BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulich Adam (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zielone miejsca pracy - diagnoza sytuacji studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej
The Green Jobs - A Situation Diagnosis of Students and Graduates of Wrocław University of Science And Technology
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (9), 2017, nr 315, s. 139-149, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie ludzi młodych, Zielone miejsca pracy
Unemployment, Youth unemployment, Green jobs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, Q56, Q57
streszcz., summ.
Abstrakt
Zielone miejsca pracy to miejsca pracy charakteryzujące się godnymi warunkami zatrudnienia, których efektem jest zmniejszenie presji na środowisko naturalne ze strony gospodarki i konsumpcji. W artykule przedstawiono aktualną sytuację studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej (PWr) na lokalnym rynku pracy w kontekście zielonych miejsc pracy. Natomiast pojęcie zielonych miejsc pracy definiuje się jako jedną z sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponadto w artykule dokonano analizy popytu i podaży na zielone miejsca pracy, które zestawiono z wynikami badania oczekiwań studentów i absolwentów PWr. Aktualnie zielone miejsca pracy należą do grupy zawodów zrównoważonych.(abstrakt oryginalny)

Green jobs are work places which characterise a decent employment conditions and which reduce pressure on environment caused by economy and consumption. This article presents actual situation of students and graduates of Wrocław University of Science and Technology (PWr) on local labour market in green job context. In this paper the green jobs definition was proposed as a section of Code List of Classification of Business Activities in Poland (Polish: Polska Klasyfikacja Działalności, PKD). Moreover, in the article analysed green jobs demand and supply, which was compared with results of expectation of students and graduates of PWr. Currently, green jobs belong to the balanced professions group.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardone L., Bowers N., Sonnet A. (2000), Background Report. Giving Young People a Good Start: The Experience of OECD Countries, https://www.oecd.org/edu/skillsbeyond- school/2464498.pdf (dostęp: 30.12.2016).
 2. Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej (2013), Losy zawodowe absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Absolwenci 2012, Wrocław, https://www.biurokarier.pwr.edu. pl/zdjecia/oferty_pracy/Raport.pdf (dostęp: 30.06.2015).
 3. Buttler D. (2014), Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr (2)32, s. 127-141.
 4. Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej (2013a), Segmentacja rynku pracy a odmienny kapitał społeczny, kulturowy i ekonomiczny mieszkańców Dolnego Śląska. Raport Końcowy, Wyd. Public Profits, Wrocław.
 5. Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej (2013b), Analiza sytuacji młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy. Raport Końcowy, Wyd. Public Profits, Wrocław.
 6. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (2016a), Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r. - wersja 2, http://www.dwup.pl/Statystykirynku- pracy/Monitoring-Zawodow (dostęp: 29.12.2016).
 7. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (2016b), http://www.dwup.pl/Statystyki-rynkupracy/ Monitoring-Zawodow (dostęp: 29.12.2016).
 8. Fic M. (2015), Niedopasowanie kwalifikacji i bezrobocie ludzi młodych w Unii Europejskiej, "Problemy Profesologii", nr 2, s. 53-65.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2015), Wejście ludzi młodych na rynek pracy, http://stat. gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Wejscie_ludzi_mlodych_na_rynek_pracy.pdf (dostęp: 01.07.2015).
 10. Główny Urząd Statystyczny (2016), Polska Klasyfikacja Działalności, http://stat.gov.pl/ Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf (dostęp: 27.12.2016).
 11. Jaszcz Ł. (2016), Wynagrodzenia absolwentów wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy, http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-absolwentowwybranych- uczelni-wyzszych-w-pierwszym-roku-pracy (dostęp: 7.03.2017).
 12. Jurczak E. (2015), Oczekiwania finansowe uczniów i studentów, http://wynagrodzenia. pl/artykul/oczekiwania-finansowe-uczniow-i-studentow (dostęp: 4.03.2017).
 13. Kryńska E. (1995), Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacji, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 137, s. 16.
 14. Międzynarodowa Organizacja Pracy (2008), Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs. ILO Background Note G8 Labour and Employment Ministers Conference Niigata, Japan.
 15. Radzięta S. (2015), Zestawienie wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2014 roku, http://wynagrodzenia.pl/artykul/zestawienie-wynagro dzen-absolwentow-wybranych-uczelni-wyzszych-w-polsce-w-2014-roku (dostęp: 07.03.2017).
 16. UNESCO (2015), What Do We Mean by "Youth"? http://www.unesco.org/new/en/socialand- human-sciences/themes/youth/youth-definition/ (dostęp: 2.06.2015).
 17. UNESCO (2016), Definition of Youth, http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/ fact-sheets/youth-definition.pdf (dostęp: 19.12.2016).
 18. UNEP (2008), Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-carbon World, Worldwatch Institute, Washington DC, http://www.unep.org/PDF/UNEPGreen jobs_report08.pdf (dostęp: 29.12.2016).
 19. Włas M. (2015), Zielone miejsca pracy - stan obecny i perspektywy, Pomorska Sieć Tematyczna ds. wysokiego poziomu zatrudnienia, V ekspertyza, http://defs.pomors kie.eu/documents/372678/472267/4_Zielone+miejsca+pracy+-+stan+obecny+i+ perspektywy.pdf/d63d21c0-714a-480b-9e88-ca56305278cd: (dostęp: 31.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu