BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszomirski Olgierd
Tytuł
Specyfika mobilności uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Gdyni
The Specificity of the Mobility of Junior Pupils and Pupils of Secondary Schools in Gdynia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 107-119, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport miejski, Przewozy pasażerskie, Polityka transportowa, Młodzież
City transport, Passenger traffic, Transport policy, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Uczniowie szkół ponadpodstawowych stanowią ważny segment pasażerów transportu miejskiego zarówno ze względu na zakres korzystania z jego usług, jak i dążenie do utrzymania ich w roli stałych pasażerów w przyszłości. Celowe jest więc badanie ich mobilności w zakresie preferencji i zachowań transportowych oraz oceny jakości usług transportu zbiorowego pod kątem kształtowania polityki transportowej i oferty przewozowej transportu zbiorowego. Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni przeprowadziła badania preferencji i zachowań transportowych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014. Badania zostały zrealizowane metodą ankiety audytoryjnej. In-teresującym zagadnieniem badawczym jest porównanie preferencji i zachowań transportowych uczniów obu rodzajów szkół w celu określenia ich specyfiki. Przedmiotem rozważań opartych na wynikach badań pierwotnych są cechy uczniów determinujące ich mobilność, a następnie ich postulaty przewozowe, sposoby realizacji podróży miejskich oraz ocena jakości usług w przekroju poszczególnych elementów oferty przewozowej. W końcowej części opracowania przedstawione zostały wnioski o charakterze poznawczym i praktycznym, wynikające z przeprowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

Students of secondary schools are an important segment of passenger transport, both because of the scope of use of its services, and the aim to keep them as the passengers in the future. It is appropriate therefore to examine their mobility in terms of preferences and transport behaviour and assess the quality of public transport services in terms of transport policy and transport offer of public transport. Department of Transportation Market at Gdańsk University, in collaboration with the Urban Transport Authority in Gdynia, conducted a study of the transport preferences and behaviour of junior pupils and pupils of secondary schools in Gdynia in the school year 2013/2014. Studies have been carried out by auditory questionnaire. An interesting research question is to compare the transport preferences and behaviour of pupils attending both types of schools to determine their specificity. Under consideration, based on the results of primary research are the characteristics of the pupils determining their mobility, their transport demands and behaviour and the evaluation of the quality of services in cross-section of individual elements of the transport offer. In the final part of the study, the findings of cognitive and practical result are presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane Zarządu Komunikacji w Gdyni, www.zkmgdynia.pl
  2. Konarski M., Wyszomirski O., Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie, "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 12
  3. Konarski M., Wyszomirski O., Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie, Raport z badan opracowany w ramach projektu Civitas Dyn@mo, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015, www.http://ekonom.ug.edu.pl/web/,instytuty_i_katedry
  4. Konarski M., Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie, praca magisterska niepublikowana, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015
  5. Orzechowski B., Wyszomirski O., Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni, Raport z badań opracowany w ramach projektu Civitas Dyn@mo, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015, http://ekonom.ug.edu.pl/web,instytuty_i_katedry
  6. Orzechowski B., Preferencje i zachowania transportowe w podróżach miejskich na przykładzie młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych w Gdyni, praca magisterska niepublikowana, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015
  7. Wyszomirski O., Konarski M., Specyfika preferencji i zachowań komunikacyjnych uczniów szkół licealnych na przykładzie Gdyni i Sopotu, zbiór referatów X Konferencji Naukowo-Technicznej "Zintegrowany Transport Publiczny w Obsłudze Miast i Regionów. PublicTrans 2015", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Radom 2015
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu