BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krushynska Alla (Khmelnitsky University of Management and Law, Ukraine)
Tytuł
The Rationale of Creation of Priority Development Territories of Tourist Type
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(1), s. 30-34, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Specjalne strefy ekonomiczne, Turystyka
Investment, Special economic zones, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
The necessity of creation of priority development territories of tourist type in Ukraine, where benefits will be provided for investors, has been highlighted in the paper. The author deals with the problems of legal regulation of priority development territories. The main conditions has been defined according to which the effective functioning of territories of priority development of tourist type should be provided.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльнос- ті у пріоритетних галузях економіки з метою створен- ня нових робочих місць» від 06.09.2012. http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/5205-17 [06.11.2015].
 2. Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Пере- хідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарюван- ня, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки» від 06.09.2012. http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/5211-17 [05.11.2015].
 3. Інформація про державну реєстрацію інвестицій- них проектів у пріоритетних галузях економіки. http://www.me.gov.ua//Documents/List?lang=uk- UA&tag=DerzhavnaReiestratsiiaInvestitsiinikhProektivUP rioritetnikhGaluziakhEkonomiki [05.11.2015].
 4. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодек- су України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014. https://docs.dtkt. ua/ua/doc/1214.13.0 [05.11.2015].
 5. Пільгове оподаткування для суб'єктів інвестиційної діяль- ності. http://appu.kharkov.ua/home/1/249 [05.11.2015].
 6. Серебрянський Д. М., Мельничук Г. С., 2012 До питання за- провадження інвестиційної податкової знижки в Укра- їні, Фінанси України, 3, 45-59.
 7. Дорожня карта «Отримання суб'єктами господарювання державної підтримки, передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріо- ритетних галузях економіки». http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavnaReiestratsi iaInvestitsiinikhProektivUPrioritetnikhGaluziakhEkonomi ki [05.11.2015].
 8. Території пріоритетного розвитку в Україні: проблеми та перспективи. http://www.niss.gov.ua/articles/364 [06.11.2015].
 9. Проскурнін В., 2004, Спеціальні економічні зони та інвес- тиційний клімат країн центрально-східної Європи, Еко- номічні Есе. Спеціальні економічні зони Польщі: досвід євроінтеграції, 18, 7-20.
 10. Чмир О. С., Пила В. І., Хілько В. М., 2011, Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та пер- спективи її подальшого розвитку, Формування ринко- вих відносин в Україні, 10, 173-185.
 11. Єгорова О. О., 2014, Результативність та ефективність те- риторій пріоритетного розвитку України, Науковий вісник Херсонського державного університету, 6/1, 181-187.
 12. Васенко В. К., 2004, Вільні економічні зони: стратегія роз- витку, Довкілля, Суми.
 13. Мілаш В. С., 2010, Господарське право. Курс лекцій, частина 2, Право, Харків.
 14. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/2850- 15 [05.11.2015].
 15. Податковий кодекс України від 02.12.2010. http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20150723 [23.07.2015].
 16. Концепція Закону України «Про території перспективно- го розвитку», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.01.2010 № 110-р. http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/110-2010-%D1%80 [05.11.2015].
 17. Висновок на проект Закону України «Про спеціальний ре- жим інвестиційної діяльності на територіях пріоритет- ного розвитку в Хмельницькій області» від 10.06.2009 № 4637. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34 ?id=&pf3511=35496&pf35401=187914 [05.11.2015].
 18. Івашко О. А., 2010, Фінансовий механізм реалізації спеці- альних режимів інвестиційної діяльності. Автореф. дис. ... канд. екон. наук, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.005.5254
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu