BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzia Michał, Przybyłowski Adam
Tytuł
Plan mobilności jako narzędzie równoważenia rozwoju transportu na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Mobility Plan as a Tool For Sustainable Transport Development - Clinical Academic
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony transportu, Środki transportu
Sustainable development of transport, Means of transport
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Wraz z rozwojem gospodarczym w Polsce nieustannie od lat 90. XX w. rośnie wskaźnik motoryzacji, powodując równocześnie wzrost miejskich podróży samochodowych. Zjawisko to wpłynęło na utrudnienia w przemieszczaniu się w obrębie miast, a dla obiektów generujących duży ruch wywołało szereg konsekwencji, takich jak: brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, zatłoczenie w obrębie danego obiektu, zwiększenie niebezpieczeństwa dla pieszych itp. By sprostać tym problemom, na początku XXI w. powstała inicjatywa tworzenia i wdrażania planów mobilności (planów podróży). Celem publikacji jest przedstawienie planu mobilności jako narzędzia równoważenia rozwoju transportu na obszarach zurbanizowanych. Dokonano tego na podstawie analizy literatury źródłowej oraz przeprowadzonych badań ankietowych wśród pracowników, pacjentów i studentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Pozwoliło to ustalić, w jaki sposób pracownicy/studenci docierają do miejsca docelowego, jakie są ich preferencje przy wyborze środka transportu, jaką pokonują odległość i w jakim czasie, a także wskazać bariery ograniczające zmiany obecnych przyzwyczajeń. Do przeprowadzenia badania posłużono się narzędziem pomiarowym w postaci anonimowego kwestionariusza ankietowego zawierającego szereg pytań. Przyjęto hipotezę badawczą, iż zachowania i preferencje transportowe użytkowników tej instytucji są niespójne z paradygmatem zrównoważonej mobilności miejskiej.(abstrakt oryginalny)

In Poland in the 90s, automotive industry was constantly growing, along with the economic development, resulting in an increase of urban car trips. This phenomenon caused not only the difficulties in moving within the city, but also a number of consequences for facilities that generate high traffic, such as the lack of an adequate number of parking spaces, congestion within the facility, the increase of danger for pedestrians etc. At the beginning of XXI century, the initiative for creating and implementing mobility (travelling plans) has been undertaken. The aim of the publication is to present the mobility plan as a tool for sustainable transport development in urban areas. The survey research has been conducted among the users of Clinical Academic Centre in Gdańsk. As a result, it has been possible to verify how employees, students and patients reach their destination, what their type of transport preferences are, how and how quickly they cover the distance between their households and the institution. Moreover, it helped to identify the barriers to change the current habits. Measurement tool in the form of anonymous questionnaire containing a series of questions has been used to carry out the research. Transport behaviour turned out to be inconsistent with the sustainable urban mobility idea.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barriers and incentives to cycling among staff in Irish academic hospital, K. Doherty, Velo-City, Global, Adelaide 2014
 2. Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, eds. F. Wefering, S. Rupprecht, S. Buhrmann, S. Bohler-Baedeker, Rupprecht Consult - Forschung und Beratung GmbH, European Commission, Brusseles 2013
 3. Gwarda K., Przybyłowski A., Planowanie mobilności w skali lokalnej - Akademia Morska w Gdyni, "Logistyka" 2014, nr 6
 4. http://transinfo.pl/europejski-plan-dzialania-na-rzecz-mobilnosci-w-miastach_more_59152. html
 5. http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Trudnosci-z-wjazdem-do-UCK-Lepiej-dotrzec-tram- wajem,a,46732
 6. http://www.uck.gda.pl
 7. Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 3
 8. Nosal K., Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej - pierwszy plan mobilności w Polsce, http://siskom.waw.pl/nauka/konferencje/20100608/13.pdf
 9. Kłos-Adamkiewicz Z., Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach, "Logistyka" 2014, nr 2
 10. Plan transportowy aglomeracji poznańskiej, www.plantap.pl
 11. Plany mobilności, red. P Smid, P Lukesova, D. Mourek, Fundacja Partnerstwo dla Środowi-ska, Kraków 2011
 12. The Essential Guide to Travel Planning, Department for Transport, London 2008
 13. Travel Smart to work: a workplace travel planning guide, Department of Environment and Conservation and the Department of Transport, Australia 2012
 14. Travel Smart Workplace, http://www.transport.wa.gov.au/activetransport/24631.asp
 15. White Paper Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system/COM/2011/0144 final, Brussels 2011
 16. Wołek M., Wyszomirski O., Nowe kierunki planowania transportu w świetle doświadczeń projektu ELTIS+, http://www.sape.org.pl/doc/6_Nowe_kierunki_planowania_transportu_w_ swietle_doswiadczen.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu