba analizy gospodarki dóbr magnackich w Polsce. Dobra wilanowskie na przełomie XVIII i XIX wieku, Warszawa 1964.
 14. Łopatecki K., O instytucji dożywocia na przykładzie małżeństwa Jana Klemensa i Izabeli Branickich, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2016, t. 9, z. 1.
 15. Malczewska M., Latyfundium Radziwiłłów w XV do połowy XVI w., Warszawa 1985.
 16. Mączak A., Pieniądz i społeczeństwo w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, "Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 1976, t. 37.
 17. Michalski A., Działalność gospodarcza książąt Czartoryskich w księstwie klewańskim w l. 1701-1741, Słupsk 2012.
 18. Mierzwiński H., Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800), "Szkice Podlaskie" 1999, nr 7.
 19. Półćwiartek J., Latyfundium rzeszowskie, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 1, Rzeszów 1994.
 20. Przyboś K., Materiały do dziejów latyfundium Lubomirskich. Podział majątku Stanisława Lubomirskiego w l. 1642-1649, "Przemyskie Zapiski Historyczne" 1991-1992, R. 8-9.
 21. Rachuba A., Archiwa Sapiehów - ich losy i stan obecny, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998, t. 9.
 22. Rychlikowa I., Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805, Warszawa 1967.
 23. Sapiehowie kodeńscy: historia rodu od kolebki do współczesności, red. A. Tłomacki, Warszawa 2009.
 24. Serczyk W. A., Gospodarstwo magnackie w województwie podolskim w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław 1965.
 25. Sieradzki P., Obecność rodziny książąt Czartoryskich na ziemi jarosławskiej. Zarys problematyki, "Teka Kom. Hist. OL PAN" 2006, nr 1.
 26. Sieradzki P., Znaczenie dóbr Sieniawskich dla Czartoryskich w emigracyjnych realiach popowstaniowych, "Teka Kom. Hist. - OL PAN" 2011, t. 8.
 27. Sierba M., Tykociński przytułek wojskowy w XVII w. - funkcje społeczne i militarne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 2015, t. 95.
 28. Smoleńska B., Archiwa podworskie w Polsce ludowej, "Archeion" 1955, t. 24.
 29. Syguła J., Pozycja i rola kobiety w rodzinie na ziemiach polskich w XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne" 2009, z. 136.
 30. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867), oprac. E. Sęczys i S. Górzyński, Warszawa 2007.
 31. Wierzbicka E., Archiwa podworskie, rodzinne i rodowe, akta dóbr i osób - stan i opracowanie oraz problemy poziomu i dostępności informacji, "Archeion" 2009/2010, t. 111.
 32. Wierzbicka E., Znaczenie archiwów rodowych i ich stan przygotowania do badań historycznych na przykładzie archiwaliów książąt Woronieckich z Huszlewa i Lubomirskich z Dubna, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998, t. 9.
 33. Wierzbicki L. A. , Uczestnicy wypraw pospolitego ruszenia koronnego w czasach panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, [w:] Społeczeństwo a wojsko. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 4, red. I. M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński i M. Nagielski, Warszawa 2015.
 34. Złotkowski P., Kim był półpanek? Analiza apelatywno-proprialna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2015, t. 33, s. FF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu