BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lys Andrij (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine)
Tytuł
Behaviour Models - Interaction of Civil Officers, as Administrative Service Providers, and their Clients on the Example of Ukraine
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(1), s. 43-49, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie konfliktami, Zachowania klientów, Kadra kierownicza, Obsługa klienta, Usługi
Conflict management, Customer behaviour, Managerial staff, Customer service, Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article proves the possibility and terms of applying the well known Thomas-Kilmann model and research methodology to identify individuals assuming dominating behaviours in conflict. The objective is to solve problems in recruiting top candidates for civil officers called "service providers" in response to the needs of "clients" and to formulate recommendations for decision making based on the relevant test results.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altmae S., Türk K., Toomet O-S., 2011, Thomas-Kilmann's Conflict Management Modes and their relationship to Fiedler's Leadership Styles (basing on Estonian organizations), http://www.academia.edu/5278851/ Thomas-Kilmanns_Conflict_Management_Modes_ and_their_relationship_to_Fiedlers_Leadership_Styles_ basing_on_Estonian_organizations_ [03.12.2011]
 2. Bates С., 2014, How CRM Technology Can Transform Big Ideas into Big Results for Small Businesses, Microsoft SMB Blog, http://www.microsoftbusinesshub.com/News_Updates/ Cindys_Blog [06.17.2014]
 3. Customer Relationship Management and how you can use CRM technology to manage and grow your business, no data, http://faculty.mu.edu.sa/public/ uploads/1361962501.7616customer%20relationship97. pdf [11.01.2016]
 4. Herk N.A., Thompson R.C., Thomas K.W., Kilmann R.H., 2011, International Technical Brief for the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, CPP. Inc., https://www.cpp.com/ Pdfs/TKI_Intl_Tech_Brief.pdf [11.01.2016]
 5. Introduction to the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), 2011, СРР. The people development people, https://www.cpp.com/pdfs/Introduction_to_the_TKI_ Assessment.pdf [11.01.2016]
 6. Marsden C., 2014, CRM Technology as a Business Planning Tool. Sharing essential information is key to meeting customer demands, Destination CRM.com, http:// www.destinationcrm.com/Articles/Web-Exclusives/ Viewpoints/CRM-Technology-as-a-Business-Planning- Tool-96556.aspx [25.04.2014]
 7. McMahon M., 2016, What is the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument? wiseGEEK http://www.wisegeek.net/ what-is-the-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument. htm [19.02.2016]
 8. Sample P., 2010, Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Profile and Interpretive Report, CPP. Inc., https://www. skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf [11.01.2016]
 9. Thomas-Kilmann Conflict Test (TKI) Online, /no data/, Discover Your Career Personality.com., http://www. discoveryourpersonality.com/tki.html [11.01.2016]
 10. Большая энциклопедия психологических тестов, 2007, Эксмо, Mocква.
 11. Василишина Н. Є., 2008, Моделювання умов раціональної та ефективної взаємодії влади і бізнесу в рамках регіо- нальних суспільних систем, [in:] Н.Є. Bасилишина (ed.), Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційно-інвестиційне забезпечення стратегії роз- витку регіону, НАН України. Інститут регіональних до- сліджень, Львів, 42-52.
 12. Данилюк-Черних І. М., 2014, Використання в кадровому менеджменті комп'ютерного тестування за концеп- цією Thomasa-Kilmanna, [in:] І. М. Данилюк-Черних, А. Б. Лис, В. П. Петренко (eds.), ІІ Міжнародна наук.- практ. Internet-конференція «Управління соціально- економічним розвитком держави, регіону, підпри- ємства» (01.11 - 04.12.2014 р. м. Полтава), ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, Полтава, 300-302.
 13. Єлагін В.П., Лісничий В.В., Куценко О.Д., Крутій О.М., Райнін І.Л., 2004, Політика регіональних органів влади: теорія та практика, Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», Харків.
 14. Кандзюба С. П., Кравцов О. В., В. М. Рева, 2007, Актуальні завдання сучасної підготовки фахівців органів держ- служби у сфері інформаційних технологій, Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць, 3(29). 235-240.
 15. Карпенко О. В., 2013, Застосування CRM-концепції у про- цесі модернізації системи державних та муніципаль- них послуг, [in:] В. К. Присяжнюк, В. Д. Бакуменко, Т. В. Іванова (eds.), «Інновакційні підходи та механізми державного та муніципального управління». Мате- ріали міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013). Ч. 2, Видавничо-поліграфічний центр Ака- демії муніципального управління, Київ, 116-118.
 16. Клименко І. В., Власова Л. В., Нужний Є. М., Семенов А. В., 2010, Компетентність державних службовців у сфері інформаційно-комунікативних технологій: кваліфіка- ційні вимоги, програми і методики навчання, система тестування знань та вмінь: наукова розробка, НАДУ, Київ.
 17. Крутій О. М., 2008, Діалогова взаємодія органів державної влади та громадськості, Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Ма- гістр», Харків.
 18. Крутій О., 2007, Стратегічні пріоритети міжособистісної взаємодії суб'єктів державного управління та її діа- гностика, Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць, 2(28), 47-55.
 19. Кулешов О. О., 2011, Вдосконалення партнерських від- носин між суб'єктами влади та громадськістю, Вісник Академії адвокатури України, 2(21), 28-33.
 20. Ложкин Г., Рябоконь В., 2000, Исскуство межличностного взаимодействия, Персонал, 3, 86-90.
 21. Машкарьов Ю.Г., 2011, Надання державних послуг за до- помогою CRM-систем, [in:] Ю.Г. Машкарьов (ed.), «Дер- жавне управління та місцеве самоврядування». Тези ХІ Міжнародного наукового конгресу (24 березня 2011 року), Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», Харків, 16-17.
 22. Науменко О.М.. 2004, Етизація державної служби як фак- тор гуманізації суспільства, [in:] О.М. Науменко, Муль- тиверсум Філософський альманах, Інститут філософії ім. Г. С. Сковроди НАН України, Київ, http://www.filosof. com.ua/Jornel/M_43/Naumenko.htm [11.01.2016]
 23. Нижник Н. Р., 1995, Государственно-управленческие отно- шения в демократическом обществе, Институт госу- дарства и права НАН Украины, Київ.
 24. Селютіна Н. Ф., 2013, Модель взаємодії влади та населен- ня на рівні індивіда, Актуальні проблеми державного управління, 2(44), http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/ apdu/2013-2/doc/4/04.pdf [11.01.2016]
 25. Сергієнко Е. О., 2011, Організаційна культура як фактор підвищення якості муніципального управління, PhD typescript in ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Дніпропетровськ.
 26. Серенок А. О., 2010, Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду, PhD typescript in ХарРІДУ НАДУ при Президентові України, Харків.
 27. Серьогін С. М., Письменний І. В., 2008, Застосування си- нергетичних підходів до оптимізації системи органів публічної влади: наук. pозробка, НАДУ, Київ.
 28. Серьогін С. М., 2004, Державний службовець у взаємовід- носинах влади і суспільства, habilitation paper in На- ціональної академії державного управління при Пре- зидентові України, Київ.
 29. Технології для державного сектору. Як організувати швидке і ефективне обслуговування громадян, no data, http://www.microsoft.com/Ukraine/Government/ Technology/Default.mspx [09.01.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.007.5256
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu