BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Starzenie się funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny
Ageing of Functional Age Groups vs. Social Capital
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (56), s. 9-27, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Demografia, Starzenie się społeczeństw
Social capital, Demography, Ageing of the population
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11,C19
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest skupienie uwagi na kapitale społecznym, który ulega zmianie wraz ze zmianami w strukturze funkcjonalnych grup wieku. Starzejące się społeczeństwa, w tym ludność Polski, to zjawisko wymagające badań. Różne konteksty badawcze można powiązać ze zmianami w strukturach wieku. W artykule podjęto dyskusję w obszarze pomiaru kapitału społecznego. Przedstawiono wyniki analiz prowadzonych z wykorzystaniem prognozy ludności GUS do roku 2050. Wyznaczono i omówiono prognozowane zmiany struktur demograficznych, wyznaczając wskaźniki obciążenia demograficznego i obciążenia ekonomicznego. Analizy poprowadzono w ujęciu ogólnopolskim, jak również w przekroju regionalnym, wskazując na zróżnicowanie analizowanych zjawisk. Zaproponowano konstrukcje miernika mierzącego dodatkowy kapitał społeczny, wykorzystując zasady konstrukcji mierników demograficznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to focus on social capital that changes along with changes in the structure of functional age groups. The phenomenon of ageing populations, including the Polish population, requires research. Different contexts of research can be linked to changes in the age structure. The article undertakes a discussion in the field of measuring social capital. The article presents the results of analyzes conducted using population projections GUS 2050. Projected changes in demographic structures defining indicators of demographic burden and economic burden are discussed. Analyses were led in nationwide terms, as well as in regional pointing to the diversity of the analyzed phenomena. The article proposes the construction of the meter measuring the additional social capital using the principles of construction of demographic measures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballod C., 1913, Grundriss der Statistik: enthaltend Bevoelkerungs-, Wirtschafts-, Finanz- und Handels- Statistik, J. Guttentag, Berlin.
 2. Coleman J.S., 1990, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, s. 317-318, za: C. Trutkowski, S. Mandes, 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Fukuyama F., 1997, Zaufanie: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. GUS, 2014a, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 5. GUS, 2014b, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Warszawa.
 6. Klimczuk A, 2009, Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny, Wyd. UKSW, Warszawa.
 7. Miciuła I., Miciuła K., 2015, Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 11-25.
 8. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa.
 9. Sanderson W.C., Scherbov S., 2015, Are we overly dependent on conventional dependency ratios?, Population and Development Review, 41(4), s. 687-708.
 10. Szołtysek J., Trzpiot G., 2016, Starzenie demograficzne a innowacje społeczno-biznesowe, Wałbrzych (w druku).
 11. Trzpiot G., 2014, Przemiany demograficzne a zdrowie publiczne, Logistyka - Współczesne Wyzwania, nr 5, Wałbrzych, s. 67- 86.
 12. Trzpiot G., 2015, Przyszłość demograficzna a logistyka społeczna, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, s. 23-35.
 13. Trzpiot G., 2016, Dynamika zróżnicowania wybranych procesów demograficznych w regionach Polski, SE ZN, 290, 26-37, UE Katowice.
 14. Trzpiot G., Szołtysek J., 2015, Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, s. 121-139.
 15. Zakrzewska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 32, tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu