BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świdyński Jarosław
Tytuł
Zintegrowany system transportu zbiorowego na przykładzie Olsztyna
Integrated System of Transport Collective for Example Olsztyn
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 97-105, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport miejski, Komunikacja miejska, System transportowy, Badania ankietowe
City transport, Municipal transport, Transport system, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Olsztyn
Olsztyn
Abstrakt
Zintegrowany system transportu zbiorowego powinien zapewnić jego użytkownikom jak najlepsze rozwiązania komunikacyjne. System ten ma na celu umożliwienie podróży różnymi środkami transportu w obrębie właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie jednego biletu. Najważniejszą zaletą systemu jest skrócenie czasu podróży przez taką zmianę organizacji ruchu w mieście, że pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy transportu publicznego. Projekt modernizacji i rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie rozpoczęto w 2006 r. Zakłada on przywrócenie tramwajów w Olsztynie, unowocześnienie taboru transportu publicznego, przebudowę i rozbudowę ulic, budowę buspasów oraz wprowadzenie inteligentnego systemu transportowego. Po zakończeniu projektu poprawią się warunki korzystania z komunikacji miejskiej oraz skrócony zostanie czas przejazdu, co powinno przełożyć się na zwiększenie liczby osób korzystających z transportu zbiorowego. Celem opracowania jest sprawdzenie, czy zakładane przez miasto korzyści płynące z realizacji projektu wystąpią po jego zakończeniu oraz zebranie opinii mieszkańców na temat przeprowadzonej rewolucji komunikacyjnej w mieście. (abstrakt oryginalny)

An integrated public transport system should provide its users with the best communication solutions. This system is also designed to allow passengers to travel by various means of transport in the properties of the organizer of public transport in a single ticket. The most important feature of the system is to reduce travel time by changing the organization of traffic in the city giving priority to Public Transport vehicles. The project "Modernization and development of the integrated public transport system in Olsztyn" began in 2006. The project involves the restoration of trams in Olsztyn, modernization of rolling stock of public transport, reconstruction and construction of streets, construction of bus lanes, and the introduction of intelligent transport system. A full completion of the project aims to improve the conditions for the use of public transport and the reduction of travel time, which should translate into an increase in the number of people using public transport. The aim of the study is to verify whether established by the city benefits from the project occur after its implementation and to collect residents' opinions on the communication revolution carried out in the city. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, http://www.aeroklub.olsztyn.pl/
 2. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/BDL
 3. Platforma konsultacji społecznych, http://www.konsultacje.olsztyn.eu
 4. Portal turystyczny Olsztyna Visit Olsztyn, http://www.visit.olsztyn.eu/
 5. Program Rozwoju Polski Wschodniej, http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/Pro- jekty/Strony/Modernizacja_i_rozwoj_zintegrowanego_systemu_transportu_zbiorowe- go_w_Olsztynie.aspx
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządze-nie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 1734)
 7. The Global Development Research Center, Guilding Principles for Sustainable Transport, http://www.gdrc.org/uem/sustran/sustran-principles.html
 8. The Global Development Research Center, Urban Environmental Management. Sustainable Transport, http://www.gdrc.org/uem/sustran/sustran.html
 9. Tramwajeolsztyn.pl, http://www.tramwaje.olsztyn.eu/
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
 11. Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, http://www.zdzit.olsztyn.eu/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu