BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Khemissi Eliza Anna (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Axiomatic Extension of Risk Measurement
Aksjomatyczne rozszerzenie pomiaru ryzyka
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (56), s. 116-126, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ryzyko, Model wektorowej autoregresji
Risk, Vector Autoregression Model (VAR)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C01
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor wprowadza dodatkowy aksjomat mierzenia ryzyka i sprawdza, za pomocą metod matematycznych, które z dobrze znanych funkcji ryzyka spełniają ten dodatkowy aksjomat. Dowody zostaną przeprowadzone dla takich funkcji, jak: wartość za- grożona, oczekiwany niedobór, mediana, bezwzględne odchylenie średnie, maksymalna strata, półrozstęp i średnia arytmetyczna. Innymi słowy, celem tego artykułu jest zbadanie, które funkcje ryzyka spełniają dodatkowy aksjomat miary ryzyka, który może wzbogacić aksjomatykę Arznera i innych. Ten aksjomat nie jest konsekwencją znanej aksjomatyki miary. Co więcej, autor zbada matematycznie, czy wspomniane funkcje ryzyka zachowują swoje właściwości po zastąpieniu częściowego porządku stochastycznej porządkiem częściowym. Wreszcie autor przedstawia nową miarę ryzyka, która spełnia wszystkie aksjomaty miar ryzyka i wspomniany dodatkowy aksjomat.(abstrakt oryginalny)

In the article the author introduce the additional axiom of measure of risk and checks, mathematically proving, which well-known functions of risk fulfill this additional axiom. This will be conducted for functions such as: Value at Risk, Expected Shortfall, Median, Absolute Median Deviation, Maximum, Maximum Loss, Half Range, and Arithme- tic Average. In other words, the purpose of the paper is studying which of the above func- tions fulfill the additional axiom of measure of risk, which can enrich Arzner's and other axioms. This axiom is not a consequence of Arzner's and other axioms. Furthermore, the author researches mathematically if the mentioned functions of risk retain their properties after replacing the partial order with the stochastic order. Finally the author presents the new measure of risk which fulfills all the axioms of measure of risk and the additional axiom.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acerbi C., Tasche D., 2002, On the coherence of expected shortfall, Journal of Banking & Finance, July, 26 (7), pp. 1487-1503.
 2. Artzner Ph., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D., 1997, Thinking Coherently, RISK 10, November, pp. 68-71.
 3. Best P. Komański A., 2000, Wartość́ narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Fi-nanse i Inwestycje, Dom Wydawniczy ABC.
 4. Buszkowska E., 2015, O fundamentach pomiaru ryzyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 73, pp. 373-384.
 5. Consigli G., Kuhn D., Brandimatre P., 2017, Optimal Financial Decision Making under Uncertainty, International Series in Operation Research and Management Science, Switzerland.
 6. Czerniak T., 2003, Maksymalna strata jako miara ryzyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 7. Föllmer H., Weber S., The Axiomatic Approach to Risk Measures for Capital Determination, https://www.stochastik.uni-hannover.de/fileadmin/institut/pdf/FW.pdf.
 8. Gupta A., 2013, Risk Management and Simulations, CRC PRESS.
 9. Jajuga K., 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 10. Krawczyk E., 2006, Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości, EIOGZ.
 11. Kubińska E., Markiewicz J., 2012, Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów, Oeconomia, 46(1).
 12. Kuziak K., 2003, Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk), StatSoft Polska.
 13. Uniejewski P., 2004, Koherentne miary ryzyka, Wrocław, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/ weron/prace/Uniejewski04.pdf.
 14. Włodarczyk A., 2011, Koncepcja koherentnych miar ryzyka a ocena ryzyka inwestycyjnego OFE, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/5, s. 213-225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.2.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu