BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończyk Łukasz (Uniwersytet Śląski, doktorant)
Tytuł
Tyberiusz, jego działalność i pozycja w cesarstwie, w świetle ikonografii i legend zamieszczonych na monetach Oktawiana Augusta
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 2, s. 36-45
Słowa kluczowe
Historia, Historia Europy, Historia starożytna, Polityka pieniężna
History, History of Europe, Ancient history, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzym (starożytny)
Roma (ancient)
Abstrakt
W niniejszym artykule autor analizuje numizmaty wybijane w okresie rządów Oktawiana Augusta, powiązane z osobą i działalnością Tyberiusza Klaudiusza Nerona. Emitowane wówczas monety, nawiązujące do cesarskiego pasierba, podzielić można na dwie grupy. Te z pierwszej z nich, wybijano do roku 4 n.e. Zamieszczone na nich legendy i ikonografia odnosiły się do osiągnięć zawdzięczanych Tyberiuszowi, nie wiązały ich jednak z jego osobą. Na numizmatach z drugiej grupy, emitowanych po 4 r. n.e., przedstawiono go jako syna cesarza i jego następcę. W późniejszych emisjach podkreślono również osiągniętą przez Tyberiusza pozycję współwładcy, poprzez umieszczanie w legendach owych monet informacji o nadanej mu tribunica potestas. Takie odniesienia do syna Liwii w mennictwie Augusta świadczą o dostosowaniu propagandy realizowanej przy pomocy numizmatów do bieżącej polityki dynastycznej cesarza. Skutkowało to tym, iż dopiero po wyznaczeniu na następcę Oktawiana odniesienia do Tyberiusza mogły być zamieszczane na wybijanych wówczas monetach. (abstrakt oryginalny)

In this article the author analyzes the coins minted during the reign of Augustus and linked to the person and activity of Tiberius Claudius Nero. Issued coins, referring to the emperor's stepson, can be divided into two groups. These from the first one, werestuckuntil4 A.D. Legends and iconography placed on them were connected with achievements owed to Tiberius, however they were not associated with him. Coins from the second group which were issued after 4 A.D he was presented on them as the son of the emperor and his successor. In later issues was marked also achieved by the Tiberius position of co-ruler by placing on the coins legends information of given to him tribunica potestas. These references to the Livia's son in Octavian's coin age, testifies about adjustment propaganda, realized with the help of numismatics, to the current dynastic policy of emperor. This resulted in the fact that only after the designation as the successor of Octavian's references to Tiberius maybe placed on the coins. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. A. Barrett, Livia - first lady of Imperial Rome, New Haeven, London, 2002, s. 27.
 2. A. Kunisz, Mennictwo i system monetarny Republiki Rzymskiej, [w:] J. Wolski, T. Kotula, A. Kunisz (red.), Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo-Społeczeństwo-Gospodarka, Kraków 1994, s. 355 - 390.
 3. A. Kunisz, Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e., Katowice 1978, s. 31 - 38.
 4. A. Kunisz, Rola źródeł numizmatycznych w badaniach nad ideologią i propagandą w państwie rzymskim, [w:] A. Kunisz (red.) Rzym Antyczny. Polityka i pieniądz, Katowice 1993, s. 56.
 5. A. Pettinger, The Republic in Danger. Drusus Libo and the Succession of Tiberius, Oxford 2012, s. 47.
 6. B. Levick, Tiberius the Politician, London, New York, 1999, s. 4
 7. D. Danijel, Iliricum in Roman Politics, 229 BC - AD 68, Cambridge 2010, s. 129 - 134.
 8. G. Bowerscok, Augustus and the East: The problem of the Succession [w:] F. Millar, E. Segal (red.) Caesar Augustus. Seven aspects, Oxford 1985, s. 169 - 185.
 9. H. H. Scullard, From the Gracchi to Nero: A history of Rome 133 BC to 68 AD, Abingdon 2011, s. 215.
 10. J. Osgood, Suetonius and the Succesion to Augustus [w:] A. Gibson, The Julio-Claudian Succesion. Reality and perception of the Augustan model, Leiden, Boston 2013, s. 23.
 11. J-P. Martin, Kult panującego w Cesarstwie Rzymskim, Poznań 1996, s. 17.
 12. K Galinsky, Continuity and Change: Religion in the Augustan Semi-Century [w:] J. Rüpke (red.), A Companion to Roman Religion, Singapore 2007, s. 71 - 82.
 13. L. Morawiecki, Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku republiki (lata 44 - 27 p.n.e.), Poznań - Gniezno 2014, s. 153 - 221.
 14. L. Piotrowicz, Kult panującego w starożytności, Poznań 2006, s. 64 - 66.
 15. M. Carroll, Romans, Celts & Germans. The German Provinces of Rome, Stroud 2005, s. 34 - 35.
 16. M. Carry, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna t. II, Warszawa 1992, s. 60.
 17. M. J. Olbrycht, Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie, Kraków 2013.
 18. M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 221 -222.
 19. M. Jaczynowska, Religia lojalności w początkach cesarstwa rzymskiego [w:] M. Jaczynowska, Studia z dziejów antycznego Rzymu, Toruń 2003, s. 99.
 20. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 129 - 130.
 21. M. Milczanowski, W cieniu boskiego Juliusza, Kraków 2013.
 22. M. Parker, The Roman Legions, Oxford 1928, s. 91.
 23. M. S. Popławski, Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, Lublin 2011, s. 141.
 24. M. Todd, The Early Germans, Padstow 2004, s. 47.
 25. M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s. 144 - 150.
 26. M. Weber, The Three Types of Legitimate Rule, Berkley Publications In Society and Institutions 4, 1958, s. 1 - 11.
 27. M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław 2005, s. 33.
 28. P. Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e. - 68 n.e.), Poznań 2016, s. 69 - 73.
 29. P. Sawiński, Sukcesja władzy w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e. - 68 n.e.), Poznań 2016, s, 69 - 85.
 30. P. Southern, Oktawian August, Warszawa 2003, s. 123.
 31. P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999, s. 227.
 32. R. Holland, Oktawian August. Ojciec chrzestny Europy, Warszawa 2005, s. 252.
 33. R. Seager, Tiberius, Bodmin 2005, s. 14; S. Payaslian, The History of Armenia. From the Origins to the Present, New York 2007, s. 26.
 34. R. Syme, Rewolucja Rzymska, Warszawa 2009, s. 267.
 35. S. Weinstock, Divus Iulius, Oxford 1971.
 36. W. Boruch, Początki rzymskiej obecności nad Renem i Dunajem [w:] S. Turlej (red.) Barbarzyńcy u bram Imperium, Kraków 2007, s. 19 - 20.
 37. W. Eck, The Age of Augustus, Singapore 2007, s. 128 - 129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu