BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Wiesław (Politechnika Białostocka), Grześ-Bukłaho Justyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kapitał relacyjny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa deweloperskiego
Relational capital in the functioning of the development enterprise
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 185-198, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo deweloperskie
Competitiveness, Enterprises, Development company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera teoretyczne ujęcie oraz prezentuje wyniki prowadzonych przez autorów badań empirycznych w zakresie znaczenia kapitału relacyjnego dla przedsiębiorstw deweloperskich. Celem artykułu była odpowiedź na pytania dotyczące czynników determinujących relacje między poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, powiązań biznesowych oraz relacji najsilniej wpływających na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez deweloperów. Wskazano na specyfikę relacji handlowych przedsiębiorstw w branży budowlanej. Wyraża się ona z jednej strony w rywalizacji o zamówienia na wykonywanie robót czy usług, a z drugiej strony w kooperacji w fazie realizacji. Ponadto zaprezentowano znaczenie wybranych czynników dla funkcjonowania dewelopera. Wskazano, że kluczowe znaczenie mają: reputacja firmy, relacje z klientami, aktywna polityka reklamowa oraz stabilna kondycja finansowa. Determinantem sukcesu na rynku jest jakość wykonania. Dowodzi to konieczności budowania pozytywnych relacji zarówno z klientami, pracownikami, jak i partnerami biznesowymi czy podwykonawcami.(abstrakt oryginalny)

Article contains a theoretical approach and presents the results of empirical examinations conducted by authors in importance of relational capital for development enterprise. The aim of the article was a response to questions about the factors determining the relationship between the individual participants of the investment process, links and business relations most strongly influence to obtain a competitive advantage by developers. They pointed to the specificity of trade relations of enterprises in the construction industry. It is expressed on the one hand in the competition for the contracts for the works or services, and on the other hand, on cooperation in the implementation phase. Moreover, they presented the importance of selected factors for the functioning of the development enterprise. They showed that a goodwill, relations with customers, an advertising active policy and a stable financial position had a key importance. On the market the quality of the workmanship is a determinant of the success. It is proving to the need to build positive relationships both with customers, employees, business partners or subcontractors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arcade J., Godet M., Meunier F., Roubelat F., Structural analysis with the MICMAC method & Actors' strategy with MACTOR method, AC/UNU Millennium Project Futures Research Methodology, Paris 1994.
 2. Barney J. B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York 1997.
 3. Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M., Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie" 2016, nr 4.
 4. Dębkowska K., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013.
 5. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 6. Ejdys J., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013.
 7. Gorynia M., Łaźniewska E., Kompedium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
 8. Griffin R.W.,Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 2005.
 9. Grześ-Bukłaho J., Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich - podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2015.
 10. Hunt S. D., Morgan R. M., The resource advantage theory of competition. Dynamics, path dependencies, and evolutionary dimensions, "Journal of Marketing" 1996, No. 60.
 11. Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu przyszłości. Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 12. Kozielski R., Biznes doświadczeń - zachwycić klienta, "Marketing w praktyce" 2011, nr 04.
 13. Kwiecień A., Efektywność relacji w sieci, [w:] Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Duraj N., Pieloch-Babiarz A. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
 14. Matwiejczuk W., Samul J., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa budowlanego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
 15. Mazurkiewicz A., Poteralska B., Zrównoważony rozwój Polski, [w:] Narodowy Program Foresight "Polska 2020". Dyskusja założeń scenariuszy, Kleer J., Wierzbicki A. (red.), Komitet Prognoz "Polska 2020 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2009.
 16. Penrose E. T., The Theory of the Growth of the Firm, [w:] Resources, Firm and Strategies. A Reader in the Resource-Based Perspective, Foss N. J. (ed.), Oxford University Press, Oxford 1997.
 17. Petrykowska J., Znaczenie instrumentów konkurowania w umacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, Juchniewicz M. (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 18. Porter M. E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 19. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 20. Rokita J., Zarządzanie strategiczne: Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 21. Smith J., Love P. E. D., Adapting to clients' needs in construction - a dialogue, "Facilities" 2001, Vol. 19.
 22. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 23. Stewart T. A., Intellectual Capital, The New Wealth of Organisations, Nicholas Brealey, London 1997.
 24. Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 25. Wójcicki J. M., Ładyżyński P., System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce, Konsorcjum ROTMED, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu