BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopka Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce
The importance of trust and cooperation in local dimensions from the perspective of 25 years of self-government in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 103-118, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Współpraca, Zaufanie publiczne
Local government, Cooperation, Public confidence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Historia samorządności w Polsce jest nierozerwalnie związana z dwiema podstawowymi wartościami: wolnością i wspólnotą (wspólnotowością). Wolnością, którą Jacek Kuroń rozumiał jako budzenie się do wspólnego działania1, a wspólnotą - jako niezbędną przestrzenią do rozwoju osobowości, moralnego dojrzewania, uczenia się brania odpowiedzialności za siebie i członków grupy. Idea wspólnotowości powiązana jest ściśle z lokalnością. Dla zrozumienia pojęcia lokalności należy sięgnąć do samych podstaw istnienia społeczeństwa. Jej podstawowe właściwości polegają na współtworzeniu systemu więzi integrujących członków danej społeczności oraz wspólnoty norm, wartości i przekonań wynikających z pokrewieństwa, sąsiedztwa, typu wykonywanych zajęć lub innych elementów jednoczących ludzi. Lokalność rozumiana w szerszym kontekście to ważny element układu odniesienia, czyli strategii budowania tożsamości. K. Z. Sowa lokalizm definiuje jako "względną autonomię oraz upodmiotowienie konkretnych społeczności lokalnych w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalnym w ramach szerszego układu społeczno-przestrzennego i politycznego. (fragment tekstu)

The article attempts to examine the progress that has been made in the area of self-government over the last quarter century in Poland. Not only has the chaos in the institutional process in this period affected the overall low level of citizens' trust in democratic institutions, but it also led to absence of effective cooperation between them. The author indicates two methods of both increasing public trust in the institution and increasing effectiveness of cooperation between institutions themselves, i.e. systematic changes in the self-government and glocalization of public trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Botterman M., Millard J., Horlings E., van Oranje C., van Deelen M., Pedersen K., Wartość dla obywateli. Wizja zarządzania publicznego w 2020 roku, grudzień 2008, http://www.opsi.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1137&Itemid=50
 2. Dents-Sadura A., Współpraca i działanie grupowe: o metodzie pedagogicznej Jacka Kuronia, w: Kuroń. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
 3. Drucker P., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2003.
 4. Frieske K. W., Polowanie na jednorożca: demokratyczna administracja publiczna, "Samorząd Terytorialny" 2014, nr 1-2(277-278).
 5. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 6. Gardawski J., Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, MPiPS-Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 7. Gąciarz B., Bartkowski J., Samorząd a rozwój. Instytucje - obywatele -podmiotowość, IFiS PAN, Warszawa 2012.
 8. Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2011.
 9. Habuda A., Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym, w: Patologie w administracji publicznej, red. P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 10. Hausner J., Debata: Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?, w: Sprawne państwo, Wydawnictwo UE w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2014.
 11. Herman A., Konopka D., Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności, w: Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, M. Romanowska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Szczecinie" 2012, nr 737, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 56.
 12. Hirschman A., Against Parsimony; Three Easy Ways of Complicating Some Categories of Economic Discurse, w: Trust; Making and Breaking Cooperative Relations, red. D. Gambetta, Blackwell, Oxford 1988.
 13. Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012.
 14. Konopka D., Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2015, nr 3 (36).
 15. Konopka D., Kryzys zaufania a nie prawa - na przykładzie administrowania sądownictwem powszechnym w Polsce, w: Kryzys prawa administracyjnego. Inflacja prawa administracyjnego, red. P. J. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 16. Konopka D., Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: Samorządność w warunkach kryzysu, red. S. Partycki Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 17. Krastew I., Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 18. Lewicka-Strzałecka A., Korupcja i zaufanie, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2007/2007_01_lewicka_strzalecka_211_219.pdf
 19. Lipset S. M., Lenz G. S., Korupcja, kultura i rynki, w: Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 20. Majer A., Lokalność w cieniu globalizacji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia" 2011, Vol. XXXVI, 2, Sectio 1.
 21. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo UE w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013.
 22. Olson M., The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge, MA 1965.
 23. Portes A., The Two Meanings of Social Capital, "Sociological Forum" March 2000, Vol. 15, No. 1.
 24. Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 25. Putnam R. D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon&Schuster, New York 2000.
 26. Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 27. Regulski J., Życie splecione z historią, Ossolineum, Wrocław 2014.
 28. Sowa K. Z., Zmierzch i odrodzenie lokalizmu, w: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, K. Z. Sowa, P. Dudkiewicz, IGP UW, Warszawa 1989.
 29. Syka M., Kuroń budzi nas do działania, w: Kuroń. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
 30. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 31. Yamigishi T., Yamigishi M., Trust and Commitment in the United States and Japan, Motivation and Emotion, 1994.
 32. Żakowski J., Kuszenie Jacka Kuronia, "Polityka" 25 czerwca 2004, nr 26 (2458).
 33. Żuk P., Zmiana jest możliwa i konieczna, "Le Monde Diplomatique Polska", "Dolnośląski Dodatek Kulturalny" 15 grudnia 2014, nr 2.
 34. http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf
 35. http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/955642.html, P. Teisseyre, Łączy nas brak zaufania
 36. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_015_10. PDF
 37. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12. PDF
 38. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_029_14. PDF
 39. http://wyborcza.pl/magazyn/1,142070,16971028, Tak__jestem_pryncypialny.html
 40. Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, DzU 1998, nr 95, poz. 602.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu